Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1744
Title: Постановка задач подсистемы аудита предпосылки среднего уровня ИТ СППР
Other Titles: Statement of tasks of the prerequisite audit subsystem at IT DSS middle level
Постановка задач підсистеми аудиту передумови середнього рівня ІТ СППР
Authors: Нескородева, Т.В.
Keywords: постановка задачи аудита;информационная технология;СППР аудита;отображение множеств;средний уровень;постановка задачі аудиту;інформаційна технологія;СППР аудиту;відображення множин;середній рівень;audit task statement;information technology;audit DSS;sets mapping;middle level
Issue Date: 2020
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки
Abstract: В статье рассматривается проблема постановки задач подсистем аудита предпосылки Положений (стандартов) бухгалтерского учета в ИТ СППР как составляющих методики обобщенно-множественного отображения информации. Выделены два типа структурных элементов аудита среднего уровня, инвариантных относительно особенностей предприятия: множество объектов и операций. Это позволило определить структурные элементы информационной модели предметной области: данные, характеризующие множество объектов, и данные, характеризующие множество операций. Сформирована функциональная структура преобразований множеств данных в виде последовательности отображений, подчиненных правилам предпосылки «Полнота». Выделены два типа отображений по их функциональному назначению, первое из которых характеризует преобразование в подсистеме учета множества объектов, второе - характеризует преобразование данных при их передаче между подсистемами. Выделены два типа элементарных подзадач аудита предпосылки. Это позволяет декомпозировать задачу автоматизации проверки предпосылки «Полнота» на задачи проверки эквивалентности двух типов отображений.
Нині актуальною науково-технічною проблемою інформаційних технологій у фінансовоекономічній сфері є автоматизація аналізу великих обсягів даних фінансово-економічної інформації підприємств, що зберігаються та надходять у бази даних локальних та глобальних комп’ютерних систем з метою сформулювати рекомендації щодо прийняття рішень під час аудиту. У попередніх роботах автора сформовано методику узагальнено-множинного відображення даних у підсистемі експрес-аудиту передумови «Відповідність витрат та доходів» на середньому рівні. У разі виявлення нееквівалентних підмножин даних система переходить у підсистему аудиту «Повнота». Для реалізації цієї методики при перевірці передумови «Повноти» необхідно представити функціональну структуру перетворень даних середнього рівня у вигляді послідовностей відображень множин та виділити підзадачі. У статті розглядається проблема постановки задач підсистеми аудиту передумов Положення (стандартів) бухгалтерського обліку в ІТ СППР як складових методики узагальненомножинного відображення інформації. Виокремлено два типи структурних елементів аудиту середнього рівня, які є інваріантними щодо характеристик підприємства: множини об’єктів та операцій. Це дозволило визначити структурні елементи інформаційної моделі предметної області: дані, що характеризують множини об’єктів, і дані, що характеризують множини операцій. Визначено два типи зв’язків, між елементами предметної області, що підпадають під дію правил передумови, які формалізуються у вигляді графіків відносин. Перший – між двома множинами паралельно-послідовних операцій, другий – між двома множинами об’єктів, що перетворюються внаслідок множини паралельних операцій. Це дало можливість представити функціональну структуру перетворень наборів даних у вигляді послідовності відображень, що підпорядковуються правилам передумови. Виділено два типи відображень за їх функціональним призначенням. Перший із них характеризує перетворення даних у підсистемі обліку об’єктів. Другий характеризує перетворення даних під час передачі між підсистемами. Виділено два типи елементарних підзадач аудиту передумови. Це дає можливість декомпозувати задачу автоматизації перевірки передумови на задачі перевірки еквівалентності двох типів відображень. Подальші дослідження передбачають розробку методики ідентифікації нееквівалентних множин даних при відображеннях. Це дозволить нам вирішити проблему виявлення невідповідностей цих наборів у відображеннях типу 1: отримана сировина – отримані напівфабрикати, отримані напівфабрикати – вироблена готова продукція; та відображеннях типу 2: випущені напівфабрикати – отримані напівфабрикати, готова продукція випущена – готова продукція капіталізується.
Currently, an urgent scientific and technical problem of information technologies in financial and economic sphere consists in the automation of the analysis of large amounts of financial and economic information data of enterprises stored and received online in the database of local and global computer systems in order to formulate recommendations for decision-making during audits. In previous works the author formed a methodology for generalized-multiple data display in the express audit subsystem of the prerequisite “Correspondence of expenses and income” at the middle level. In the case of identifying nonequivalent subsets of data, the system switches (through the decision maker) to the audit subsystem " Completeness". To implement this technique, when checking the prerequisite “Completeness”, it is necessary to present the functional structure of data transformations of the middle level in the form of sequences of mappings of sets and distinguish subtasks. The article considers the problem of setting objectives for audit subsystems of the prerequisites of the Regulations (standards) of accounting at IT DSS as components of the generalized-multiple display of information. Two types of structural elements of mid-level audit that are invariant with respect to the characteristics of the enterprise are distinguished: sets of objects and operations. This allows to determine structural elements of the information model of the subject area: data characterizing sets of objects and data characterizing sets of operations. Two types of relationships between the elements of the subject area which subject to the rules of the prerequisite, formalized in the form of graphs of relationships, are determined. The first one is between two sets of series-parallel operations, the second one is between two sets of objects interconnected by a set of parallel operations. This makes possible to present the functional structure of data sets transformations in the form of a sequence of mappings, subject to the rules of the prerequisite. Two types of mappings according to their functional purpose are distinguished. The first one characterizes the data transformation at the accounting subsystem for objects set. The second one characterizes the data transformation during data transfer between subsystems. The functional features of accounting for the relationships forming the display data are determined. Two types of elementary sub-tasks of the audit of the prerequisite are distinguished. This allows to decompose the task of automating the prerequisite verification into the problems of checking the equivalence of two types of mappings. Further studies suggest the development of techniques for identifying nonequivalent data sets with appropriate mappings. This will allow to solve the problem of identifying inconsistencies in these sets in type 1 mappings: raw materials obtained – semi-finished products obtained, semi-finished products obtained – finished products produced; and in type 2 mappings: semi-finished products released – semi-finished products received, finished products released – finished goods capitalized
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1744
ISSN: 2306-4412
2708-6070 (online)
DOI: 10.24025/2306-4412.2.2020.194985
Issue: 2
First Page: 38
End Page: 49
Appears in Collections:№2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdfНескородева840.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf363.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf336.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.