Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1355
Title: Облікова політика та її значення в управлінні підприємствами - справа України
Other Titles: Zasady rachunkowości i jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Sprawa Ukrainy Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie
Authors: Гавриленко, Валентина Олександрівна
Бразілій, Наталія Миколаївна
Кравченко, Оксана Валеріївна
Keywords: управління бухгалтерським обліком;принципи бухгалтерського обліку;фінансова звітність;функції бухгалтерського обліку;облікова політика;accounting systems;accounting policies;financial reporting;economic entity;economic activit
Issue Date: 2016
Publisher: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie
Abstract: У статті визначено роль та значення облікової політики в процесі управління фінансовою діяльністю в сучасних економічних умовах. Автори провели порівняльний аналіз підходу до визначення сутності облікової політики у міжнародних та національних стандартах. Визначено вимоги та принципи облікової політики, елементи принципів бухгалтерського обліку та їх функції. Автори роблять висновок, що роль облікової політики в управлінні підприємством повинна бути переосмислена через постійні зміни умов функціонування підприємств в навколишньому середовищі, що призводять до розвитку та змін у діяльності, а також організаційно-правових форм ведення бізнесу. (оригінальний реферат)
The article defines the role and importance of accounting policies in the process of management of the financial activity of the enterprise in modern conditions of managing. A comparative analysis of approaches to definition of the essence of accounting policies in national and international accounting standards. Identified the main requirements and principles of accounting policy. The elements of the accounting policies and their features disclosure. Conclusion on the necessity of rethinking the role of accounting policies in the process of enterprise management, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 182 due to the constant changes of conditions of functioning of the enterprise in the environment that lead to the expansion or changes in activities and legal forms of doing business
W artykule określono rolę i znaczenie polityki rachunkowości w procesie zarządzania działalnością finansową w nowoczesnych warunkach gospodarowania. Autorzy przeprowadzili analizę porównawczą podejścia do definicji istoty polityki rachunkowości w normach międzynarodowych i krajowych. Zidentyfikowano wymagania i zasady polityki rachunkowości, elementy zasad rachunkowości i ich funkcje. Autorzy konkludują, że należy przemyśleć rolę polityki rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem ze względu na ciągłe zmiany warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w środowisku, które prowadzą do rozwoju i zmian w działalności oraz form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.
URI: https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/articlesList?issueId=9667
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1355
DOI: 10.5604 / 18998658.1210001
Issue: 2
First Page: 181
End Page: 193
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117191.pdf305.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.