Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1216
Title: Мотивація економічної діяльності підприємств в сучасному ринковому середовищі
Other Titles: Motivation of economic activities of enterprises in modern market environment
Authors: Коломицева, Олена Віталіївна
Боковня, Анжеліка Олегівна
Keywords: мотивація економічної діяльності;мотиваційна конструкція;HR-брендинг;імідж підприємства;внутрішня мотиваційна система;motivation of economic activity;motivational structure;HR-branding;company image;internal motivational system
Issue Date: 2016
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету
Abstract: В умовах жорсткої конкуренції та глобальних ринкових процесів сучасні підприємства все частіше стикаються з проблемою утримання міцних позицій на ринку товарів і послуг, своєчасної адаптації до змін зовнішнього середовища та вибору більш ефективних напрямів покращення економічної діяльності. Прискорення науково-технічного прогресу, що приводить до підвищення вимог щодо рівня життя населення, зростання нових потреб, а також проблем соціального і суспільного характе- ру, вимагає від підприємств негайного реагування на виклики запитів ринку як на рівні взаємодії із зовнішнім середовищем, так і у площині їх внутрішньокорпоративної структури. При цьому слід забезпечити високий рівень внутрішньої мотивації, дотримуватися балансу інтересів споживачів і зовнішніх контрагентів та утримувати стійкі позиції, які забезпечать досягнення належного рівня конкурентоспроможності та прибутковості самого підприємства. Мотивація економічної діяльності підприємств у сучасному ринковому середовищі ґрунтується на формуванні і підтримці їх позитивного іміджу, конкурентних перевагах та позиціонуванні унікального образу підприємства як у свідомості споживачів, так і у свідомості персоналу. В цих умовах людський капітал постає одним із головних факторів успішної економічної діяльності підпри- ємств та носієм їх корпоративних цінностей. Сьогодні все більшої актуальності набуває мотивація економічної діяльності підприємств шляхом розробки механізму внутрішньої мотиваційної системи, в основі якої – використання інструментів і технологій HR-брендингу, що дозволяє усувати внутрішньокорпоративні протиріччя, пов’язані з різносторонністю інтересів, зміцнити позиції підприємств у ринковому середовищі та підвищувати рівень їх конкурентоспроможності.
In the conditions of severe competition and global market processes, modern enterprises often face the problem of maintaining strong positions in the market of goods and services, adapting to changes in external environment and choosing more effective directions for improving economic activities. Accelerating of scientific and technical progress, which leads to higher requirements to living standards, growing new needs, as well as social and public problems, requires enterprises to respond immediately to the challenges of market demands, both at the level of interaction with external environment and in the plane of their internal corporate structure. At the same time, it is necessary to ensure a high level of internal motivation, to observe the balance of interests of consumers and external counterparties and to maintain stable positions that will ensure the achievement of a high level of competitiveness and profitability of the enterprise. The motivation of economic activities of enterprises in modern market environment is based on the formation and support of their positive image, competitive advantages and positioning of the unique image of the enterprise both in the minds of consumers and in the minds of the staff. In these conditions, human capital is one of the main factors of successful economic activity of enterprises and the bearer of their corporate values. Today, the motivation of economic activity of enterprises by developing a mechanism of internal motivational system, based on the use of tools and technologies of HR branding, is becoming increasingly important, that allows to eliminate internal corporate conflicts related to the multiplicity of interests, to strengthen the positions of enterprises in market environment and to rise their сompetitiveness level.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1216
ISSN: 2306-4420
DOI: DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.43.2016.120079
Volume: 1
Issue: 43
First Page: 104
End Page: 112
Appears in Collections:Навчальні видання (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
120079-255618-1-SM.pdf293.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.