Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1522
Title: Проблеми здорового харчування молоді
Other Titles: Problems of healthy eating of the youth
Authors: Ярославська, Лариса Петрівна
Загородній, Василь Володимирович
Keywords: збалансоване харчування;здоров’я;калорійність;раціональне харчування;раціон харчування;balanced diet;health;calorie content;rational diet;food ration
Issue Date: 2020
Publisher: Інновації та технології в сфері послуг і харчування
Abstract: Стаття присвячена темі здорового харчування студентської молоді та його складовим. Основною метою проведеного дослідження є аналіз складових раціонального та збалансованого харчування та пошук визначення акцентів свідомого ставлення до харчування у виявленні його основних принципів. Теоретичною й методологічною основою дослідження стали фундаментальні положення теорії харчування, нормативні та законодавчі акти України, наукові публікації та праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем харчування. Для виконання поставлених завдань в роботі використано: методи наукової абстракції, синтезу, аналізу, систематизації та узагальнення даних. Розглянуто основні підходи до споживання продуктів, максимально збалансованих за основними харчовими речовинами тваринного та рослинного походження. Висвітлюються питання раціонального та збалансованого харчування, основні правила дотримання харчового балансу, а також його вплив на організм людини. Раціональне та збалансоване харчування є невід’ємним компонентом гарного самопочуття та здоров’я молодого покоління. Людина, яка харчується, дотримуючись правил здорового харчування, має переваги: відсутня зайва вага; зникають хронічні хвороби або ж збільшується період ремісії; гарне самопочуття; висока витривалість, стійкість до стресів; з’являється відчуття контролю над власним тілом. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що проблема здорового харчування – складна і комплексна проблема, яка потребує глибоких знань та навичок у різних областях науки і практики. Результати роботи будуть сприяти вирішенню актуальної проблеми – попередження виникнення та профілактики шлунково-кишкових захворювань молодого покоління та зміцнення загального імунітету студентства через дотримання основ раціонального і збалансованого харчування та вживання якісних продуктів харчування.
The article is devoted to the topic of healthy eating of student youth and its components. The main purpose of the study is to analyze the components of rational and balanced diet and seeking to identify the accents of a conscious attitude to nutrition in identifying its basic principles. Theoretical and methodological basis of the study were basic factors of the theory of nutrition, regulatory and legislative acts of Ukraine, scientific publications and works of domestic and foreign scientists on nutrition problems. To perform the tasks methods of scientific abstraction, synthesis, analysis, systematization and generalization of data were used in the article. Basic approaches to product consumption are discussed, maximally balanced by the basic nutrients of animal and vegetable origin. The issues of rational and balanced diet are covered, basic rules for maintaining a nutritional balance as well as its effect on the human body. Rational and balanced diet is an essential component of well-being and health of the young generation. A person who follows the rules of a healthy diet has certain advantages: no excess weight; chronic diseases disappear or the remission period increases; good health; high endurance, resistance to stress; there is a sense of control over one's body. The study empirically confirms and theoretically proves that a healthy diet problem is difficult and complex one and needs deep knowledge and skills in various fields of science and practice. The results of the work will help to solve the current problem − prevention of occurrence of gastrointestinal diseases among young generation and strengthening the general immunity of the students through adherence to the foundations of rational and balanced diet and consumption of quality food products
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1522
ISSN: 2708-4949
DOI: 10.24025/2708-4949.1.2020.204099
Issue: 1
First Page: 73
End Page: 81
Appears in Collections:№1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdfЯрославська215.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf77.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf100.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.