Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1515
Title: Сучасні тенденції нормативно-правового регулювання якості організації та надання послуг у сфері туризму
Other Titles: Current trends of regulatory environment of the quality of organization and service provision in the field of tourism
Authors: Бєляєва, Світлана Станіславівна
Шестель, Олена Геннадіївна
Keywords: нормативи;послуги;правове забезпечення;туризм;якість;standards;services;legal support;tourism;quality
Issue Date: 2020
Publisher: Інновації та технології в сфері послуг і харчування
Abstract: У роботі наведено аналіз сучасних тенденцій нормативно-правового регулювання щодо якості організації та надання послуг у сфері туризму. Здійснена оцінка змін, які відбулися відносно нормативних документів, стандартизації процесів, термінологічної бази та механізму регулювання вимог до якості, контролю за виконанням цих вимог. Мета дослідження – аналіз сучасної нормативно-правової бази з питань якості організації та надання послуг у сфері туризму. Під час наукового дослідження використані інформативно-аналітичні методи, методи порівняння тощо. Систематизація нормативних джерел та підходів щодо вирішення проблеми адаптації нормативів, діючих в Україні, до міжнародних стандартів, засвідчила про нагальну потребу залучати науковців-фахівців у сфері стандартизації та якості продукції, послуг для розробки відповідної нормативноправової бази. У статті доведено, що саме завдяки застосуванню та дотриманню вимог стандартів створюються передумови для досягнення якісних показників як в окремому випадку, так і щодо вирішення комплексних завдань. Стаття узагальнює аргументи щодо питання необхідності в державних стандартах України враховувати вимоги міжнародних стандартів якості. За результатами дослідження зроблено висновки про стратегічне значення впровадження системи управління якістю, зокрема з урахуванням зміни потреб, цілей, різновидів продукції, процесів і послуг, а також відмінностей у структурній організації суб’єктів господарювання. Підкреслено вагому роль державних стандартів щодо сприяння покращенню результативності системи управління якістю та, відповідно, задоволення потреб замовника послуг і безпосередньо споживача. В статті доведено, що описані в стандартах процеси, які належать до системи управління якістю, мають враховувати не тільки загально-концептуальні засади якості, але чітко визначати якісні показники щодо управління процесами, логістикою, виробництвом продукції та послуг і їх вимірюванням як за кількісними, так і за якісними параметрами. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для працівників сфери туризму, готельно-ресторанної справи, сфери послуг у цілому, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, які опановують спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» тощо.
The paper presents an analysis of current trends in regulatory environment of the quality of organization and service provision in the field of tourism. The article gives the evaluation of changes that have taken place in the field of regulatory documents, standardization of processes, terminology base and mechanism of regulation of quality requirements, control and fulfillment of these requirements. The purpose of the study is the analysis of the current legal framework on the quality of organization and provision of services in the field of tourism. Informative-analytical methods, comparison methods, etc. were used in the scientific research. Systematization of normative sources and approaches to solving the problem of adaptation of the current standards in Ukraine to international standards, showed that there is an urgent need to involve experts in the field of standardization and quality of products, services for the development of the relevant regulatory framework. The standard promotes a broader view of the organization, and all concepts, principles and relationships must be considered as a whole and not in isolation. This article summarizes the arguments regarding the need of national standards of Ukraine to meet the requirements of international quality standards. It is concluded through the research that the implementation of quality management system should be considered a strategic decision of the organization. The development and implementation of a quality management system in an organization is influenced by changing needs, specific goals, the supplied products, the processes used, and the size and structure of the organization. The studied state standards made it possible to single out their important role in facilitating the adoption of a process approach in the development, implementation and improvement of the quality management system in order to increase the customer's satisfaction with the fulfillment of his requirements. It is proved that an organization operating in Ukraine must establish, document, implement and maintain a quality management system and constantly improve its performance in accordance with the requirements of national standards, which are mandatory. The article demonstrates that the processes described in the ISO standards for the quality management system should cover processes related to management, resource delivery, product release, and measurement. The results of the conducted research can be useful for employees of tourism, hotel and restaurant business, sphere of services in general, scientists, teachers, students of higher educational establishments mastering the specialties «Tourism», «Hotel and restaurant business», etc.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1515
ISSN: 2708-4949
DOI: 10.24025/2708-4949.1.2020.204145
Issue: 1
First Page: 13
End Page: 19
Appears in Collections:№1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdfБєляєва194.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf77.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf100.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.