Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1749
Title: Екологічні аспекти та перспективи виробництва енергії у Черкаській області
Authors: Ящук, Людмила Борисівна
Шкеліберда, Сергій Михайлович
Keywords: Енергетика;паливо;виробництво енергії;ПЕК;альтернативна енергія;екологізація
Issue Date: 2020
Abstract: Шкеліберда С.М. Екологічні аспекти та перспективи виробництва енергії у Черкаській області Актуальність теми. Проблема виробництва енергії завжди актуальна для будь-якої країни. Особливо для України адже тут енергія виробляється в основному застарілими методами. Близько 50% енергії виробляється на атомних електростанціях які не є екологічними і до того ж експлуатуються вже майже 40 років що свідчить про застаріле обладнання. Майже третина енергії утворюється на ТЕС де спалюють паливо яке чинить шкідливий вплив на атмосферу. Тому дуже важливим в цьому питанні є альтернативна енергетика. В Україні в цілому можна використати сонячну, вітрову енергію та енергію біомаси. Тому питання висвітлені в роботі є актуальними. Мета роботи: проаналізувати екологічні аспекти виробництва енергії на підприємствах паливно-енергетичного комплексу Черкаської області. Об’єкт дослідження: паливно-енергетичний комплекс Черкаської області. Предмет дослідження: екологічна безпека виробничих процесів у паливно-енергетичного комплексі, перспективи збільшення частки альтернативної енергетики у паливному балансі Черкаській області. Методи дослідження: теоретичний аналіз статистичних даних з подальшим їх узагальненням та прогнозуванням; Результати дослідження: У роботі дано опис і характеристику паливно-енергетичного комплексу України. Описано які ресурси використовують для виробництва енергії, а також потенціал України в ресурсодобувній сфері. Охарактеризовано вплив на навколишнє середовище процесів виробництва енергії, починаючи з процесу добування палива. Дано рекомендації щодо покращення екологічної безпеки паливно енергетичного комплексу. Дана характеристика Черкаській ТЕЦ, оцінка її впливу на навколишнє середовище, характеристика області в сфері виробництва енергії, також описано методи й рекомендації для покращення безпеки й продуктивності процесів виробництва енергії в Черкаській області. Наукова новизна На підставі аналізу результатів спостереження визначено, що В Україні основним видом виробництва енергії є процеси які супроводжуються згоранням палива. Основним видом палива яке використовується в області є вугілля. В той же час в навколишнє середовище виділяються продукти згорання цього палива серед них оксиди азоту сульфуру сірки і вуглецю, данні речовини є кислотно утворюючими і з вологою повітря будуть утворювати кислотні опади. Також для збільшення частки альтернативної енергетики в області доречно було б розробляти і встановлювати біогазові установки які є безпечними в виробництві енергії. Вони б вирішували проблему накопичення органічних відходів та забезпечували б енергією споживачів. Також однією з перспектив для Черкаської області є мала гідроенергетика. Вона може стати чудовою перспективою для енергозабезпечення Черкаської області. Мікро чи міні ГЕС в сукупності з локальними сонячними станціями можуть вирішити ряд проблем полягаючих в енергопостачанні у віддалені райони області а також в енерго забезпеченні сільської місцевості. Теоретичне і практичне значення: Отримані результати дослідження дозволяють оцінити стан енергетичного комплексу області, екологізувати процеси виробництва енергії. Розглянути перспективи інших видів енергії. Показують можливу альтернативу виробництва зеленої енергії в області Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (32 джерела), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 66 сторінок друкованого тексту, основна частина – 33 сторінок.
Actuality of theme. The problem of energy production is always relevant for any country. Especially for Ukraine, because here energy is produced mainly by outdated methods. About 50% of energy is produced at nuclear power plants that are not environmentally friendly and have been in operation for almost 40 years, indicating outdated equipment. Almost a third of the energy is generated at TPP where fuel is burned, which has a harmful effect on the atmosphere. Therefore, alternative energy is very important in this matter. In Ukraine as a whole, solar, wind and biomass energy can be used. Therefore, the issues covered in the paper are relevant. The purpose of the work:to analyze the environmental aspects of energy production at the enterprises of the fuel and energy complex of Cherkasy region. The object of study: fuel and energy complex of Cherkasy region. The subject of study: ecological safety of production processes in the fuel and energy complex, prospects for increasing the share of alternative energy in the fuel balance of Cherkasy region. Research Methods:theoretical analysis of statistical data with their subsequent generalization and forecasting; Results of the research:The paper describes and characterizes the fuel and energy complex of Ukraine. It describes what resources are used for energy production, as well as the potential of Ukraine in the resource extraction sphere. The impact on the environment of energy production processes, starting from the process of fuel extraction, is characterized. Recommendations for improving the environmental safety of the fuel and energy complex are given. The characteristics of Cherkasy TPP, assessment of its impact on the environment, characteristics of the region in the field of energy production, methods and recommendations for improving the safety and productivity of energy production processes in Cherkasy region are described. Scientific novelty Based on the analysis of the observation results, it was determined thatIn Ukraine, the main type of energy production is the processes that are accompanied by fuel combustion. The main type of fuel used in the region is coal. At the same time, the combustion products of this fuel are released into the environment, among them nitrogen oxides of sulfur, sulfur and carbon, these substances are acid-forming and with moist air will form acid precipitation. Also, to increase the share of alternative energy in the region, it would be appropriate to develop and install biogas plants that are safe in energy production. They would solve the problem of organic waste accumulation and provide energy to consumers. Also, one of the prospects for Cherkasy region is small hydropower. It can be a great prospect for energy supply in Cherkasy region. Micro or mini hydropower plants in combination with local solar stations can solve a number of problems consisting in energy supply to remote areas of the region as well as in energy supply to the countryside. Theoretical and practical significance: The results of the study allow us to assess the state of the energy complex of the region, to green the processes of energy production. Consider the prospects of other types of energy. Show a possible alternative to green energy production in the region Structure and volume of work: Qualifying the master's work consists of an introduction, annotation, two sections, conclusions, a list of references (32 sources), graphic documentation for the master's qualification work, appendices. The full volume of the work is 66 pages of printed text, the main part is 33 pages.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1749
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МКР Шкеліберда.pdf
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.