Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2799
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТесля, Юрій Миколайович-
dc.contributor.authorЗаспа, Григорій Олександрович-
dc.date.accessioned2021-11-16T11:52:05Z-
dc.date.available2021-11-16T11:52:05Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2412-9933-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2799-
dc.description.abstractСучасні світові тенденції розвитку освіти спрямовані на цифрову трансформацію освітніх закладів. Традиційні підходи до інформатизації закладів вищої освіти через їхню автоматизацію вже не відповідають вимогам часу. Тому необхідні нові підходи, в основі яких діджиталізація освітніх процесів, спрямована на створення цифрових університетів. Для цього в рамках роботи було досліджено сучасний стан використання інформаційних систем в закладах вищої освіти та проблематику цифрової трансформації ЗВО. Було виявлено проблему розрізненості інструментів автоматизації, що не дає змоги ефективно реалізувати проєкти діджиталізації, створити єдину систему побудови цифрових університетів. Запропоновано вирішувати проблему цифрової трансформації ЗВО на основі використання розробленої в рамках цього дослідження концентричної інформаційної технології, яка інтегрує всі інформаційні бази, методи та засоби розв’язання функціональних завдань в єдиний цифровий простір задля максимального забезпечення інформаційних потреб закладів вищої освіти. Ця технологія базується на розроблених в рамках дослідження: 1) концентричній моделі інформаційної технології цифрової трансформації ЗВО, яка дає змогу інтегрувати методи і засоби управління інформацією задля створення єдиного цифрового простору ЗВО; 2) функціонально незалежному методі управління інформацією закладів вищої освіти, який допомагає створювати універсальні інструменти інформатизації, які є незалежними від складу і специфіки побудови створюваних засобів розв’язання функціональних завдань; 3) методах міжшарової інформаційної взаємодії, що забезпечують відображення в процесах кожного з шарів змін в інформаційному середовищі сусідніх шарів. Результати дослідження використані при побудові інформаційно-аналітичної системи підтримки освітньої діяльності університету, яка розроблена та впроваджена в Черкаському державному технологічному університеті.uk_UA
dc.description.abstractModern world trends in education are aimed at the digital transformation of educational institutions. Traditional approaches to higher education institutions informatization through their automation no longer meet the requirements of the time. Therefore, new approaches are needed, based on the digitalization of educational processes aimed at creating digital universities. For this purpose, the current state of information systems in higher education institutions use and the issue of higher education institutions digital transformation were studied. The problem of automation tools separation was revealed, which does not allow to effectively implement digitalization projects, does not allow to create a single system of building digital universities. It is proposed to solve the digital transformation of higher education institutions problem based on the use of concentric information technology developed in this study, which integrates all information bases, methods and means of solving functional problems into a single digital space to maximize information needs of higher education institutions. This technology is based on the following developed in the study: 1) concentric model of information technology of digital transformation of higher education institutions, which allows to integrate methods and tools of information management to create a single higher education institutions digital space; 2 functionally independent method of information management of higher education institutions, which allows to create universal tools of informatization, which are independent of the composition and specifics of the construction of the created tools of solving functional problems; 3) interlayer information interaction methods, providing reflection in the processes of each of the layers of changes in the information environment of neighboring layers. The results of the study were used in the construction of information and analytical system of the university educational activities support, which was developed and implemented at Cherkasy State Technological University.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherУправління розвитком складних системuk_UA
dc.subjectцифрова трансформаціяuk_UA
dc.subjectзаклади вищої освітиuk_UA
dc.subjectконцентрична інформаційна технологіяuk_UA
dc.subjectуправління інформацієюuk_UA
dc.subjectdigital transformationuk_UA
dc.subjecthigher education institutionsuk_UA
dc.subjectconcentric information technologyuk_UA
dc.subjectinformation managementuk_UA
dc.subjectmethods of interlayer information interactionuk_UA
dc.titleРозробка концентричної інформаційної технології цифрової трансформації закладів вищої освітиuk_UA
dc.title.alternativeDevelopment of concentric information technology of digital transformation of higher education institutionsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.citation.issue44uk_UA
dc.citation.spage105uk_UA
dc.citation.epage115uk_UA
dc.identifier.doi10.32347/2412-9933.2020.44.105-115-
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
228917-Текст статті-521422-1-10-20210411.pdf304.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.