Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1758
Title: Оцінка засолення урбоземів м. Черкаси
Authors: Мислюк, Ольга Олександрівна
Качай, Валерія Миколаївна
Keywords: СТУПІНЬ ЗАСОЛЕННЯ;УРБОГРУНТИ;ЛЕГКОРОЗЧИННІ СОЛІ;ТОКСИЧНІСТЬ
Issue Date: 2020
Abstract: Качай В.М. «Геоeкологiчна оцінка рівня засолення урбоземів на прикладі м. Черкаси» Актуальність теми. Глобальною екологічною проблемою сучасності є збільшення ареалів засолених ґрунтів як внаслідок природних процесів, так і як результаті техногенного забруднення. У світлі зростання антропогенного навантаження на довкілля особливо актуальним є вивчення сучасного стану урбоземів для підтримання екологічної рівноваги та забезпечення сталості їх використання. Мета роботи: оцінка рівня засоленості ґрунтів міста Черкаси. Завдання роботи. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: • визначення складу ґрунтового розчину урбоземів за основними сольовими іонами; • оцінка ступеню та типу засолення урбоґрунтів. Об’єкт дослідження: ґрунт. Предмет дослідження: тип і ступень засолення ґрунтів. Методи дослідження. Системний аналіз стану урбоземів з використанням науково-методичних основ оцінки ступеня та типу засоленості; моделювання процесів трансформації ґрунтів та районування території міста за рівнем засоленості з використанням геоінформаційного програмного пакету SURFER. Результати дослідження. Моніторингові спостереження виявили високий рівень і контрастність техногенних аномалій легкорозчинних солей у ґрунтах м. Черкаси. За сумарним вмістом солей 49% ґрунтів є слабко засоленими, за сумою токсичних солей ‒ 36% ґрунтів, за сумарним токсичним ефектом 77% ґрунтів є середньо засоленими. Переважаючий тип засолення – гідрокарбонатно-хлоридний. Природний промивний режим не забезпечує видалення солей. Засолення ґрунтів призводить до їх залуження. Наукова новизна: вперше застосований системний підхід до аналізу рівня засолення урбоземів м. Черкаси, проведене районування території міста за рівнем засоленості з використанням геоінформаційного програмного пакету SURFER. Практичне значення. Отримана у ході досліджень фактична інформація використовується для об’єктивної та науково обґрунтованої оцінки геоекологічного стану ґрунтів м. Черкаси, при розробці комплексних планів з охорони природного середовища міста для підтримки екологічного балансу території, здійснення контролю за екологічною ситуацією, що підтверджено актом впровадження. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, двох розділів, висновків, переліку посилань (50 джерел), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 79 сторінок друкованого тексту, основна частина – 50 сторінок.
Kachay V.M. "Geoecological assessment of the level of salinization of urban soils on the example of Cherkasy " Actuality of theme. The global environmental problem of today is the increase in areas of saline soils as a result of natural processes and as a result of man-made pollution. In light of the growing anthropogenic pressure on the environment, it is especially important to study the current state of urban soils to maintain ecological balance and ensure the sustainability of their use. Purpose: assessment of soil salinity of the city of Cherkasy. Tasks of work. To achieve this goal the following tasks were solved: • determination of the composition of the soil solution of urban soils by the main salt ions; • assessment of the degree and type of salinization of urban soils. The object of research is the soil. Subject of research: type and degree of soil salinization. Research methods. System analysis of the state of urban soils using scientific and methodological bases for assessing the degree and type of salinity; modeling of soil transformation processes and zoning of the city territory according to the level of salinity using the geoinformation software package SURFER. Research results. Monitoring observations revealed a high level and contrast of man-made anomalies of easily soluble salts in the soils of Cherkasy. In terms of total salt content, 49% of soils are slightly saline, in terms of the amount of toxic salts - 36% of soils, in terms of total toxic effect, 77% of soils are moderately saline. The predominant type of salinization is hydrocarbonate-chloride. The natural washing mode does not provide removal of salts. Salinization of soils leads to their salinization. Scientific novelty: for the first time a systematic approach to the analysis of the level of salinization of urban lands of Cherkasy was applied, the zoning of the city territory according to the level of salinity was carried out using the geoinformation software package SURFER. Practical meaning. The factual information obtained during the research is used for objective and scientifically based assessment of the geoecological condition of soils in Cherkasy, in developing comprehensive plans for environmental protection of the city to maintain the ecological balance of the territory, monitoring the environmental situation, as evidenced by the implementation act. Structure and scope of work. The master's qualification work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of references (50 sources), graphic documentation for the master's qualification work, appendices. The full volume of the work is 79 pages of printed text, the main part is 50 pages.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1758
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська робота Качай.pdf
  Restricted Access
3.8 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.