Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1494
Title: Кавітація у комбінованих технологіях очищення стічних вод від толуену
Other Titles: Cavitation in combined technologies of wastewater treatment from toluene
Authors: Сухацький, Ю.В.
Знак, Зеновій Орестович
Капаціла, С.М.
Садова, І.Б.
Keywords: кавітація;ультразвукове випромінювання;гідродинамічний кавітатор;толуен;гідрогену пероксид;бензойна кислота;комбіновані технології;cavitation;ultrasonic radiation;hydrodynamic cavitator;toluene;hydrogen peroxide;benzoic acid;combined technologies
Issue Date: 2020
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки
Abstract: Проаналізовано застосування акустичної і гідродинамічної кавітації та їх комбінацій з іншими методами для очищення стічних вод від дисперсних твердих частинок та органічних сполук. Показано доцільність поєднання кавітації з реаґентним обробленням для підвищення ступеня деградації забруднювачів. Подано характеристику методу спектроскопії в ультрафіолетовому та видимому діапазонах спектра для визначення концентрації толуену в імітаті стічних вод. Наведено залежності концентрації толуену і температури реакційної системи від тривалості кавітаційного оброблення за різних значень питомої потужності ультразвукового випромінювання, тиску на вході у гідродинамічний кавітатор, різного реаґентного режиму. Розраховано ступінь деградації толуену і константу швидкості цього процесу за різних параметрів кавітаційного оброблення. Шляхом порівняння констант швидкості деградації толуену і ступенів деградації для комбінованих технологій (акустична кавітація+H2O2; гідродинамічна кавітація+H2O2) встановлено, що гідродинамічна кавітація є значно ефективнішою, ніж акустична.
The use of acoustic and hydrodynamic cavitation and their combinations with other methods (reagent treatment – hydrogen peroxide, Fenton reagent, ozone, etc.) for wastewater treatment from dispersed solids and organic compounds is analyzed. The feasibility of combining cavitation with reagent treatment to increase the degree of pollutant degradation has been demonstrated. A characteristics of the spectroscopy method in ultraviolet and visible spectral ranges is given to determine the concentration of toluene in wastewater imitation. The dependences of toluene concentration and the reaction system temperature on the duration of cavitation treatment at different values of the specific power of ultrasonic radiation, the pressure at the entrance to hydrodynamic cavitator, different reagent modes are presented. The degree of toluene degradation and the rate constant of this process for different parameters of cavitation processing are calculated. It is found that an increase in the specific power of ultrasonic radiation from 53.3 to 83.3 W/dm3 has caused a decrease in the degree of toluene degradation by 11.2 % (from 82.5 to 71.3 %), and the rate constant by 2.5 times (from 5.6·10-4 to 2.2·10-4 s -1 ), which is explained by two factors: the formation of Babstones and the change in the structure of the fluid according to Frenkel's kinetic theory. It is established that the use of combined technology (acoustic cavitation + hydrogen peroxide) allows to increase the rate of toluene degradation from 82.5 to 84 % and the rate constant by 26.8 % (from 5.6·10-4 to 7.1·10-4 s -1 ). It is determined that the combination of hydrodynamic cavitation and reagent treatment (hydrogen peroxide) allows to increase the rate of toluene degradation by 2.5 % (from 95.8 to 98.3 %). By comparing the rate constants of toluene degradation and the degradation rates for combined technologies (acoustic cavitation + H2O2; hydrodynamic cavitation + H2O2), it is found that hydrodynamic cavitation is much more efficient than acoustic one
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1494
ISSN: 2306-4412
2708-6070 (online)
DOI: 10.24025/2306-4412.1.2020.186547
Issue: 1
First Page: 96
End Page: 104
Appears in Collections:№1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdfСухацький544.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf144.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf320.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.