Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1196
Title: Формування мотиваційного механізму інтеграційної взаємодії суб’єктів економіки
Other Titles: Formation of motivational mechanism of integration co-operation of economy subjects
Authors: Коломицева, Олена Віталіївна
Keywords: суб’єкти регіональної економіки;мотиваційний механізм;інструменти мотиваційного механізму;стратегічні цілі суб’єктів регіональної економіки;subjects of regional economy;motivational mechanism;motivational mechanism tools;strategic goals of regional economic entities
Issue Date: 2015
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: У статті обґрунтовано значущість мотиваційного механізму взаємодії суб’єктів регіональної економіки в рамках формування та подальшої реалізації регіональної стратегії розвитку. Відзначено, що мотивація суб’єктів регіональної економіки передбачає створення системи партнерської участі для прийняття узгоджених рішень і досягнення партнерської згоди з метою забезпечення координації дій у процесі впливу на економічні зв’язки, що дозволяє забезпечувати прагнення системи до збалансованого і стійкого зростання. Досліджено проблеми розвитку найбільш ефективних форм співробітництва суб’єктів регіональної економіки. Встановлено, що сутність ефективних ринкових технологій мотиваційного забезпечення процесів такої взаємодії полягає в науковій розробці проблем, пов’язаних із пошуком ефективних моделей функціонування мотиваційних механізмів на основі реалізації мікро-, макроекономічних, інституціональних, організаційно-суспільних форм впливу на різні рівні мотиваційних відносин.
The article substantiates the importance of the motivational mechanism of interaction of regional economic entities in the formation and further implementation of the strategy of regional development. It is noted that the motivation of economic entities in the regions involves the creation of a partnership system for making agreed decisions and reaching a partnership agreement to ensure coordination in the process of influencing economic relations, which allows the system to strive for balanced and sustainable growth. Problems of development of the most effective forms of cooperation of subjects of regional economy are investigated. It is established that the essence of effective market technologies of motivational support of processes of such interaction consists in scientific development of problems connected with search of effective models of functioning of motivational mechanisms on the basis of realization of micro-, macroeconomic, institutional, organizational-social forms of influence on various levels of motivational relations.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1196
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.4.40.2015.129189
Volume: 4
Issue: 40
First Page: 78
End Page: 83
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
129189-276834-1-PB (1).pdf455.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.