Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1751
Title: Еколого-економічні аспекти використання «зеленої енергетики» в Україні
Authors: Ящук, Людмила Борисівна
Пилипенко, Владислав Володимирович
Keywords: виробництво електроенергії;відновлювані джерела енергії;відновлювана енергетика;інструмент стимулювання;«зелений» тариф
Issue Date: 2020
Abstract: Пилипенко В.В. Еколого-економічні аспекти зеленої енергетики в Україні Актуальність теми: Розвиток відновлюваної енергетики сьогодні – це не просто світовий екологічний тренд, це один з варіантів вирішення енергетичної проблеми, яка гостро стоїть і перед Україною. Україна має значний потенціал в області відновлюваних джерел енергії, який може бути використаний для зміцнення торговельного балансу, створення робочих місць і стимулювання економічної діяльності. Найбільш ймовірними джерелами відновлюваної енергії для країни є вітрова, сонячна, геотермальна енергія, біомаса і мала гідроенергетика. Мета роботи: проаналізувати еколого-економічні аспекти «зеленої» енергетики в Україні, дослідження механізму застосування «зеленого» тарифу та пошук альтернативних інструментів в системі стимулювання виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Об’єкт дослідження: об'єктом дослідження є альтернативні джерела енергії України. Предмет дослідження: визначення стратегічних напрямків розвитку альтернативної енергетики в Україні. Методи дослідження: теоретичний аналіз статистичних даних з подальшим їх узагальненням та прогнозуванням. Результати дослідження. У роботі було проведено сучасний стан альтернативних джерел енергії в Україні. Проаналізувавши сучасний стан цих джерел енергії в Україні, можна зробити висновок, що найбільш перспективними є сонячна та вітрова енергетика, а також застосування біопалива. Дещо менш ефективною є мала гідроенергетика. У зв’язку зі змінами клімату, поступовим виснаженням традиційних енергетичних ресурсів та тенденцією до зростання споживання енергії і бажанням країн знизити свою залежність від імпорту палива гостро постало питання розвитку альтернативної енергетики та переходу господарств країн на відновлювані джерела енергії. Наукова новизна: Виходячи з актуальності і ступеня розробки проблеми, метою дослідження було визначення тенденцій розвитку альтернативної енергетики та перспектив розвитку її в Україні. Основна увага приділялась визначенню нових тенденцій і можливостей впровадження системи енергозбереження, спрямованих на забезпечення сталого розвитку енергетичного сектора, підвищення енергетичної ефективності, поліпшення екологічної ситуації. Теоретичне і практичне значення: результати роботи можуть бути використані при розробці регіональних програм, довгострокових стратегій розвитку регіонів, матеріали представлені в роботі можуть бути інформовані для населення і громадськості в аспекті їх підвищення їх екологічна культура і свідомість. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (67 джерел), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 89 сторінок друкованого тексту, основна частина – 49 сторінок.
Pylypenko V.V. Ecological and economic aspects of the use of «green energy» in Ukraine Actuality of theme:The development of renewable energy today is not just a global environmental trend, it is also one of the options for solving the energy problem, which is acute for Ukraine.Ukraine has significant potential in the field of renewable energy, which can be used to strengthen the trade balance, create jobs and stimulate economic activity. The most likely sources of renewable energy for the country are wind, solar, geothermal energy, biomass and small hydropower. The purpose of the work: to analyze the environmental and economic aspects of "green" energy in Ukraine, the study of the mechanism of application of the "green" tariff and the search for alternative tools in the system of stimulating the production of electricity from renewable sources. Object of study: the object of research is alternative energy sources of Ukraine. Subject of study: definition of strategic directions of development of alternative energy in Ukraine. Research methods:theoretical analysis of statistical data with their subsequent generalization and forecasting. Research results.The current state of alternative energy sources in Ukraine was carried out in the work. Analyzing the current state of these energy sources in Ukraine, we can conclude that the most promising are solar and wind energy, as well as the use of biofuels. Small hydropower is somewhat less efficient. Due to climate change, the gradual depletion of traditional energy resources and the growing trend of energy consumption and the desire of countries to reduce their dependence on fuel imports, the issue of developing alternative energy and the transition of economies to renewable energy sources has become acute. Scientific novelty:Based on the relevance and degree of development of the problem, the purpose of the study was to determine trends in the development of alternative energy and prospects for its development in Ukraine. The main attention was paid to the identification of new trends and opportunities for the implementation of the energy saving system, aimed at ensuring sustainable development of the energy sector, increasing energy efficiency, improving the environmental situation. Theoretical and practical significance: the results of the work can be used in the development of regional programs, long-term strategies for the development of regions, the materials presented in the work can be informed to the public and the public in terms of improving their environmental culture and awareness. Structure and volume of work.Qualifying the master's work consists of an introduction, annotation, two sections, conclusions, a list of references (67 sources), graphic documentation for the master's qualification work, appendices. The full volume of the work is 89 pages of printed text, the main part is 49 pages.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1751
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МКР_Пилипенко.pdf
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.