Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1517
Title: Хеморецепція у світі пива
Other Titles: Chemoreception in the world of beer
Authors: Нагурна, Ніна Анатоліївна
Осипенкова, Ірина Іванівна
Чепурна, Оксана Леонідівна
Keywords: дегустаційний процес;пиво;сенсорний аналіз;хеморецепція;tasting process;beer;sensory analysis;chemoreception
Issue Date: 2020
Publisher: Інновації та технології в сфері послуг і харчування
Abstract: Актуальність вирішення даної проблеми полягає в тому, щоб проаналізувати хеморецепцію пива. Оскільки хеморецепція ‒ сенсорний механізм відображення смаку і запаху, здатна функціонувати як єдина система виявлення і відбору їжі та напоїв. В статті представлено результати емпіричного аналізу хеморецепції харчових напоїв, які засвідчили, що відчуття смаку і запаху взаємопов’язані і залежать один від одного. Смак і нюх виконують різні, хоча і взаємопов’язані функції. Нюхові відчуття все ж відносяться до розряду дистантних і відображають окремі властивості фізичних об’єктів, розташованих на відстані від людини. Смакові відчуття, навпаки, є контактними: вони виникають, коли носій смаку (наприклад, їжа) вже знаходиться в роті. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що інформація, приведена в статті, має за мету стисло і наочно ознайомити з багатим світом пива та дати необхідні знання, щоб його розуміти і головне – отримувати від нього насолоду. Сенсорні випробування є частиною загальної системи контролюючих операцій, які проводяться на харчовому підприємстві. Сенсорне тестування, як частина контролю якості, протягом багатьох років сприймалося як елемент якісного, а не кількісного дослідження. Запровадження методик аналітичної сенсорної оцінки, застосування сучасних систематичних методів та інформаційних технологій дозволить перемістити органолептичну оцінку з якісної площини в кількісну, що, в свою чергу, надало можливість впровадити сенсорний контроль якості. Сенсорне оцінювання може бути основою контролю якості продуктів харчування і прогнозування купівельного попиту. Наукові методи сенсорного аналізу широко використовують на Заході у виробництві й обігу продовольчих товарів. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для власників малих пивоварень, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, які опановують спеціальність «Харчові технології» тощо.
Actuality of the given problem solution is to analyze beer chemoreception. Chemoreception is a sensory mechanism of taste and smell perception, able to function as a single unit of the detection and selection of food and beverages. The article presents the results of an empirical analysis of chemoreception of food beverages, which showed that taste and smell are interrelated and dependent on each other. Taste and smell perform different, though interrelated, functions. The olfactory sensations nevertheless belong to the category of distant objects and reflect the individual properties of physical objects located at a distance from a person. Taste sensations, on the contrary, are contact: they occur when the taste medium (e.g. food) is already in the mouth. The study empirically confirms and theoretically proves that the information given in the article aims to briefly and visually introduce the rich world of beer and provide the necessary knowledge to understand it and, most importantly, to enjoy it. Sensory testing is part of the overall system of control operations conducted at the food enterprise. Sensory testing, as part of quality control, has for many years been regarded as an element of qualitative rather than quantitative research. The introduction of analytical methods of sensory evaluation, the use of modern systematic methods and information technologies will allow to move the organoleptic evaluation from the qualitative plane to quantitative one, which, in turn, made it possible to implement sensory quality control. Sensory evaluation can be the basis of food quality control and customer demand forecasting. Scientific methods of sensory analysis are widely used in the West in the production and circulation of food products. The results of the study can be useful for small breweries owners, scientists, teachers, students of higher education who master the specialty "Food Technology" and others
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1517
ISSN: 2708-4949
DOI: 10.24025/2708-4949.1.2020.204114
Issue: 1
First Page: 32
End Page: 41
Appears in Collections:№1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdfНагурна233.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf77.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf100.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.