Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1521
Title: Перспективи розвитку внутрішнього етнічного туризму в Україні
Other Titles: Prospects of the development of internal ethnic tourism in Ukraine
Authors: Шестель, Олена Геннадіївна
Бєляєва, Світлана Станіславівна
Keywords: внутрішній туризм;етнічна спадщина;етнічний туризм;етнос;національний характер;domestic tourism;ethnic heritage;ethnic tourism;ethnicity;national character
Issue Date: 2020
Publisher: Інновації та технології в сфері послуг і харчування
Abstract: У роботі представлено аналіз перспектив розвитку внутрішнього етнічного туризму в Україні. Актуальність дослідження пояснюється недостатнім висвітленням питання етнічного туризму в науковій літературі. Необхідно відзначити також потребу людей в етнічній ідентифікації, що підтверджується зростанням популярності етнічного туризму в Україні. Метою дослідження є виявлення специфічних історико-культурних регіонів і пов’язаних з ними традиції, що виступають мотивом в етнографічному туризмі. Визначено загальні проблеми розвитку етнічного туризму; проаналізовано проблему мотивації туристів для відвідування того чи іншого місця; виявлено особливості культури і традицій історико-культурних регіонів, привабливих для туристів, що цікавляться етнографією; висвітлено перспективи вирішення цих проблем. Використано наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і систематизація наукової літератури – з метою визначення стану і теоретичного обґрунтування перспектив розвитку внутрішнього етнічного туризму в Україні, а також методи емпіричного дослідження: експеримент, порівняння, узагальнення, спостереження. Показано, що етнічний туризм – це активний спосіб вивчити історію свого народу. Потенційних туристів можуть зацікавити релігійні об’єкти, пам’ятки історії, культури, архітектури. Українці зберегли основні елементи традиційної, матеріальної та духовної культури своїх національних спільнот, отже Україна має значний культурний, економічний, виховний потенціал для розвитку етнічного туризму. Доведено, що Україна має значний потенціал для запровадження етнотурів, зважаючи на наявність етнотуристичних ресурсів. Зазначено, що проведення етнічних фестивалів, що репрезентують самобутні традиції, автентичні обряди та звичаї, неповторна національна кухня, гостинність українців сприяють збільшенню кількості туристів.
The paper presents an analysis of the prospects for the development of domestic ethnic tourism in Ukraine. The relevance of the study is explained by the lack of coverage of the issue of ethnic tourism in the scientific literature. The need of people for their ethnic identification is also worth noting, as evidenced by the increasing popularity of ethnic tourism in Ukraine. The purpose of the study is to identify specific historical and cultural regions and related traditions that are the motive in ethnographic tourism. In order to achieve this goal, the following tasks should be performed: to identify common problems of the development of ethnic tourism; analyze the problem of motivating tourists to visit a particular place; identify features of culture and traditions of historical and cultural regions that are attractive to tourists interested in ethnography; highlight the prospects for solving these problems. To achieve the goal, the following research methods were used: theoretical analysis and systematization of scientific literature – to determine the state and theoretical justification of the prospects for the development of domestic ethnic tourism in Ukraine. Methods of empirical research: experiment, comparison, generalization, observation. The article shows that ethnic tourism is an active way of learning the history of the nation. Potential tourists may be interested in religious sites, historical, cultural, architectural monuments. Ukrainians have preserved the basic elements of the traditional, material and spiritual culture of their national communities, so Ukraine has a significant cultural, economic and educational potential for the development of ethnic tourism. The article shows that Ukraine has a considerable potential for introducing ethnotourism, given the availability of ethno-tourism resources. Ethnic festivals, representing original traditions, authentic rituals and customs, unique national cuisine, hospitality of Ukrainians, contribute to increasing the number of tourists
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1521
ISSN: 2708-4949
DOI: 10.24025/2708-4949.1.2020.204092
Issue: 1
First Page: 65
End Page: 72
Appears in Collections:№1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdfШестель235.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf77.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf100.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.