Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2173
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВоейкова, Мария-
dc.date.accessioned2021-04-27T12:49:26Z-
dc.date.available2021-04-27T12:49:26Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2707-0573-
dc.identifier.issn2707-112Х (online)-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2173-
dc.description.abstract15 листопада 2020 року минуло 90 років від дня народження членакореспондента РАН доктора філологічних наук професора Олександра Володимировича Бондарка – дослідника, з ім’ям якого пов’язана ціла епоха розвитку світової лінгвістики, теорії функціональної граматики, слов’янознавства та аспектології. Сфера його інтересів надзвичайно широка: стали класичними праці Олександра Володимировича, присвячені опису російської дієслівної системи на тлі інших слов’янських мов, зокрема, використання в текстах теперішнього історичного часу, аспектуальнотемпорального комплексу, розробці теорії морфологічних категорій, загальній теорії значення і особливого різновиду функціональної граматики – теорії функціонально-семантичних полів (ФСП) і категоріальних ситуацій (КС). З його ім’ям і з його численними працями пов’язаний розвиток петербурзької аспектологічної школи, яку він очолював багато років, а також розробка його улюбленої теми – стратифікація семантики, співвідношення мисленнєвого та мовного змісту. Одним з основних напрямів досліджень А. В. Бондарка стала аспектологія – аналіз категорії дієслівного виду в слов’янських мовах, що становить особливі труднощі для засвоєння і лінгвістичного опису і викликає незмінний інтерес у лінгвістів-теоретиків. Праці Олександра Володимировича Бондарка містять постановку багатьох не до кінця вирішених проблем аспектології і загальної теорії значення; у них міститься програма досліджень на багато років вперед. У статті описано життєвий та професійний шлях О. В. Бондарка, головні віхи наукового й творчого розвитку, найважливіші праці та монографії, які в наш час стали класикою граматичної думки: шеститомна «Теорія функціональної граматики», багаторічний видавничий проєкт «Проблеми функціональної граматики» тощо. Окреслено основні положення його теорії функціональносемантичного поля та категоріальної ситуації.uk_UA
dc.description.abstractNovember 15, 2020 was the 90th birthday of Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Philological Sciences, Professor Alexander Vladimirovich Bondarko, a researcher, whose name is associated with an entire era of development of Russian and world linguistics, the theory of functional grammar, Slavic studies and aspectology. The sphere of his interests is unusually broad: his works devoted to the description of the Russian verb system in comparison with other Slavic languages, in particular the use of the praesens historicum in texts, the aspectual-temporal complex, the development of the theory of morphological categories, the general theory of meaning and a special kind of functional grammar – the theory of functional-semantic fields (FSP) and categorial situations (CS) – have become classics. His name and his numerous writings are associated with the development of the St. Petersburg school of Aspectology, which he was head of for many years, as well as with the development of his favorite topic – the stratification of semantics and the relationship between linguistic content and cognitive content. One of A. V. Bondarko's main fields of research is aspectology, the analysis of the category of verbal aspect in the Russian and Slavic languages, which is particularly difficult to master and to describe linguistically and is of constant interest to linguistic theorists. His works contain the formulation of many not completely solved problems of aspectology and the general theory of meaning; they present a research program for many years to come. The article describes the life and professional path of A. V. Bondarko, the main milestones of his scientific and creative development, the most important projects and monographs which have today become classics of grammatical thought: the sixvolume "Theory of functional grammar", the multi-year publication project "Problems of functional grammar", etc. The main provisions of his theory of the functional-semantic field and the categorical situation are highlighted hereuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherLanguage: codification, competence, communicationuk_UA
dc.titleК 90-летию со дня рождения Александра Владимировича Бондаркоuk_UA
dc.title.alternativeOn the 90th anniversary of the birth of Alexander Vladimirovich Bondarkouk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.citation.issue2(3)uk_UA
dc.citation.spage93uk_UA
dc.citation.epage100uk_UA
Appears in Collections:№2(3)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
93-100_Воейкова.pdf250.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст_2(3).pdf146.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул_2(3).pdf184.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.