Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/967
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorХоменко, Олена Михайлівна-
dc.contributor.authorСтепанюк, Гліб Олександрович-
dc.date.accessioned2020-01-27T18:01:16Z-
dc.date.available2020-01-27T18:01:16Z-
dc.date.issued2020-01-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/967-
dc.description.abstractАктуальність теми. Екологічний стан малих та середніх річок - досить актуальне питання не лише для Черкаської області, а й України в цілому. Внаслідок постійно зростаючого промислового і побутового забруднення, розорювання та гідротехнічної меліорації водозборів і заплав, знищення лісів у долинах рік і т. ін., велика кількість водотоків і малих річок сьогодні знаходиться на різних стадіях деградації. В результаті забруднення річок стоками промислових підприємств, підприємств комунального господарства та сільськогосподарськими стоками показники якості води в малих та середніх річках помітно знизились. В зв’язку з цим необхідно постійно проводити екологічний моніторинг стану водних об’єктів. Мета роботи: екологічна оцінка стану середніх річок на прикладі річки Рось. Об’єкт дослідження: річка Рось (Канівський район Черкаської області). Предмет дослідження: оцінка якості води р. Рось на основі результатів лабораторних досліджень гідрохімічних показників та розрахунок загальносанітарного індексу якості води. Методи дослідження: для експериментального визначення гідрохімічних показників якості води р. Рось використовували фізико-хімічні (потенціометричний, фотометричний) та хімічні методи аналізу (титрометричний); метод теоретичного аналізу та аналітична обробка даних за допомогою ПК. Результати дослідження. В роботі проаналізовано річкову систему Черкаської області та основні напрямки використання водних ресурсів. Експериментально визначено та проаналізовано такі гідрохімічні показники як інтенсивність запаху, концентрація іонів водню (рН), вміст розчиненого кисню, загальна жорсткість, вміст амоній та сульфат – іонів у воді. На основі лабораторних досліджень основних гідрохімічних показників представлено екологічну оцінку стану р. Рось, розраховано загальносанітарний індекс якості води та визначено основні джерела забруднення річки. Надано рекомендації щодо поліпшення екологічного стану р. Рось та охорони водних ресурсів Черкащини. Наукова новизна: теоретично обґрунтовано та експериментально досліджено сучасний екологічний стан річки Рось (Канівський район Черкаської області). Розроблено рекомендації щодо поліпшення екологічного стану р. Рось. Теоретичне і практичне значення: за результатами досліджень гідрохімічний стан р. Рось є стабільним, що проявлялося у незначних змінах вмісту кисню у воді, показників органічного забруднення, зокрема вмісту азоту амонійного, нітритного та нітратного, показників ХСК та БСК5. На основі розрахунку загальносанітарного індексу якості води визначено ступінь її придатності та якісний стан води за отриманим значенням ІЯВ є помірно забрудненим, що відповідає третьому класу якості води. Обгрунтовано необхідність раціонального водокористування водних ресурсів середніх річок та постійного екологічного моніторингу їх стану. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (42 джерела), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 88 сторінок друкованого тексту, основна частина – 47 сторінок.uk_UA
dc.description.abstractActuality of theme. The ecological status of small and medium-sized rivers is an urgent issue not only for Cherkassy region but also for Ukraine as a whole. Due to the ever-increasing industrial and domestic pollution, plowing and hydrotechnical reclamation of catchments and floodplains, the destruction of forests in the valleys a year, etc., a large number of watercourses and small rivers are now at different stages of degradation. As a result of pollution of rivers by industrial, municipal and agricultural runoff, water quality indicators in small and medium-sized rivers have decreased markedly. In this regard, environmental monitoring of the status of water bodies is necessary. The purpose of the work: ecological assessment of the status of the middle rivers on the example of the river Ros. The object of study: the river Ros (Kaniv district of Cherkassy region). The subject of research: Ros water quality assessment based on the results of laboratory studies of hydro chemical parameters and the calculation of a sanitary water quality index. Research methods: physic-chemical (potentiometric, photometric) and chemical methods of analysis (titrometric) were used for experimental determination of hydro chemical indicators of water quality of the river Ross; method of theoretical analysis and analytical processing of data by PC. Results of the research. The river system of Cherkassy region and main directions of water resources use are analyzed in the work. Hydro chemical parameters such as odor intensity, concentration of hydrogen ions (pH), dissolved oxygen content, total stiffness, ammonium content and sulfate ions in water have been experimentally determined and analyzed. On the basis of laboratory studies of the main hydro chemical indicators, an ecological assessment of the state of the river Ross was presented, a general sanitary water quality index was calculated and the main sources of river pollution were identified. Recommendations were given on improving the ecological status of the Ros River and protecting the Cherkassy region's water resources. Scientific novelty: the current ecological state of the Ros River (Kaniv district of Cherkassy region) has been theoretically substantiated and experimentally investigated. Recommendations for improving the ecological status of the Ross River have been developed. Theoretical and practical significance: according to the results of the research, the hydro chemical state of the Ros River is stable, which was manifested in slight changes in the oxygen content in the water, organic pollution indicators, in particular nitrogen content of ammonium, nitrite and nitrate, indicators of ChOC and BOC5. Based on the calculation of the sanitary water quality index, the degree of its suitability is determined and the water quality status according to the obtained IWQ value is moderately polluted, which corresponds to the third class of water quality. The necessity of rational water use of water resources of the middle rivers and constant ecological monitoring of their condition is substantiated. Structure and scope of work. The master's qualification work consists of introduction, annotation, two chapters, conclusion, list of references (42 sources), graphic documentation, applications. The full amount of work is 88 pages of printed text, the main part is 47 pages.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectзабрудненняuk_UA
dc.subjectводні ресурсиuk_UA
dc.subjectрічкова мережаuk_UA
dc.subjectякість водиuk_UA
dc.subjectмоніторингuk_UA
dc.subjectраціональне водокористуванняuk_UA
dc.titleОцінка екологічного стану та джерел забруднення річки Росьuk_UA
dc.typeMaster Thesisuk_UA
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Степанюк_КРМ.pdf
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.