Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/593
Title: Специфіка комунікативної організації односкладних речень зі вставними й вставленими конструкціями в науковому стилі
Other Titles: THE PARTICULARITY OF COMMUNICATIVE ORGANIZATION OF MONOSYLLABIC SENTENCES WITH LINKING WORDS AND PHRASES IN A SCIENTIFIC STYLE
СПЕЦИФИКА КОММУНИКАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ВСТАВНЫМИ И ВВОДНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В НАУЧНОМ СТИЛЕ
Authors: Дядюра, Галина Миколаївна
Кухарєва-Рожко, Віталіна Іванівна
Keywords: науковий стиль;односкладні речення;комунікативні функції;вставні і вставлені конструкції;науково-технічний текст;научно-технический текст;односоставные предложения;научный стиль;коммуникативные функции;вставные и вводные конструкции;monosyllabic sentences;scientific and technical text;linking words and phrases;scientific style;communicative functions
Issue Date: 2018
Publisher: Лінгвістика. Лінгвокультурологія
Abstract: У статті з’ясовано специфіку комунікативної організації односкладних речень зі вставними й вставленими конструкціями в науковому стилі. На матеріалі сучасних науково-технічних текстів доведено, що ці конструкції забезпечують реалізацію когнітивно-комунікативного складника процесу спілкування, а саме – дають змогу передати наукове знання в усіх його деталях й аспектах. Досліджено, що вставлені конструкції в наукових текстах виконують важливе й специфічне пізнавально-комунікативне завдання – розчленування думки на основні відомості й відомості супровідні, другорядні, другопланові та мають значний комунікативний потенціал. Вони відіграють важливу роль у комунікативній організації наукового тексту, оскільки надають викладові більшої переконливості, забезпечують зв’язність тексту, регулюють процес сприймання, а також акцентують увагу на основних моментах змісту, привертають увагу до повідомлення, виступають засобами актуалізації багатоплановості мисленнєвої діяльності в мовленнєвій структурі – в науковому тексті. Визначено основні категорії вставних слів, зокрема% вставні слова, що вказують на відношення між частинами висловлення; вставні слова, які містять оцінку ступеня достовірності повідомлення; вставні слова, що характеризують ставлення до способів висловлення думки; вставні слова, що вказують на джерело повідомлення; вставні слова, що виражають емоційну оцінку того, що повідомляється. Проаналізовано мікротекст (абзац), який будується за певною схемою, а ця схема своїми опорними пунктами має вставні слова, розташовані в певній логічній послідовності. Із зачину та аргументів випливають висновки, й кожен етап розвитку думки обслуговується певною категорією вставних слів (у взаємодії з іншими лексичними та синтаксичними засобами). Показано роль вставних і вставлених конструкцій, які забезпечують реалізацію когнітивного процесу спілкування.
В статье выяснена специфика коммуникативной организации односоставных предложений с вставными и вводными конструкциями в научном стиле. На материале современных научно-технических текстов доказано, что эти конструкции обеспечивают реализацию когнитивно-коммуникативной составляющей процесса общения, а именно – дают возможность передать научное знание во всех его деталях и аспектах. Исследовано, что вводные конструкции в научных текстах выполняют важное и специфическое познавательно-коммуникативное задание – разделение мысли на основные сведения и сведения сопроводительные, второстепенные и имеют значительный коммуникативный потенциал. Они играют важную роль в коммуникативной организации научного текста, поскольку придают изложению большую убедительность, обеспечивают связность текста, регулируют процесс восприятия, а также акцентируют внимание на основных моментах содержания, привлекают внимание к сообщению, выступают в качестве средств актуализации многоплановости мыслительной деятельности в речевой структуре – в научном тексте.
The particularity of communicative organization of monosyllabic sentences with linking words and phrases in a scientific style are analyzed in this article. It is proved on the material of modern scientific and technical texts that these constructions provide the realization of the cognitive and communicative components of the communication process – they help to transfer the scientific knowledge in all the details and aspects. It is proved that linking words and phrases have a great communicative potential. They play an important role in the communicative organization of a scientific text as they make it more persuasive, provide text connectivity, regulate the perception process, empahasize the main points of the content, draw attention to the message, act as means of multiplicity actualization, mental activity in such a structure of speech as scientific text. It is shown that linking words and phrases in the texts play an important and special cognitive and communicative role – division of a thought into the main and accompanying or additional information. A microtext (paragraph) that is built according to a certain scheme is analysed and this scheme is based on the linking words which are situated in a special logical consistency. Conclusions come from the beginning and arguments and each stage of thought development is served by a certain category of linking words ( in interaction with other lexical and syntactic means). The main categories of words are defined, especially linking words indicating the relation between the parts of the expression; linking words that contain an estimate of the validity of the message; linking words that characterize an attitude to the means of the thought expression; linking words that point the source of the message; linking words that express an emotional estimation of what is reported.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/593
ISSN: 2409 3238
Volume: 12
First Page: 276
End Page: 288
Appears in Collections:Навчальні видання (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_2018р_25февр_ВВК_Нс.docУ статті з’ясовано специфіку комунікативної організації односкладних речень зі вставними й вставленими конструкціями в науковому стилі. На матеріалі сучасних науково-технічних текстів доведено, що ці конструкції забезпечують реалізацію когнітивно-комунікативного складника процесу спілкування, а саме – дають змогу передати наукове знання в усіх його деталях й аспектах.104 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.