Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/161
Title: Формування інвестиційного потенціалу національної економіки
Other Titles: Formation of the investment potential of the national economy
Формирование инвестиционного потенциала национальной экономики
Authors: Руденко, Оксана Анатоліївна
Keywords: інвестиційний потенціал;національна економіка;інвестиції;трансформації;держава;розвиток;інвестиційна привабливість;інвестиційна діяльність;управління інвестиційним потенціалом;investment potential;national economy;investments;transformation;state;development;investment attractiveness;investment activity;management of investment potential;инвестиционный потенциал;национальная экономика;инвестиции;трансформации;государство;развитие;инвестиционная привлекательность;инвестиционная деятельность;управление инвестиционным потенциалом
Issue Date: 8-Nov-2018
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 2018. Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій формування та розвитку інвестиційного потенціалу національної економіки. Обґрунтовано теоретичні засади дослідження сутності, класифікаційних ознак, складових й об’єктів інвестиційного потенціалу національної економіки,який визначено як сукупність ресурсів, та їх можливість бути перетвореними на інвестиції для забезпечення потреб національної економіки, що поглиблює розвиток інвестиційних ринків у напрямку розширення ролі інвестицій у національній економіці під впливом трансформаційних процесів. Завдяки систематизації й узагальнення наукових підходів окресленої проблематики визначено, що ефективне формування та регулювання інвестиційного потенціалу здійснюється за допомогою складників економічного потенціалу національної економіки. Доповнено теоретичні засади інвестиційного потенціалу національної економіки. Досліджено економічну сутність і місце інвестиційного потенціалу в системі сукупного економічного потенціалу національної економіки. Визначено сучасні тенденції формування інвестиційного потенціалу національної економіки і окремих його складових. Обґрунтовано роль держави у формуванні інвестиційного потенціалу національної економіки на основі зарубіжного досвіду формування та регулювання інвестиційного потенціалу. Розроблено пріоритети розвитку та шляхи стимулювання інвестиційного потенціалу економіки України. Запропоновано матрицю еластичності потенціалів та впливу на систему управління інвестиційного потенціалу. Сформовано концептуальні засади механізму формування інвестиційного потенціалу та управління інвестиційним потенціалом економіки України, де відображено взаємозв’язок груп потенціалів за функціональною приналежністю («потенціали впливу», «потенціали реагування», «потенціали впливу-реагування»). Розроблено прогнозну модель впливу інвестиційного потенціалу на забезпечення економічного зростання, що надає можливість оцінити інформаційний потенціал та сформувати комплексні рекомендації щодо використання іміджевого потенціалу як важеля впливу на інвестиційний потенціал національної економіки.
Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.03 – Economics and Management of National Economy. – Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy, 2018. The The dissertation is devoted to the substantiation of theoretical and methodical principles and practical recommendations for the formation and development of the investment potential of the national economy. The theoretical foundations of the study of the essence, classification features, components and objects of the investment potential of the national economy, which is defined as a set of resources, and their possibility to be transformed into investments for the needs of the national economy, which deepens the development of investment markets in order to expand the role of investments in the national economy under the influence of transformation processes. Due to the systematization and generalization of scientific approaches to the identified problems, it is determined that effective formation and regulation of investment potential is carried out with the help of the components of the economic potential of the national economy. The theoretical principles of the investment potential of the national economy are supplemented. The economic essence and place of investment potential in the system of the total economic potential of the national economy are investigated. The modern tendencies of formation of investment potential of the national economy and its separate components are determined. The role of the state in shaping the investment potential of the national economy based on foreign experience in the formation and regulation of investment potential has been substantiated. The development priorities and ways of stimulating the investment potential of the Ukrainian economy are developed. The matrix of potential elasticity and influence on the investment potential management system is proposed. The conceptual foundations of the mechanism of formation of investment potential and management of the investment potential of the Ukrainian economy are formed, which reflects the interrelation of groups of potentials by functional membership ("potentials of influence", "response potentials", "potentials of influence-reaction"). A forecasting model of the impact of investment potential on providing economic growth has been developed, which provides an opportunity to evaluate the information potential and formulate comprehensive recommendations on the use of image potential as a lever of influence on the investment potential of the national economy.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого, Черкассы, 2018. Диссертационная работа посвящена обоснованию теоретико-методических основ и практических рекомендаций формирования и развития инвестиционного потенциала национальной экономики. Обоснованы теоретические основы исследования сущности, классификационных признаков, составляющих и объектов инвестиционного потенциала национальной экономики, который определен как совокупность ресурсов, и их возможность быть превращенными в инвестиции для обеспечения потребностей национальной экономики, что углубляет развитие инвестиционных рынков в направлении расширения роли инвестиций в национальной экономике под влиянием трансформационных процессов. Благодаря систематизации и обобщения научных подходов этой проблематики определено, что эффективное формирование и регулирование инвестиционного потенциала осуществляется с помощью составляющих экономического потенциала национальной экономики. Дополнены теоретические основы инвестиционного потенциала национальной экономики. Исследована экономическая сущность и место инвестиционного потенциала в системе совокупного экономического потенциала национальной экономики. Опеределены современные тенденции формирования инвестиционного потенциала национальной экономики и отдельных его составляющих. Обоснована роль государства в формировании инвестиционного потенциала национальной экономики на основе зарубежного опыта формирования и регулирования инвестиционного потенциала. Разработаны приоритеты развития и пути стимулирования инвестиционного потенциала экономики Украины. Предложено матрицу эластичности потенциалов и влияния на систему управления инвестиционным потенциалом. Сформированы концептуальные основы механизма формирования инвестиционного потенциала и управления инвестиционным потенциалом экономики Украины, где отражены взаимосвязь групп потенциалов по функциональной принадлежности ( «потенциалы влияния», «потенциалы реагирования», «потенциалы действия-реагирования»). Разработано прогнозную модель влияния инвестиционного потенциала на обеспечение экономического роста, что дает возможность оценить информационный потенциал и сформировать комплексные рекомендации по использованию имиджевого потенциала как рычага влияния на инвестиционный потенциал национальной экономики.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/161
Number of Pages: 22
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.