Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1303
Title: Світовий досвід формування та реалізації регіональної кластерної політики
Other Titles: World experience of formation and implementation of regional cluster policy
Мировой опыт формирования и реализации региональной кластерной политики
Authors: Панкова, Людмила Іллівна
Keywords: кластерна політика;процеси кластеризації;світовий досвід формування та реалізації кластерної політики;регіональна політика;інституційна взаємодія;cluster policy;clustering processes;world experience in the formation and implementation of cluster policy;regional policy;institutional interaction
Issue Date: 2015
Publisher: Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія: Економіка
Abstract: У статті проаналізовано світовий досвід формування та реалізації кластерної політики. Розглянуто рекомендаційні положення міжнародних науково-дослідних організацій в напряму розвитку процесів кластерізації. Проведено огляд основних підходів країн світу до реалізації державної кластерної політики. Визначено трьохрівневий підхід до формування та реалізаціїї кластерної політики в Європі (наднаціональний, національний та регіональний рівень). Досліджено характер інституційної взаємодії у формуванні та реалізації кластерної політики ЄС та визначено його як каталітичний в сфері інноваційного розвитку територій, селективний в напрямку фінансової підтримки кластерних ініціатив та координаційний щодо розподілу сфери відповідальності. Зазначено, що в Україні характер інституційної взаємодії в площині формування та реалізації кластерної політики невизначено, що обумовлено: нестійкою політичною ситуацією, проведенням процесів деценралізації, активних, але незавершених реформ, не інтегрованістю принципів кластерної політики в діяльність державних та регіональних органів влади.
В статье проанализирован мировой опыт формирования и реализации кластерной политики. Рассмотрены рекомендационные положения международных научноисследовательских организаций в направлении развития процессов кластеризации. Проведен обзор основных подходов стран мира к реализации государственной кластерной политики. Определен трехуровневый подход к формированию и реализациии кластерной политики в Европе (наднациональный, национальный и региональный уровень). Исследован характер институционального взаимодействия в формировании и реализации кластерной политики ЕС и определен как каталитический в сфере инновационного развития территорий, селективный в направлении финансовой поддержки кластерных инициатив и координационный по распределению сферы ответственности. Отмечено, что в Украине характер институционального взаимодействия в плоскости формирования и реализации кластерной политики неопределён, что обусловлено: неустойчивой политической ситуацией, проведением процессов деценрализации, активных, но незавершенных реформ не интегрированностью принципов кластерной политики в деятельность государственных и региональных органов власти.
The article analyzes the global experience in the formation and implementation of cluster policy. Considered recommendations of international research organizations in the direction of the development of clustering processes. A review of the main approaches of the countries of the world to the implementation of the state cluster policy was conducted. A three-level approach to the formation and implementation of cluster policy in Europe (supranational, national and regional level) has been defined. The nature of institutional interaction in the formation and implementation of the EU cluster policy is investigated and identified as catalytic in the field of innovative development of territories, selective in the direction of financial support for cluster initiatives and coordinating the distribution of responsibilities. It is noted that in Ukraine the nature of institutional interaction in the formation and implementation of cluster policy is uncertain, which is due to: unstable political situation, decentralization processes, active but incomplete reforms not integrated with the principles of cluster policy in state and regional authorities.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1303
Volume: ХVІ
Issue: 296
First Page: 54
End Page: 70
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.