Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1300
Title: Регіональні особливості комерціалізації проектів інтелектуального підприємництва
Other Titles: Региональные особенности коммерциализации проэктов интеллектуального предпринимательства
Regional features of the intellectual business projects commercialization
Authors: Панкова, Людмила Іллівна
Keywords: підприємство;регіон;інтелектуальний бізнес;комерціалізація проектів інтелектуального підприємництва;моделювання;процеси інвестування та комерціалізації інтелектуальних продуктів;концепція бізнес-інкубування;кластеризація;інтелектуальний потенціал;економіко-математична модель;інтелектуальна діяльність;enterprise;region;intellectual business;commercialization of intellectual entrepreneurship projects;modeling;investment processes and commercialization of intellectual products;business incubation concept;clustering;intellectual potential;economic and mathematical model;intellectual activity
Issue Date: 2019
Publisher: Економіка і органiзацiя управлiння
Abstract: У статті досліджено різноманіття підходів до визначення змісту та сутності процесу комерціалізації інновацій в підприємницьких структурах регіону. Розглянуто зарубіжний досвід державного регулювання комерціалізації інтелектуальної власності. Систематизовано конфлікти інтересів з приводу комерціалізації інтелектуальних продуктів, що виникають в бізнес-середовищі регіону за групами: нормативно-правові, соціально-економічні, інституційні. Обґрунтовано необхідність створення концепції бізнес-інкубування та кластеризації регіону, соціальною складовою якої є формування проектів інтелектуального підприємництва. Зазначено, що необхідними для вирішення в цьому напрямі постають питання моделювання процесів інвестування та комерціалізації інтелектуальних продуктів. Наголошено на тому, що зазначені процеси є одними із необхідних умов практичного вирішення проблем просування накопиченого інтелектуального потенціалу у вищих навчальних закладах та підвищення ефективності економіки країни. Відзначено, що моделювання процесів інвестування та комерціалізації інтелектуальних продуктів процес складний та викликає ряд проблем. Відмічено, що моделювання зазначених процесів доцільно проводити на основі розроблення системи моделей, що повинна складатися з таких елементів, як: моделювання процесів інвестування в інтелектуальну власність; основних параметрів потенційного ринку збуту інновацій в Україні; потенційної ефективності бізнес-інкубування та кластеризації як форм перетворення інтелектуальних продуктів в ринковий товар.
В статье исследовано многообразие подходов к определению содержания и сущности процесса коммерциализации инноваций в предпринимательских структурах региона. Рассмотрен зарубежный опыт государственного регулирования коммерциализации интеллектуальной собственности. Систематизированы конфликты интересов по поводу коммерциализации интеллектуальных продуктов, возникающих в бизнес-среде региона по группам: нормативно-правовые, социально-экономические, институциональные. Обоснована необходимость создания концепции бизнесинкубирования и кластеризации региона, социальной составляющей которой является формирование проектов интеллектуального предпринимательства. Отмечено, что необходимыми для разрешения в этом направлении возникают вопросы моделирования процессов инвестирования и коммерциализации интеллектуальных продуктов. Отмечено, что указанные процессы являются одними из необходимых условий практического решения проблем продвижения накопленного интеллектуального потенциала в высших учебных заведениях и повышение эффективности экономики страны. Отмечено, что моделирование процессов инвестирования и коммерциализации интеллектуальных продуктов процесс сложный и вызывает ряд проблем. Отмечено, что моделирование указанных процессов целесообразно проводить на основе разработки системы моделей, которая должна состоять из таких элементов, как: моделирование процессов инвестирования в интеллектуальную собственность; основных параметров потенциального рынка сбыта инноваций в Украине; потенциальной эффективности бизнес-инкубирования и кластеризации как форм преобразования интеллектуальных продуктов в рыночный товар.
The article explores the variety of approaches to determining the content and essence of the process of commercialization of innovations in the entrepreneurial structures of the region. The foreign experience of state regulation of the commercialization of intellectual property is considered. Systematic conflicts of interest regarding the commercialization of intellectual products arising in the business environment of the region are divided into groups: regulatory, socio-economic, institutional. The necessity of creating the concept of business incubation and clustering of the region, the social component of which is the formation of projects of intellectual entrepreneurship, is substantiated. It is noted that the issues necessary for resolving in this direction arise modeling investment processes and the commercialization of intellectual products. It is noted that these processes are one of the necessary conditions for the practical solution of the problems of promoting the accumulated intellectual potential in higher educational institutions and increasing the efficiency of the country's economy. It is noted that the modeling of investment processes and the commercialization of intellectual products is a complex process and causes a number of problems. It is noted that it is advisable to carry out modeling of these processes on the basis of the development of a system of models, which should consist of such elements as: modeling of investment processes in intellectual property; main parameters of the potential market for innovation in Ukraine; the potential effectiveness of business incubation and clustering as a form of converting intellectual products into market goods.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1300
ISSN: 2307-2318
DOI: 10.31558/2307-2318.2019.3.7
Issue: 3(35)
First Page: 70
End Page: 82
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.