Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1301
Назва: Розвиток теорії регіональних кластерів у фундаментальних напрямах економічної думки
Інші назви: Development of the theory of regional clusters in fundamental directions of economic thought
Автори: Панкова, Людмила Іллівна
Ключові слова: теорія регіональних кластерів;фундаментальні напрями економічної думки;парадигма;парадигмальні установки;інноватизація економічних систем;інноваційний розвиток;теорія економічних інтересів;економічна соціологія;соціальний капітал;theory of regional clusters;fundamental directions of economic thought;paradigm;paradigmatic attitudes;innovations of economic systems;innovative development;theory of economic interests;economic sociology;social capital
Дата публікації: 2019
Видавництво: Причорноморські економічні студії
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано еволюцію й сучасний стан теорії регіональних кластерів. Обґрунтовано й виділено чотири якісні етапи формування теорії кластерів, а саме формування фундаментальних теоретичних і методологічних основ теорії; системний розвиток і спеціалізація наукових теорій та концепцій в контексті формування теорії кластерів; формування базових установок теорії та концепції кластерного розвитку; міжпарадигмальний синтез сучасних рис кластерної теорії. Проведено аналіз внеску фундаментальних напрямів економічної думки в розвиток теорії кластерів від класичних економічних теорій до сучасних теорій економічних інтересів, регіонального зростання, інноваційного розвитку. На основі аналізу розвитку економічних теорій автором зроблено висновок про формування сьогодні нової предметної галузі досліджень на стику світової, регіональної економіки та економічної соціології, а також про необхідність експлікації та інтеграції теорій економічних інтересів та інноваційного розвитку в кластерній економіці.
В статье проанализированы эволюция и современное состояние теории региональных кластеров. Обоснованы и выделены четыре качественных этапа формирования теории кластеров, а именно формирование фундаментальных теоретических и методологических основ теории; системное развитие и специализация научных теорий и концепций в контексте формирования теории кластеров; формирование базовых установок теории и концепции кластерного развития; межпарадигмальный синтез современных черт кластерной теории. Проведен анализ вклада фундаментальных направлений экономической мысли в развитие теории кластеров от классических экономических теорий до современных теорий экономических интересов, регионального роста, инновационного развития. На основе анализа развития экономических теорий автором сделан вывод о формировании сегодня новой предметной области исследований на стыке мировой, региональной экономики и экономической социологии, а также о необходимости экспликации и интеграции теорий экономических интересов и инновационного развития в кластерной экономике.
The article analyzes the evolution and current state of regional cluster theory. The author substantiates and distinguishes four qualitative stages of cluster theory formation among which: The first is the formation of fundamental theoretical and methodological bases of the theory; the second is the systemic development and specialization of scientific theories and concepts in the context of cluster theory formation; the third is the formation of basic installations of the theory and concept of cluster development; the fourth is the inter-paradigm synthesis of modern features of cluster theory. The contribution of fundamental directions of economic thought to the development of cluster theory has been analyzed, starting with classical economic theories and ending with modern theories of economic interests, regional growth, and innovative development. On the basis of the analysis of the development of economic theories, the author concludes that a new subject area of research at the junction of world, regional economy and economic sociology is formed today, as well as the need to explicate and integrate theories of economic interests and innovative development in a cluster economy. The influence on the development of cluster theory of modernity of theories and concepts of the innovation of regional economic systems is studied in more detail; organization theory and economic sociology; theory of economic interests. As a result, the features and features of the theory of clusters in its modern presentation are identified, among which it is advisable to designate: the optional implementation of the geographical principle in the formation of clusters due to the weakening of distance barriers in the context of the spread of informatization processes; the principle of effective distribution of productive forces comes first; orientation in cluster processes on ensuring a balance of interests “state – region – economic activity subjects” with the aim of creating optimal conditions for the regions to reveal the potential for self-development through the implementation of certain functions of innovative, industrial and structural policies; accounting for social capital as factors of network business cooperation and cluster development of regions.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://bses.in.ua/uk/48-2019
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1301
ISSN: 2524-0900 (Online)
DOI: 10.32843/bses.48-1
Випуск: 48-1
Початкова сторінка: 7
Кінцева сторінка: 15
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.