Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1283
Title: Формування кластерних моделей національних економік на засадах стимулювання регіонального розвитку
Other Titles: Формирование кластерной модели национальной экономики на основ стимулирования регионального развития
Formation of the cluster model of national economy on the basis of regional development
Authors: Панкова, Людмила Іллівна
Потапенко, Тетяна Петрівна
Keywords: кластери;процеси кластеризації;кластерна теорія;кластерні моделі національних економік
Issue Date: 2018
Publisher: Економіка і органiзацiя управлiння
Abstract: У статті розглянуто фундаментальні напрями теорії регіональної економіки та регіонального менеджменту, що стали підґрунтям розвитку кластреної теорії. Надано авторське визначення кластерної моделі розвитку національної економіки, обґрунтовано вимоги до ефективної державної регіональної політики. Наведено схему формування кластерної моделі національної економіки, який визначає ефективний курс розвитку кластерних моделей національної економіки. Доведено, що формування кластерів шляхом інтегрування регіонів та консолідації галузей дозволить прискорити процес впровадження нових організаційних форм інтеграції та кооперації суб'єктів господарювання, які здійснюють різні види економічної діяльності. Визначено, що активізація інтеграційних процесів буде сприяти зростанню інноваційної активності і нарощування експортного потенціалу, що в кінцевому підсумку дозволить підвищити рівень конкурентоспроможності національної економіки. Сформульовано ряд стратегічних задач, які держава та наукова спільнота повинні вирішити на шляху побудови ефективної кластерної моделі національної економіки.
В статье рассмотрены фундаментальные направления теории региональной экономики и регионального менеджмента, которые стали основой развития кластреной теории. Предоставлено авторское определение кластерной модели развития национальной экономики, обоснованы требования к эффективной государственной региональной политики. Приведена схема формирования кластерной модели национальной экономики, которая определяет эффективный курс развития кластерных моделей национальной экономики. Доказано, что формирование кластеров путем интегрирования регионов и консолидации отраслей позволит ускорить процесс внедрения новых организационных форм интеграции и кооперации субъектов хозяйствования, которые осуществляют различные виды экономической деятельности. Определено, что активизация интеграционных процессов будет способствовать росту инновационной активности и наращивание экспортного потенциала, в конечном итоге позволит повысить уровень конкурентоспособности национальной экономики. Сформулирован ряд стратегических задач, которые государство и научное сообщество должны решить на пути построения эффективной кластерной модели национальной экономики.
The article deals with the fundamental directions of the theory of regional economics and regional management, which became the basis for the development of cluster theory. Author's definition of the cluster model of development of the national economy is provided, requirements for effective state regional policy are substantiated. The scheme of forming a cluster model of the national economy, which determines the effective course of development of cluster models of the national economy, is presented. It is proved that the formation of clusters by integrating regions and consolidating the branches will accelerate the process of introducing new organizational forms of integration and cooperation of business entities that carry out various types of economic activity. It has been determined that activation of integration processes will contribute to the growth of innovation activity and the expansion of export potential, which will ultimately increase the competitiveness of the national economy. A number of strategic tasks, which the state and the scientific community should solve on the way of building an effective cluster model of the national economy, are formulated.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1283
ISSN: 2307-2318
Issue: 2(30)
First Page: 47
End Page: 56
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.