Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1099
Title: Евфемізми в засобах масової інформації
Other Titles: Euphemisms in mass media
Authors: Совєтна, Альона Вікторівна
Лісун, Ольга Василівна
Keywords: евфемізм;антономазія;генералізація;мейозис;запозичення іншомовних слів;euphemism;antonomasia;generalization;meiosis;borrowing of foreign words
Issue Date: 2019
Publisher: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
Abstract: Статтю присвячено структурно-семантичному аналізу та дослідженню функціональних особливостей евфемізмів української та англійської мов в засобах масової інформації. Спираючись на класифікацію В.Б. Великородої та В.П. Москвіна було виокремлено способи створення евфемізмів, а саме – мейозис, антономазія, літота, запозичення іншомовних слів, генералізація, метонімія. Використовувались емпіричні методи: метод відбору, спостереження, порівняння, лінгвістичні методи: семантичний аналіз, контекстний аналіз. Проведене дослідження, яке ґрунтувалось на вивченні 90 евфемізмів продемонструвало, що майже 40% досліджуваного матеріалу було створено за допомогою мейози су, найменш поширеною групою виявилась група евфемізмів, створена за допомогою генералізації. На другому місці метонімія в основі якої лежить семантичний зсув, що сприяє використанню саме цього прийому в якості створення евфемізмів. На третьому місці по частоті вживання знаходяться слова іншомовного походження, частіше їх використовують в українських ЗМІ. На четвертому місці антономазія, вживаються однаково як в українських, так і англійських ЗМІ. Тематична класифікація є досить обширною до неї входять такі сфери, як: Людина та її сприйняття: анатомія та фізіологія людини, хвороби, смерть, статеве життя, сімейні відношення, зовнішність людини, вік, пороки. Устрій суспільства і відношення всередині нього: расова, культурна, релігійна дискримінація, евфемізми які заміняють табу в релігії та культурі, робота та робоче середовище, явища соціального характеру, сфера економіки. Влада і політика: діяльність органів влади, політика і дипломатія. В українських ЗМІ наразі за тематикою більш схиляються до влади і політики, в англійських ЗМІ тенденція дещо відрізняється, в англомовних ЗМІ частіше евфемізації підлягають теми устрою суспільства та відношення всередині нього також і політичній тематиці. У класифікації функцій евфемізмів було взято: вуалітивна, кооперуюча, риторична, превентивна, елевативна, конспіративна, дистортивна. Було виявлено, що вуалітивна функція найпоширеніша як в українських так і англійських медіа.
The article is devoted to structural-semantic analysis and studying of functional features of euphemisms of Ukrainian and English languages in mass media. Based on the classification of V.B. Velykoroda and V.P. Moskvin were singled out ways to create euphemisms, namely meiosis, antonomasia, lithot, foreign language borrowing, generalization, metonymy. Empirical methods: selection method, observation, comparison, linguistic methods: semantic analysis, context analysis were used. A study based on 90 euphemisms showed that almost 40% of the material was created using meiosis, the least common group was the euphemism group created by generalization. In the second place is the metonymy that underlies the semantic shift, which promotes the use of this technique as a creation of euphemisms. In the third place in terms of frequency are words of foreign origin, more commonly used in the Ukrainian media. In the fourth place, antonomasies are used equally in both Ukrainian and English media. Thematic classification is quite broad, it includes such areas as: Man and his perception: human anatomy and physiology, illness, death, sexual life, family relations, human appearance, age, defects. The structure of society and the relationship within it: racial, cultural, religious discrimination, euphemisms that replace the taboo in religion and culture, work and work environment, social phenomena, economic sphere. Power and Politics: the activities of the authorities, politics and diplomacy. In the Ukrainian media nowadays they tend to be more inclined towards the authorities and politicians; in the English media the tendency is somewhat different; in the classification of euphemistic functions were taken: concealing, cooperative, rhetorical, preventive, conspiratorial, distortive. It has been found that the concealing function is most widespread in both Ukrainian and English media
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1099
DOI: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2019.43.3.38
Volume: 3
Issue: 43
First Page: 156
End Page: 159
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Евфемізми в засобах масової інформації.pdf410.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.