Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2613
Title: Оптимізація мережі транспорту загального користування на прикладі м. Черкаси
Other Titles: Optimization of the transport network by the case of Cherkasy city
Оптимизация сети транспорта общего пользования на примере г. Черкассы
Authors: Біліченко, Віктор Вікторович
Тарандушка, Людмила Анатоліївна
Костьян, Наталія Леонідівна
Пилипенко, Олександр Михайлович
Keywords: інтенсивність транспортного потоку;математична модель;міська транспортна мережа;оптимізація;ступінь дублювання маршрутів;traffic flow intensity;mathematical model;municipal transport network;optimization;the degree of duplication of routes;интенсивность транспортного потока;математическая модель;городская транспортная сеть;оптимизация;степень дублирования маршрутов
Issue Date: 2021
Publisher: Вісник машинобудування та транспорту
Abstract: В роботі досліджується можливість оптимізації мережі транспорту загального користування шляхом зменшення кількості дублюючих маршрутів. В процесі дослідження проаналізовано існуючу мережу міського пасажирського транспорту м Черкаси та структуру парку транспорту автотранспортних підприємств, що надають відповідні послуги. Визначено довжину різних маршрутів мережі та інтенсивність руху за ними. Виявлено, що щільність маршрутної мережі міського пасажирського транспорту (8,1 км/км2) значно перевищує нормативне значення. Розраховано показники дублювання кожного автобусного і тролейбусного маршруту мережі іншими маршрутами. З метою вивчення попиту на міські пасажирські перевезення проведено анкетування населення. Побудовано математичну модель оптимізації руху тролейбусів та автобусів на маршрутах, що дублюються. Модель враховує ступінь дублювання одного маршруту іншим, відсотковий розподіл пасажирів за видами транспорту та обмеження транспортних засобів по пасажиромісткості. Значення параметрів моделі, що визначають шкоди міському середовищу від одного рейсу, розраховуються виходячи з тарифних ставок на пошкодження транспортним засобом 1 км міський дороги і на викиди в атмосферу відпрацьованих газів (для автобусів). Виконано оптимізацію мережі громадського транспорту м Черкаси на маршрутах з повним дублюванням (збіг маршрутних трас двох видів транспорту не менше 75%). За результатами оптимізації запропоновано нову маршрутну мережу, яка передбачає мінімальне дублювання маршрутів, що в свою чергу призведе до зниження аварійності, зменшення забруднення навколишнього середовища та підвищення ефективності експлуатації всієї транспортної інфраструктури міста. Впровадження результатів даного дослідження дозволить зменшити загальні економічні та екологічні збитки пасажирів і транспорту, що призведе до більш ефективному функціонуванню транспорту. Побудована модель може бути використана для планування руху міського транспорту за новими маршрутами, а також для побудови двоїстої задачі розрахунку вартості пасажиро-годин за умови, що пасажирський транспорт рухається з оптимальною інтенсивністю.
The article explores the possibility of optimization of the public transport network by reducing the number of duplicate routes. In the course of the research the existing network of urban passenger transport of Cherkasy and the structure of the transport fleet of motor transport enterprises providing relevant services are analyzed. The length of the different routes of the network and the intensity of their movement are determined. It has been found that the density of the public passenger transport route network (8.1 km/km2) is much higher than the normative value. The indices of duplication of each bus and trolleybus route of the network with other routes are calculated. In order to study the demand for urban passenger transportation, a population survey was conducted. A mathematical model for optimizing the movement of trolleybuses and buses on duplicate routes is constructed. The model takes into account the degree of duplication of one route by another, the percentage distribution of passengers by type of transport and the limitation of vehicles by passenger capacity. The values of the model parameters, which determine the damage to the urban environment by one run, are calculated at the tariff rates for damage to the vehicle 1 km of the city road and the emission into the atmosphere of the exhaust gas (for buses). Optimization of the Cherkasy public transport network on routes with complete duplication (coincidence of route routes of two modes of transport is not less than 75%). According to the optimization results, a new itinerary network is proposed, which provides minimal duplication of routes, which in turn will lead to reduction of the accident rate, reduction of environmental pollution and increase of the efficiency of operation of the entire transport infrastructure of the city. The implementation of the results of this study will reduce the overall economic and environmental losses of passengers and transport, which will lead to a more efficient functioning of urban transport. The constructed model can be used to plan urban traffic on new routes, as well as to construct a dual task of calculating the cost of passenger hours, provided that passenger traffic is moving with optimum intensity.
В работе исследуется возможность оптимизации сети транспорта общего пользования путем уменьшения количества дублирующих маршрутов. В процессе исследования проанализирована существующая сеть городского пассажирского транспорта г. Черкассы и структура парка транспорта автотранспортных предприятий, предоставляющих соответствующие услуги. Определены длины различных маршрутов сети и интенсивности движения по ним. Выявлено, что плотность маршрутной сети городского пассажирского транспорта (8,1 км/км2) значительно превышает нормативное значение. Рассчитаны показатели дублирования каждого автобусного и троллейбусного маршрута сети другими маршрутами. С целью изучения спроса на городские пассажирские перевозки проведено анкетирование населения. Построена математическая модель оптимизации движения троллейбусов и автобусов на продублированных маршрутах. Модель учитывает степень дублирования одного маршрута другим, процентное распределение пассажиров по видам транспорта и ограничение транспортных средств по пассажироемкости. Значения параметров модели, определяющие наносимый городской среде вред от одного рейса, рассчитываются исходя из тарифных ставок на повреждение транспортным средством 1 км городской дороги и на выброс в атмосферу отработанных газов (для автобусов). Выполнена оптимизация сети общественного транспорта г. Черкассы на маршрутах с полным дублированием (совпадение маршрутных трасс двух видов транспорта не менее 75%). По результатам оптимизации предложена новая маршрутная сеть, которая предусматривает минимальное дублирование маршрутов, что в свою очередь приведет к снижению аварийности, уменьшению загрязнения окружающей среды и повышению эффективности эксплуатации всей транспортной инфраструктуры города. Внедрение результатов данного исследования позволит уменьшить общие экономические и экологические убытки пассажиров и транспорта, что приведет к более эффективному функционированию транспорта. Построенная модель может быть использована для планирования движения городского транспорта по новым маршрутам, а также для построения двойственной задачи расчета стоимости пассажиро-часов при условии, что пассажирский транспорт движется с оптимальной интенсивностью.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2613
ISSN: 2415-3486
DOI: 10.31649/2413-4503-2021-13-1-13-22
Issue: 1(13)
First Page: 13
End Page: 22
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФКТМД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
234-Текст статті-351-1-10-20210719.pdf654.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
cover_issue_13_uk_UA.jpg12.17 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.