Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1270
Title: Еволюція міжгендерних стосунків у романній прозі Шервуда Андерсона
Other Titles: The Evolution of Intergendet Relationships in Sherwood Anderson's Novel Prose
Authors: Кузебна, Владислава Валеріївна
Keywords: романна проза;еволюція міжгендерних стосунків;експериментальна манера письма;сексуальна етика;образ "нової жінки";психологічна оповідь;світоглядні орієнтири;novel prose;evolution of intergender relationships;experimental writing style;sexual ethics;image of "a new woman";psychological narration;worldwide guidelines
Issue Date: 2019
Publisher: Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. Міждисциплінарні перспективи
Abstract: Мета дослідження – з’ясувати і дослідити особливості реалізації наскрізного для романної прози Шервуда Андерсона проблемного комплексу – взаємостосунки між статями. Методологією дослідження є системна єдність розроблених літературознавством підходів для розгляду й аналізу як історично-літературного процесу, так і окремих явищ художньої літератури. Відповідно, методологічна основа дослідження базується на поєднанні певних принципів історико-типологічного, біографічного, психоаналітичного методів та окремих принципів наратології. Наукова новизна статті полягає в тому, що робота є першою спробою системного висвітлення і комплексного аналізу наскрізної проблематики романної прози Ш. Андерсона у дослідницькому просторі вітчизняного літературознавства. Висновки. Центральне місце у романній прозі посідає проблема взаємостосунків між статями, а двадцятирічний інтервал між дебютним й останнім романом дає підстави говорити про еволюційну природу зазначеної проблеми. Вже в ранніх романах Андерсон намагається здійснити намір щодо створення образу «нової жінки», яка здатна опиратися суспільним і моральним нормам і має право робити власний вибір. Подальша еволюція проблеми взаємовідносин між статями знаходить відображення в романній прозі зрілого періоду творчості автора, де вона становить основне тематичне ядро творів. Андерсон розширює межі моделі стосунків «чоловік – жінка» і вводить третього суб’єкта – коханку, образ якої символізує народження «нової», емоційно і морально розкутої жінки, чия поведінкова модель спричиняє своєрідний суспільний резонанс. Зміни, які відбуваються у США в першій половині ХХ століття, здійснюють безпосередній вплив на різні сфери життя, зокрема, змінюється суспільний статус і роль жінки у стосунках з протилежною статтю. Якщо в дебютних романах письменник робив лише спробу змінити роль жінки, яка, згідно з суспільними нормами, була в залежному від чоловіка становищі, а відтак вважалась своєрідним «додатком» до нього, то в романній прозі пізнього періоду Ш. Андерсон виводить стосунки між партнерами на новий рівень, де амбіції жінок зростають і вони не обмежуються лише паритетними відносинами, натомість прагнуть домінувати як в міжособистісних стосунках, так і в інших сферах життя. І хоча їх намір залишається нереалізованим, але, акцентуючи увагу на цьому, Андерсон закладає у своїй творчості підвалини для подальшого вивчення еволюційної природи проблеми міжгендерних стосунків, актуальність якої не викликає жодних сумнівів, адже згодом знаходить відображення й розвиток у творчості наступної генерації письменників.
Summary. The purpose of the research is to touch upon the evolution as well as the peculiarity of implementation of Sherwood Anderson’s such a cross-cutting issue as gender relationships. The research methodology is based upon the combination of certain principles of historical and typological, biographical and psychological methods including some principles of narratology. The scientific novelty of the article consists in the first attempt to carry out a comprehensive analysis of a cross-cutting problem represented in Sh. Anderson’s novels within the scientific field of Ukrainian literary criticism. Conclusions. This problem has an evolution nature as the period comprised by the seven author’s novels has a twenty-year interval. The novels of the early period demonstrate the author’s intention to create the image of «a new woman» who is able to resist both social and moral ethics. To Anderson’s mind, such a woman is eligible to make her own choice. Further development of this concern can be traced in the novels of the mature period where it forms the thematic core. The writer expands the edges of model relationships «wife – husband» by introducing a third type of the character – a mistress whose image symbolizes the birth of a new emotionally and morally free woman. The changes which occur in the USA in the first part of the twentieth century influence various spheres of human life. The most important is that fact that social status and the role of a woman in a family life undergo changes either. Anderson’s debut novels are characterized by his intention to try to change a role of a woman who was completely dependent on her husband. On the contrary, the novels that belong to the late period depict a new type of relationships where women’s ambitions grow and they prefer to dominate in their family lives as well as other spheres. Despite the fact that their intention fails, Anderson lays foundations in his creative work for further study of the evolutionary nature of the intergender relationship problem. The topicality of the issue mentioned above goes without saying, since it is developed and processed by the representatives of the next literary generations.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1270
ISBN: 978-617-7401-47-5
Volume: V
First Page: 219
End Page: 229
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbirnuk.pdf10.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.