Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3321
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХорошун, Юлія Вікторівна-
dc.contributor.authorПроданова, Лариса Василівна-
dc.contributor.authorЗахарова, Оксана Володимирівна-
dc.date.accessioned2021-12-22T13:19:56Z-
dc.date.available2021-12-22T13:19:56Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2307-2318 (print)-
dc.identifier.issn2707-9899 (online)-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3321-
dc.description.abstractДоведено, що ключовою умовою розвитку аграрного сектору економіки України в середньостроковій і довгостроковій перспективі має стати зростання обсягів інвестицій та диверсифікація джерел інвестиційних ресурсів, що спрямовуються на покращення матеріально-технічного стану основного капіталу та техніко-технологічне оновлення сектору. Обґрунтовано, що до складу основних індикаторів результативності інвестиційного процесу в економіці держави доцільно віднести показники частки валового нагромадження (зокрема валового нагромадження основного капіталу) в структурі національного ВВП та зношеності основних засобів. Проаналізовано динаміку виокремлених індикаторів аграрного сектору економіки України за період 2010-2019 рр. та здійснено порівняння отриманих даних з відповідними рівнями показників, що являються характерними для розвинутих країн світу та країн, які розвиваються. Виявлено загально світову тенденцію скорочення частки валового нагромадження та валового нагромадження основного капіталу в структурі ВВП, яка разом із тим не є характерною для країн, що мають високі темпи економічного зростання (наприклад, для Китаю). Проаналізовано динаміку капітальних та прямих інвестиції в національній економіці та в аграрному секторі економіки України у гривневому та доларовому еквівалентах, визначено зміну структури інвестиційних ресурсів за період дослідження. Розглянуто структуру капітальних інвестицій аграрного сектору за джерелами фінансування (кошти державного бюджету; кошти місцевих бюджетів; власні кошти підприємств та організацій; кредити банків та інших позик, з них кредити іноземних банків; кошти вітчизняних інвестиційних компаній, фондів, тощо; кошти іноземних інвесторів; кошти населення на будівництво власних квартир; інші джерела фінансування). Доведено, що протягом останніх років основним джерелом фінансування капітальних Економiка i органiзацiя управлiння •№ 4 (44) 2021 100 інвестицій в економіці України та її аграрному секторі виступають власні кошти підприємств та організацій. Детально проаналізовано динаміку капітальних інвестицій економіки держави та її аграрного сектору за рахунок власних коштів підприємств та організацій, кредитних коштів банків-резидентів. Проілюстровано динаміку обсягів кредитів банків-резидентів та зміну процентних станок за кредитами в національній економіці та її аграрному секторі. Проаналізовано обсяги прямих інвестицій країнами-інвесторами в аграрний сектор України, що були характерними для 2019 р. Встановлено, що інвестують кошти в український аграрний сектор 60 країн світу, а основними інвесторами являються Кіпр, Данія та Польщаuk_UA
dc.description.abstractIt has been proved that the key condition for the development of the agricultural sector of the Ukrainian economy in the medium and long term should be the growth of investment and diversification of sources of investment resources directed to improving the material and technical condition of fixed capital and technical and technological renewal of the sector. It has been substantiated that it is advisable to include indicators of the share of gross capital formation (in particular, gross fixed capital formation) in the structure of national GDP and depreciation of fixed assets in the composition of the main indicators of the effectiveness of the investment process in the economy of the state. The dynamics of the selected indicators of the agricultural sector of the Ukrainian economy for the period 2010-2019 is analyzed and a comparison of the data obtained with the corresponding levels of indicators typical for the developed countries of the world and developing countries. The global trends in the reduction of the share of gross capital formation and gross fixed capital formation in the structure of GDP are revealed, which, at the same time, is not typical for countries with high rates of economic growth (for example, for China). The dynamics of capital and direct investments in the national economy and in the agrarian sector of the Ukrainian economy in hryvnia and dollar equivalents is analyzed, the change in the structure of investment resources for the period of the study is determined. The structure of capital investments in the agricultural sector by funding sources (state budget funds, local budget funds; own funds of enterprises and organizations; loans from banks and other loans, including loans from foreign banks; funds of domestic investment companies, funds, etc.; funds of foreign investors; public funds for the construction of their own apartments; other sources of financing). It has been proved that in recent years, the main source of financing for capital investments in the Ukrainian economy and its agricultural sector has been the own funds of enterprises and organizations. The dynamics of capital investments in the economy of the state and its agricultural sector at the expense of own funds of enterprises and organizations, credit funds of resident banks is analyzed in detail. The dynamics of the volume of loans from resident banks and the change in interest rates on loans in the national economy and its agricultural sector are illustrated. The volumes of direct investments by investing countries in the agricultural sector of Ukraine, which were typical for 2019, were analyzed. It was established that 60 countries of the world are investing in the Ukrainian agricultural sector, and the main investors are Cyprus, Denmark and Poland.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЕкономіка і організація управлінняuk_UA
dc.subjectаграрний секторuk_UA
dc.subjectнаціональна економікаuk_UA
dc.subjectджерела інвестиційних ресурсівuk_UA
dc.subjectаналіз структури джерелuk_UA
dc.subjectсільське господарствоuk_UA
dc.subjectagricultural sectoruk_UA
dc.subjectnational economyuk_UA
dc.subjectsources of investment resourcesuk_UA
dc.subjectsource structure analysisuk_UA
dc.subjectagricultureuk_UA
dc.titleАналіз джерел інвестиційних ресурсів аграрного сектору економіки Україниuk_UA
dc.title.alternativeAnalysis of sources of investment resources of the agricultural sector of the economy of Ukraineuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.citation.issue4(44)uk_UA
dc.citation.spage99uk_UA
dc.citation.epage117uk_UA
dc.identifier.doi10.31558/2307-2318.2021.4.10-
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_5377369590839905953_removed.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.