Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1119
Title: Формування загальної компетентності у студентів закладів вищої освіти на заняттях з фізичного виховання.
Other Titles: Formation of general competence in higher education students at physical education
Authors: Субота, Вікторія Володимирівна
Олексієнко, Ярослав Іванович
Головатенко, Ольга Миколаївна
Keywords: компетентнісний підхід;компетенція;компетентність;загальна компетентність;фізичне виховання;студент;заклад вищої освіти;заняття;competence approach;competence;general competence;physical education;student;institution of higher education;employment
Issue Date: 2019
Publisher: Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
Abstract: У статті висвітлено актуальність компетентнісного підходу в системі вищої освіти. Обґрунтовано пріоритетність компетентнісного підходу в організації навчально-виховного процесу в закладах вищої освіти України. Проаналізовано загальні компетентності, якими має оволодіти студент-випускник. Розглянуто деякі проблеми й особливості формування загальних компетентностей у студентів на заняттях із фізичного виховання. Компетентнісний підхід на заняттях із фізичного виховання допоможе реалізувати актуальні завдання сучасного навчання, сприяючи формуванню як загальних, так і спеціальних компетентностей студентів. Загальні компетент- ності – універсальні компетентності, що не залежать від предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях, для його особистісного розвитку. Студент-випускник вищої школи має володіти такими загальними компетентностями: здатність до аналізу та синтезу; уміння застосовувати знання на практиці; планування та розподіл часу; базові загальні знання сфери навчання; застосування базових знань професії на практиці; усне та письмове спілкування рідною мовою; знання дру- гої мови; елементарні навички роботи з персональним комп’ютером; дослідницькі уміння; здатність до самонавчання; навички роботи з інформацією (уміння знаходити й аналізувати інформацію з різних джерел); здатність до самокритики та критики; здатність адаптуватися до нових ситуацій; здатність генерувати нові ідеї. До різних рівнів сформованості та прояву компетентностей у студентів можна віднести: 1) ступінь опанування та реалізації компетентностей у конкретному виді діяльності; 2) суб’єктивний чинник (залежність набуття компетентностей та їх реалізації в певному виді діяльності від притаманних конкретній особистості природних даних); 3) причинно-наслідовий зв’язок між сформованістю структурних компонентів компетентності.
The article highlights the relevance of the competence approach in the higher education system. The priority of the competence approach in the organization of educational process in higher education institutions of Ukraine is substantiated. Analyzed what general competencies a graduate student should master. Some problems and peculiarities of formation of general competences in students in physical education classes are considered. A competent approach in physical education classes will help to accomplish current tasks of the modern class, contributing to the formation of both general and special competencies of students. General competences – universal competences that are independent of the subject area, but are important for the successful further professional and social activities of the applicant in various fields and for his personal development. A college graduate must have the following general competencies: ability to analyze and synthesize; ability to put knowledge into practice; scheduling and time allocation; basic general knowledge of the field of study; application of basic knowledge of the profession in practice; oral and written communication in the native language; knowledge of the second language; basic computer skills; research skills; self-learning ability; information skills (ability to find and analyze information from different sources); self-criticism and criticism skills; ability to adapt to new situations; the ability to generate new ideas (creativity). Different levels of formation and display of competencies in students include: 1) the degree of mastery and implementation of competencies in a particular type of activity; 2) subjective factor (dependence of mastering of competences and their realization in a certain type of activity on inherent in a particular personality of natural data); 3) causal relationship between the formation of structural components of competence.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1119
ISSN: 2311-5491
Issue: Випуск 70
First Page: 180
End Page: 185
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НПУ Драгоманова_пед_№ 70_2019 м (1).pdf3.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.