Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1518
Title: Agile-методологія в управлінні трудовими ресурсами індустрії гостинності
Other Titles: Agile methodology in management of hospitality industry labor resources
Authors: Старинець, Олена Анатоліївна
Литвин, Тетяна Петрівна
Keywords: трудові ресурси;технологія Agile;дошка Kanban;бізнес-процес;оптимізація;labor resources;Agile technology;Kanban board;business process;optimization
Issue Date: 2020
Publisher: Інновації та технології в сфері послуг і харчування
Abstract: Стаття присвячена темі менеджменту трудових ресурсів в загальному та в індустрії гостинності зокрема. Управління трудовими ресурсами – це одна з основних складових управління сучасною організацією, незалежно від того, чи вона є державною структурою чи комерційною. Ця функція управління постійно розширюється, забезпечуючи якнайкраще використання людського ресурсу. У часи дефіциту кваліфікованих робітників і все швидшого розвитку на все коротших і коротших проміжках часу правильне та контрольоване використання людських ресурсів стає все більш важливим. Останнім часом з’явилася негативна тенденція сприймати персонал організації як звичайний трудовий ресурс. Це знижує особистість до її економічної цінності. Керівники та менеджери з персоналу можуть лише частково зрозуміти аспект питання. Зрештою, мова йде про заохочення та мотивацію працівників, що часто йде пліч-о-пліч з особистим розвитком. Негнучкі плани та жорстка ієрархія можуть працювати, коли суспільство рухається повільно і передбачувано, але в сучасному швидкозмінному світі все це блокує введення всіх можливих інновацій, витрачає дорогоцінний час і заважає організаціям скористатися новими можливостями. В статті розглянуто методологію удосконалення робочого процесу Agile та один з найдієвіших її інструментів Kanban, уміле використання яких може значно підвищити ефективність використання трудових ресурсів. Традиційний тип менеджменту зорієнтований на лінійність та контроль, а метод Agile – на клієнтів та швидкість виконання бізнес-процесів. Людські ресурси більше не обмежуються лише впровадженням контролю та стандартів для управління виконанням, а швидше сприяють програмам і стратегіям, що покращують організаційну спритність, інновації, співпрацю та покращують прийняття рішень. Успіх Agile у просуванні більш швидкої, орієнтованої на клієнтів та економічно вигідної розробки програмного забезпечення змусив звернути на себе увагу і впровадити цю методику в організаціях і інших галузей діяльності, в тому числі і індустрії гостинності.
The article deals with the topic of human resource management in general and the hospitality industry in particular. Labor management is one of the basic components of managing a modern organization, whether it is a government entity or a commerce one. This management function is constantly expanding, making the best use of human resources. In times of scarcity of skilled workers and ever-increasing development at shorter and shorter intervals, the proper and controlled use of human resources becomes increasingly important. Recently, there has been seen a negative tendency to perceive organizational staff as just workforce. This reduces the individual to its economic value. Managers and HR managers can only partially understand the aspect of the issue. After all, it is about encouraging and motivating employees, which often go hand in hand with personal development. Inflexible plans and a rigid hierarchy can work when the society moves slowly and predictably, but in the modern fast-changing world it blocks the implementation of all possible innovations, wastes valuable time and prevents organizations from seizing new opportunities. The article discusses the Agile method of workflow improvement and one of its most popular instruments, Kanban. Skillful use of them can greatly improve labor efficiency. The traditional type of management is focused on linearity and control, and the Agile method is on customers and speed of business processes. Human resources are no longer limited to implementing controls and standards for performance management, but rather promoting programs and strategies that improve organizational agility, innovation, collaboration, and decision-making. Success of the Agile method in promoting faster, customer-centric and cost-effective software development has forced to pay attention and implement this methodology across organizations in other industries, including the hospitality industry
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1518
ISSN: 2708-4949
DOI: 10.24025/2708-4949.1.2020.204090
Issue: 1
First Page: 40
End Page: 47
Appears in Collections:№1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdfСтаринець199.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf77.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf100.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.