Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1058
Title: СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО ТА ООС В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Authors: Журба, Інна Олександрівна
Кононенко, Михайло Михайлович
Keywords: реабілітація;військовослужбовці-учасники бойових дій;реабілітаційні послуги;фізична реабілітація;психологічна реабілітація;медична реабілітація;заходи реабілітації;rehabilitation;military servicemen-participants of combat operations;rehabilitation levers;physical rehabilitation;psychological rehabilitation;medical rehabilitation;rehabilitation measures
Issue Date: 2019
Abstract: Робота присвячена дослідженню системи соціальної адаптації та реабілітації учасників АТО та ООС в сучасних умовах. У першому розділі розглянуто теоретико - правові засади системи реабілітаційних послуг в Україні, а саме загальний контекст надання послуг з фізичної реабілітації та медицини. У третьому розділі визначені та проаналізовані аспекти психологічної допомоги та програми профілактики і лікування посттравматичного стресового розладу для ветеранів збройних сил України. У четвертому розділі здійснено моніторинг проблем та запропоновані шляхи удосконалення щодо поліпшення системи реабілітації учасників АТО та ООС. Кваліфікаційна робота магістра складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 45 найменувань і 3 додатків. Робота містить 7 таблиць і 2 рисунки.
The work is devoted to the study of the system of social adaptation and rehabilitation of participants of ATO and CAB in modern conditions. The first section discusses the theoretical and legal foundations of the rehabilitation services system in Ukraine, namely the general context of the provision of physical rehabilitation and medicine services. The third section identifies and analyzes aspects of psychological assistance and programs for the prevention and treatment of post-traumatic stress disorder for veterans of the Armed Forces of Ukraine. The fourth section monitors the problems and proposes ways to improve the system of rehabilitation of ATO and CSO participants. The master's qualification work consists of an introduction, four sections, conclusions, a list of used sources of 45 titles and 3 applications. The work contains 7 tables and 2 figures.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1058
Appears in Collections:232 Соціальне забезпечення (Соціальне забезпечення)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кононенко.pdf
  Restricted Access
916.15 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.