Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1756
Title: Оцінка впливу техногенного фактору на атмосферу Черкаської області
Authors: Жицька, Людмила Іванівна
Трибель, Максим Володимирович
Keywords: ЗМІНИ КЛІМАТУ;АТМОСФЕРА;ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА;ОЗОНОРУЙНІВНІ РЕЧОВИНИ;ТРАНСКОРДОННІ ПЕРЕНЕСЕННЯ;ФІТОІНДИКАЦІЯ;ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ
Issue Date: 2020
Abstract: Трибеля М.В. «Оцінка впливу техногенного фактору на атмосферу Черкаської області». Актуальність теми. Промислові міста України постійно знаходяться під впливом техногенних факторів. Не виключенням є і Черкащина в атмосферному середовищі якої концентрується велика кількість різноманітних токсичних речовин як за рахунок місцевих техногенних викидів, так і транскордонних перенесень. Такі тенденції позначаються на кліматичних умовах, впливають на живі організми та здоров’я населення регіону. Отже, існує нагальна необхідність в проведенні комплексної оцінки техногенного впливу на біосферу, визначенні територій, де екологічний стан компонентів довкілля знаходиться в найгіршому стані з метою формування та реалізації відповідної державної екологічної політики шляхом здійснення певних природоохоронних заходів та запобігання негативного впливу на довкілля. З огляду на вище викладене, тема випускної роботи магістра є актуальною. Мета роботи й завдання досліджень. Метою роботи було дослідити вплив техногенних на атмосферу Черкаської області та встановити вплив забруднень на формування кліматичних умов та функціонування рослинності в урбосистемі. Для досягнення цієї мети нами були поставлені наступні завдання: – вивчити екологічну ситуацію в регіоні та динаміку накопичення забруднень; – проаналізувати показники концентрації забруднень в атмосфері; – дослідити умови формування парникових газів та озоноруйнівних речовин; – встановити умови пов’язані з транскордонними перенесеннями токсичних речовин; – встановити характер впливу забруднень на кліматичні умови в області; – провести фітоіндикаційні дослідження щодо впливу зміни температурних показників та умов зволоження на функціонування рослин в місті Черкаси; – запропонувати екологічні заходи для зменшення забруднень в атмосфері. Об’єкт досліджень – атмосфера Черкаської області. Предмет досліджень – вплив техногенних викидів на концентрацію забруднень в атмосфері, озоноруйнівні речовини та зміна мікрокліматичних умов в регіоні Методи досліджень – аналітичні, польові моніторингові, фітоіндикаційні, лабораторно-статистичні, розрахункові. Наукова новизна одержаних результатів. Встановлено відмінності щодо поширення токсичних речовин по території Черкаської області. Охарактеризовано тенденції щодо зміни клімату в регіоні та впливу процесів на рослинність. Проведено фітоіндикаційні дослідження за показниками оводненості лисків виду A. Platanoides та доведено здатність рослин активізувати свої захисні та репараційні механізми у відповідь на існуючий техногенний і гідротермічний стрес. Практичне значення одержаних результатів. Встановлено, що вулицях міст з високими будинками і низькою вологістю ґрунтів через стікання опадів з асфальтового покриття, створюються умови для недостатнього зволоження кореневих систем деревних рослин. Аеротехногенне навантаження також позначається на показнику вмісту вологи в листках рослин. Разом з цим, вони можуть виступати чудовими моніторами, що накопичують стресовий вплив середовища. Отримані дані можуть бути використані у моніторингу довкілля м. Черкаси, а також на лабораторних і практичних заняттях студентів – екологів Черкаського державного технологічного університету та для написання курсових і бакалаврських робіт. Особистий внесок здобувача. Кваліфікаційній робота магістра є самостійним дослідженням автора. Необхідність використання тих чи інших методів дослідження обґрунтовані автором особисто. Ним опрацьовано значну кількість літературних джерел, підібрано і опановано необхідні методики вітчизняних та зарубіжних авторів, виконана практична частина роботи. У спільних наукових публікаціях магістрант є повноправним членом творчої групи, права співавторів не порушені.
Trybely M.V. «Assessment of the impact of man-made factors on the atmosphere of Cherkasy region». Actuality of theme. Industrial cities of Ukraine are constantly under the influence of man-made factors. Cherkasy region is no exception, in the atmospheric environment of which a large number of various toxic substances are concentrated both due to local man-made emissions and transboundary transfers. Such trends affect climatic conditions, affect living organisms and the health of the region's population. Therefore, there is an urgent need to conduct a comprehensive assessment of man-made impact on the biosphere, identify areas where the ecological condition of environmental components is in the worst condition in order to form and implement appropriate environmental policy by implementing certain environmental measures and preventing negative environmental impacts. Given the above, the topic of the master's thesis is relevant. The purpose of work and tasks of researches. The aim of the work was to investigate the impact of man-made on the atmosphere of Cherkasy region and to establish the impact of pollution on the formation of climatic conditions and the functioning of vegetation in the urban system. To achieve this goal we have set the following tasks: – to study the ecological situation in the region and the dynamics of pollution accumulation; – to analyze indicators of concentration of pollution in the atmosphere; – to study the conditions of formation of greenhouse gases and ozone-depleting substances; – establish conditions related to transboundary movements of toxic substances; – To establish the nature of the impact of pollution on climatic conditions in the region; – to conduct phytoindication studies on the impact of changes in temperature and humidity conditions on the functioning of plants in the city of Cherkasy; – propose environmental measures to reduce air pollution. The object of research – is the atmosphere of Cherkasy region. The subject of research – the impact of man-made emissions on the concentration of pollutants in the atmosphere, ozone-depleting substances and changes in microclimatic conditions in the region Research methods – analytical, field monitoring, phytoindication, laboratory-statistical, calculation. Scientific novelty of the obtained results. Differences in the distribution of toxic substances in the Cherkasy region. Trends in climate change in the region and the impact of processes on vegetation are described. Phytoindication researches on indicators of hydration of coots of A. Platanoides species have been carried out and the ability of plants to activate their protective and reparative mechanisms in response to the existing technogenic and hydrothermal stress has been proved. The practical significance of the obtained results. It is established that the streets of cities with tall buildings and low soil moisture due to runoff from the asphalt pavement, create conditions for insufficient moisture of the root systems of woody plants. Aerotechnogenic load also affects the moisture content in the leaves of plants. At the same time, they can be excellent monitors that accumulate the stress of the environment. The obtained data can be used in environmental monitoring of Cherkasy, as well as in laboratory and practical classes of students – ecologists of Cherkasy State Technological University and for writing term papers and bachelor's theses. Personal contribution of the applicant. The master's thesis is an independent study of the author. The need to use certain research methods is justified by the author personally. He worked on a significant number of literary sources, selected and mastered the necessary methods of domestic and foreign authors, performed the practical part of the work. In joint scientific publications, the undergraduate is a full member of the creative group, the rights of co-authors are not violated.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1756
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трибель Диплом.pdf
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.