Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1753
Title: Аналіз інформаційних ресурсів стану забруднення атмосферного повітря Черкаської області
Authors: Хоменко, Олена Михайлівна
Колісник, Катерина Сергіївна
Keywords: інформаційні ресурси;індекс небезпеки;забруднення й охорона атмосферного повітря, статистичні методи, моніторинг атмосферного повітря;комплексна оцінка
Issue Date: 2020
Abstract: Колісник К.С.Аналіз інформаційних ресурсів стану забруднення атмосферного повітря Черкаської області Актуальність теми. Одним з важливих об’єктів навколишнього природного середовища є атмосферне повітря.Повітря має постійні складові атмосфери й непостійну кількість різних домішок природного й антропогенного походження.Під впливом антропогенної діяльності людини до атмосферного повітря потрапляють різного роду забруднювачі, внаслідок чого формуються негативні тенденції до виникнення надзвичайних ситуацій, погіршення умов життєдіяльності і зростання захворюваності населення. Як свідчать дані Всесвітньої органiзації охорони здоров’я онкологічні захворювання дихальних шляхів, гострі чи хронічні респіраторні захворювання, алергічні та серцево-судинні захворювання, це захворювання, які найчастіше виникають від погіршення стану повітря. Виходячи з вищесказаного можна зазначити, що вибрана тема кваліфікаційної роботи магістра є досить актуальною. Мета роботи: вивчення сучасної національної практики організації інформаційних ресурсів щодо стану забруднення й охорони атмосферного повітря. Об’єкт дослідження:атмосферне повітря Черкащини. Предмет дослідження: аналітичні дані про вміст забруднюючих речовин в повітряному басейні Черкаського регіону. Методи дослідження: теоретичний аналіз статистичних даних; для комплексної оцінки техногенного впливу використовувались статистичні методи; дані постійних спостережень за станом повітря лабораторії Черкаського обласного центру з гідрометеорології – для розрахунку екологічного ризику. Результати дослідження. За розрахованими індексами небезпеки в трьох мікрорайонах міста, отримали такі результати: в плані гострого впливу ми маємо середній рівень ризику, а в плані хронічного – значний рівень ризику. Найменший рівень ризику як при гострому так і при хронічному впливі спостерігаємо в Південно-західному мікрорайоні, а найбільший – в Дніпровському мікрорайоні міста Черкаси.Також за 9 показниками екодеструктивної діяльності була проведена комплексна оцінка техногенного впливу. За результати розрахунків найбільш негативний вплив на населення та на довкілля здійснюється в м. Черкаси, індекс забруднення складає 338,67 та в м. Умань – 104,36. Наукова новизна: теоретично обґрунтовано та досліджено екологічний стан атмосферного повітря Черкаської області; проведена оцінка зміни якості повітря м. Черкаси за середньодобовими та максимально разовими концентраціями пріоритетних домішок; визначено міста та райони з найбільшим та найменшим забрудненням повітря; надано комплексну оцінку техногенного впливу на атмосферне повітря по містах і районах Черкаської області. Теоретичне і практичне значення: За отриманими результатами дослідження можливо спрогнозувати стан довкілля в різних частинах Черкаського регіону; запровадити заходи, які покращать якість повітря в місті та районах області. Також можна визначити необхідність застосування різного виду заходів для зменшення викидів від стаціонарних джерел забруднення, що призведе до покращення стану екологічної безпеки регіону.Можливість аналізу та оцінки ризиків захворювання населення залежно від якості атмосферного повітря. Структура та обсяг роботи.Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (33 джерела), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 72 сторінок друкованого тексту, основна частина – 37 сторінок.
Kolisnyk K.S. Analysis of information resources of air pollution in Cherkasy region Actuality of theme.Atmospheric air is one of the most important objects of the natural environment. The air has constant components of the atmosphere and a variable number of various impurities of natural and anthropogenic origin. Under the influence of anthropogenic human activity, various pollutants enter the air, resulting in negative tendencies to emergencies, deteriorating living conditions and increasing morbidity.According to the World Health Organization, cancer of the respiratory tract, acute or chronic respiratory diseases, allergic and cardiovascular diseases, these are the diseases that most often arise from the deterioration of the air. Based on the above, it can be noted that the chosen topic of the master's qualification work is quite relevant. The purpose of the work:study of modern national practice of organization of information resources on the state of air pollution and protection. The object of study:atmospheric air of Cherkasy region. The subject of research:Analytical data on the content of pollutants in the air basin of Cherkasy region. Research methods:theoretical analysis of statistical data; statistical methods were used for a comprehensive assessment of man-caused impact; data of constant observations of the air condition of the laboratory of the Cherkasy Regional Center for Hydrometeorology - to calculate the environmental risk. Results of the research.According to the calculated hazard indices in the three districts of the city, the following results were obtained: in terms of acute impact we have a medium level of risk, and in terms of chronic - a significant level of risk. The lowest level of risk in both acute and chronic exposure is observed in the South-Western district, and the highest - in the Dnieper district of Cherkasy. Also, a comprehensive assessment of man-made impact was conducted on 9 indicators of eco-destructive activity. According to the results of calculations, the most negative impact on the population and the environment is carried out in Cherkasy, the pollution index is 338.67 and in Uman - 104.36. Scientific novelty: theoretically substantiated and studied the ecological state of the air of Cherkasy region; an assessment of changes in air quality in Cherkasy by average daily and maximum single concentrations of priority impurities; cities and districts with the highest and lowest air pollution have been identified, the complex estimation of technogenic influence on atmospheric air on the cities and areas of the Cherkasy oblast is given. Theoretical and practical significance:Based on the results of the study, it is possible to predict the state of the environment in different parts of the Cherkasy region; introduce measures that will improve air quality in the city and districts of the region. It is also possible to determine the need to apply various types of measures to reduce emissions from stationary sources of pollution, which will lead to an improvement in the state of environmental safety of the region.Ability to analyze and assess the risks of disease in the population depending on air quality. Structure and scope of work.The master's qualification work consists of an introduction, annotation, two sections, conclusions, a list of references (33 sources), graphic documentation for the master's qualification work, appendices. The full volume of the work is 72 pages of printed text, the main part is 37 pages.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1753
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Колiсник_КРМ.pdf
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.