Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1787
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorОдінцов, Олег Михайлович-
dc.contributor.authorАлєксандрова, Ірина Андріївна-
dc.date.accessioned2021-01-20T12:35:06Z-
dc.date.available2021-01-20T12:35:06Z-
dc.date.issued2020-12-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1787-
dc.description.abstractАНОТАЦІЯ на кваліфікаційну роботу магістра на тему: ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА МАТЕРІАЛАХ ПрАТ«УКРЗЕРНОІМПЕКС», С. ЛАДИЖИНКА УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Студентки групи ЕПм-019 Александрової Ірини Андріївни (шифр групи) (прізвище, ім’я, по батькові факультету економіки та управління денної форми навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Кваліфікаційна робота містить 95 сторінок, 26 таблиць, 10 рисунків, список використаних джерел з 46 найменувань, 6 додатків. Предметом роботи визначаються умови оподаткування сільгосппідприємства методика сплати, шляхи та перспективи розвитку оподаткування в Україні. Об’єктом дослідження вважається практика функціонування податків на матеріалах сільськогосподарського підприємства ПрАТ «Укрзерноімпекс», а саме функціонування: фіксованого сільськогосподарського податку, ПДВ та інші податків з сільськогосподарського підприємства. Метою дипломної роботи є: аналіз впливу податків на фінансово-господарську діяльність сільськогосподарських підприємств, виявлення основних закономірностей механізму стягнення податків та розробка напрямів вдосконалення податкової політики. Завданнями роботи є: – охарактеризувати особливості становлення та сутність оподаткування сільськогосподарських підприємств України; – ознайомитись з загальними умовами оподаткування сільгоспвиробників та їх нормативно-правовим забезпеченням, а також з методикою справляння податків; – дослідити зарубіжний досвід оподаткування сільськогосподарських підприємств; – проаналізувати техніко-економічний стан аналізованого підприємства; – вказати перспективні напрями реформування податкової політики сільськогосподарських підприємств на Україні та розрахувати економічний ефект від запропонованої пропозиції. За результатами дослідження сформульовані напрями покращення податкової політики підприємства ПрАТ «Укрзерноімпекс» Одержані результати можуть бути використані під час формування фінансової стратегії та тактики сільськогосподарських підприємств України з метою підвищення ефективності їх діяльності, забезпечення стійкого фінансового стану та податкової політики. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2020 Рік захисту кваліфікаційної роботи 2020 Підпис студента ____________________ Дата ___________________________ SUMMARY for a master's qualification work at the subject “Ways to optimizing the taxation system of the agricultural enterprises (as exemplified PJSC “Ukrzernoimpex”, Ladiginka, Cherkasy)” Student of the group EPM – 019 Aleksandrova Iryna Faculty of the Economics and Management, full-time education Specialty 076 Entrepreneurship, trade and stock exchange activities Qualification work consists of: 95 pages, 26 tables, 10 drawings, list of references of the 46 names, 6 applications. The subject of research is determination of the conditions for the taxation of the agricultural enterprise payment methods, ways, and prospects of the taxation development in Ukraine. The object of the study is the practice of functioning taxes on the materials of the agricultural enterprise of the PJSC "Ukrzernoimpex" is considered, namely the functioning of fixed agricultural tax, MPE, and other taxes from the agricultural enterprise. The purpose of the qualification work is analysis of the impact taxes on the financial and economic activities of agricultural enterprises, identification of the basic patterns of the mechanism of tax collection, and development of areas for improving tax policy. The tasks of the work are: - to characterize the peculiarities of the formation and essence of taxation of agricultural enterprises of Ukraine; - to get acquainted with the general conditions of taxation the agricultural producers and their legal support, as well as with the methods of tax collection; - to study the foreign experience of taxation the agricultural enterprises; - to analyze the technical and economic condition of the analyzed enterprise; - to indicate promising areas for reforming the tax policy of the agricultural enterprises in Ukraine and calculate the economic effect of the proposed proposal. According to the results of the research formulated directions to improving the tax policy of the PJSC “Ukrzernoimpex”. The obtained results can be used during the formation of the financial strategy and tactics of agricultural enterprises of Ukraine in order to increase the efficiency of their activities, ensure a stable financial position and tax policy. Year of completion of a master's qualification work – 2020 Year of the protection of the master's qualification work – 2020 Signature __________ Data ______________uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМuk_UA
dc.subjectпрозорістьuk_UA
dc.subjectагропромисловістьuk_UA
dc.subjectМОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУuk_UA
dc.subjectУПРАВЛІННЯuk_UA
dc.subjectЕФЕКТИВНІСТЬuk_UA
dc.titleПідходи до оптимізації системи оподаткування сільськогосподарських підприємств (на матеріалах ПрАТ «Укрзерноімпекс», с. Ладижинка, Уманський р-н, Черкаська обл.)uk_UA
dc.typeMaster Thesisuk_UA
Appears in Collections:076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Александрова.doc
  Restricted Access
2.17 MBMicrosoft WordView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.