Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1298
Назва: Проблеми теоретико-методологічного забезпечення кластерної політики регіонів України
Інші назви: Проблемы теоретико-методологического обеспечения кластерной политики регионов Украины
Problems of theoretical and methodological support of the cluster policy of the regions of Ukraine
Автори: Панкова, Людмила Іллівна
Ключові слова: проблеми теоретико-методологічного забезпечення;регіональна політика;кластерна політика;теорія;методологія;економічні інтереси;problems of theoretical and methodological support;regional policy;cluster policy;theory;methodology;economic interests
Дата публікації: 2019
Видавництво: Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал
Короткий огляд (реферат): У статті досліджено проблеми забезпечення кластерної політики регіонів України. Проведено систематизацію проблем теоретико-методологічного забезпечення кластерної політики, що дало можливість виокремити три групи проблем: теоретичного, методологічного та методичного характеру. До групи теоретичних віднесено такі проблеми, як: недосконалість та відсутність досвіду адаптації теорії кластерів; відсутність концептуального упорядкування економічної думки щодо процесів міждисциплінарного синтезу і формування єдиних рис сучасної кластерної теорії регіонального розвитку. Серед проблем методологічного характеру окреслено: відсутність визначення сфери кластерної системи, інституційних механізмів кластероутворення, єдиних концептуальних положень і принципів; несформованість інформаційно-аналітичної інфраструктури, єдиного переліку документів щодо правового та нормативно-технічного забезпечення кластерної системи регіонів тощо. До проблем методичного характеру кластерної політики віднесено відсутність: методичних напрацювань, які враховують специфіку українських умов та є успішними в практичній площині; практики стратегічного планування процесів кластероутворення з урахуванням комплексного розвитку територій регіонів; методик моніторингу кластерної політики.
В статье исследованы проблемы обеспечения кластерной политики регионов Украины. Проведена систематизация проблем теоретико-методологического обеспечения кластерной политики, что позволило выделить три группы проблем: теоретического, методологического и методического характера. В теоретическую группу отнесены такие проблемы, как: несовершенство и отсутствие опыта адаптации теории кластеров, отсутствие концептуального упорядочения экономической мысли относительно процессов междисциплинарного синтеза и формирования единых черт современной кластерной теории регионального развития. Среди проблем методологического характера обозначены: отсутствие определения области кластерной системы, институциональных механизмов кластерообразования, единых концептуальных положений и принципов; сформированной информационно-аналитической инфраструктуры, единого перечня документов по правовому и нормативно-техническому обеспечению кластерной системы регионов и др. К проблемам методического характера кластерной политики отнесено отсутствие: методических наработок, которые учитывают специфику украинских условий и являются успешными в практической плоскости; практики стратегического планирования процессов кластерообразования с учетом комплексного развития территорий регионов; методик мониторинга кластерной политики.
The article explores the problems of ensuring the cluster policy of the regions of Ukraine. The systematization of the problems of the theoretical and methodological support of cluster policy was carried out, which allowed us to distinguish three groups of problems: theoretical, methodological and methodological in nature. The theoretical group includes the following problems: imperfection and lack of experience of adaptation of cluster theory; lack of conceptual ordering of economic thought regarding the processes of interdisciplinary synthesis and formation of common features of the modern cluster theory of regional development. Among the problems of a methodological nature, the absence is indicated: determination of the cluster system area, institutional mechanisms of cluster formation, common conceptual principles and principles for the formation and support of regional cluster policies; lack of information and analytical infrastructure for the provision, distribution and implementation of cluster policy, a single list of documents on the legal and native-technical support of the cluster system of regions, common sources and types of data for analytical support of cluster policy; It is not determined what modern technologies of regional management should be used to implement cluster policy in the regions. The problems of the methodological nature of cluster policy include the absence of: methodological developments that take into account the specifics of Ukrainian conditions and are successful in practical terms; the practice of strategic planning of clustering processes, taking into account the integrated development of the regions; cluster policy monitoring techniques. It is substantiated that the effective solution of certain problems of a theoretical and methodological nature of ensuring cluster policy will stimulate coordinated and coordinated actions of all participants in the regional cluster development – entities, educational, scientific and design organizations, state authorities and local governments, development institutions, participants in innovative activities, specialized organizations, innovation infrastructure facilities.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1298
ISSN: 2522-4751
Випуск: 6.1-2 (56)
Початкова сторінка: 83
Кінцева сторінка: 87
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.