Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/159
Title: Особливості формування інвестиційної стратегії розвитку економіки України
Other Titles: Features of formation of investment strategy of economic development Ukraine
Особенности формирования инвестиционной стратегии развития экономики Украины
Authors: Руденко, Оксана Анатоліївна
Keywords: інвестиції;стратегія;конкурентоспроможність;інвестиційна стратегія;стратегічні напрями;державне регулювання;investments;strategy;competitiveness;investment strategy;strategic direction;regulation;инвестиции;стратегия;конкурентоспособность;инвестиционная стратегия;стратегические направления;государственное регулирование
Issue Date: 2015
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: У статті визначено особливості зовнішнього інвестиційного середовища, прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку, оцінено фактори впливу на величину і структуру майбутніх грошових надходжень від інвестицій. Досліджено зарубіжний досвід стратегування, який базується на аналізі фактичних даних про проблеми, що перешкоджають країнам реалізовувати свій інвестиційний потенціал.
In the article the features of external investment environment, forecasting investment market, estimated impacts on the size and structure of future cash flows from investments. Stratehuvannya studied international experience, which is based on an analysis of historical data about the problems that prevent countries realize their investment potential.
В статье определены особенности внешней инвестиционной среды, прогнозирования конъюнктуры инвестиционного рынка, оценены факторы, влияющие на величину и структуру будущих денежных поступлений от инвестиций. Исследован зарубежный опыт стратегирования, основанный на анализе фактических данных о проблемах, препятствующих странам реализовывать свой инвестиционный потенциал.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/159
Volume: І
Issue: 39
First Page: 18
End Page: 23
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.