Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1340
Title: Процеси інтеграції і перспективи формування регіональної кластерної політики на основі балансу економічних інтересів
Other Titles: Processes of integration and prospects of regional cluster policy formation based on the balance of economic interests
Authors: Солоха, Дмитро Володимирович
Павловська, Анна Станіславівна
Буряк, Євген Вікторович
Keywords: процеси інтеграції;регіональна кластерна політика;баланс економічних інтересів;Європейський Союз;integration processes;regional cluster policy;balance of economic interests;European Union
Issue Date: 2019
Publisher: Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія: Економіка
Abstract: У дослідженні розглянуті підходи науковців до визначення сутності понять «інтеграція» та «економічна інтеграція». Запропоновано авторське визначення дефініції в форматі дотримання детермінуючої вимоги балансу економічних інтересів. Класифіковано та обґрунтовано етапи інтеграційних процесів, що відбуваються в економіці регіонів. Надана характеристика чотирьох етапів інтеграційного процесу, що пройшли країни Європейського Союзу у своєму розвитку. Окреслено організаційно-економічні форми інтеграції в контексті формування регіональної кластерної політики на основі балансу економічних інтересів.
В исследовании рассмотрены подходы ученых к определению сущности понятий «интеграция» и «экономическая интеграция». Предложено авторское определение дефиниции в формате соблюдения детерминирующего требования баланса экономических интересов. Классифицированы и обоснованны этапы интеграционных процессов, происходящих в экономике регионов. Дана характеристика четырех этапов интеграционного процесса, которые прошли страны Европейского Союза в своем развитии. Определены организационноэкономические формы интеграции в контексте формирования региональной кластерной политики на основе баланса экономических интересов.
The study examined the approaches of scientists to determining the essence of the concepts of "integration" and "economic integration". The author's definition of the definition in the format of compliance with the determining requirements of the balance of economic interests is proposed. The stages of integration processes occurring in the regional economy are classified and justified. A description is given of the four stages of the integration process that the countries of the European Union have passed in their development. The organizational and economic forms of integration in the context of the formation of a regional cluster policy are determined based on the balance of economic interests.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1340
Volume: ХХ
Issue: 314
First Page: 17
End Page: 29
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.