Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1759
Title: Екологічні аспекти сучасного стану урбоземів на прикладі міста Черкаси
Authors: Мислюк, Ольга Олександрівна
Пидоренко, Вікторія Ігорівна
Keywords: УРБОЗЕМИ;ГУМУС;АКТУАЛЬНА КИСЛОТНІСТЬ;ОКИСНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ;ҐРУНТОВО-ВБИРНИЙ КОМПЛЕКС
Issue Date: 2020
Abstract: Пидоренко В.І. «Екологічні аспекти сучасного стану урбоземів на прикладі міста Черкаси» Актуальність теми. Глобальною екологічною проблемою сучасності є зростання антропогенного навантаження на урболандшафти, внаслідок чого відбувається їх трансформація, порушується функціонування біогеоценозів. Мета роботи – екологічна оцінка сучасного стану урбоземів м. Черкаси. Завдання роботи. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: • визначення агроекологічних властивостей ґрунту м. Черкаси; • оцінка ступеню трансформації урбоземів; Об’єкт дослідження – ґрунт. Предмет дослідження: ступень трансформації урбоземів м. Черкаси. Методи дослідження. Системний аналіз стану урбоземів з використанням науково-методичних основ аналізу агроекологічних властивостей ґрунту. Результати дослідження. Аналіз екологічного стану ґрунтів виявив їх неоднорідність, значне відхилення від оптимальних значень. Незбалансованість поживних елементів у ґрунті і лужне середовище може мати істотний вплив на розвиток зелених насаджень міста. Потрібно гіпсування ґрунту, внесення органічних добрив, забезпечення зволоження і обмеження випаровування вологи, покращення аераційних умов. Наукова новизна: вперше застосований системний підхід до аналізу агроекологічних властивостей урбоземів м. Черкаси, проведене районування території міста за ступенем трансформації ґрунтів з використанням геоінформаційного програмного пакету SURFER. Практичне значення. Отримана у ході досліджень фактична інформація використовується для об’єктивної та науково обґрунтованої оцінки геоекологічного стану ґрунтів м. Черкаси, при розробці комплексних планів з охорони природного середовища міста для підтримки екологічного балансу території, здійснення контролю за екологічною ситуацією, що підтверджено актом впровадження. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, двох розділів, висновків, переліку посилань (73 джерел), графічної документації, додатків. Повний обсяг роботи – 66 сторінок друкованого тексту, основна частина – 44 сторінки.
ENVIRONMENTAL ASPECTS OF URBAN SOILS Physical and chemical transformation is typical for urban soils, that considerably aggravate their agroecological functions. The purpose of this work consists in ecological assessment of the current state of urban soils of Cherkasy. The city soils have a significant man-made load and contain many chemical xenobiotics. Diagnostics of the indicators of urban soils, which are crucial for assessing their ecological status and their agroecological functions, will provide an opportunity to determine the optimal and critical values for the sustainable functioning of urban landscapes and to propose the most effective and timely measures to be implemented. The analysis of the ecological condition of the soils of Cherkasy revealed their heterogeneity, a significant deviation from the optimal values, which characterizes them as anthropogenically and technogenically urbanized. It is established that soils are characterized by low humus content, alkalinity, unfavorable redox conditions, violation of the optimal ratio of Ca2+ and Ma2+ in the adsorption complex, very low in NH4- and K+, significant spatial variability. With the help of geographic information software package SURFER by visualizing information modeling of the obtained data for the whole territory of the city and its zoning by pH and humus content was carried out. The soils have a significant deviation from optimal values and that characterizes them as anthropogenically and technogenically urbanized. There is a need in soil gypsuming, organic fertilizers, moisture supply and reduction of moisture evaporation, improvement of aeration conditions. The master's qualification work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of references (73 sources), graphic documentation for the master's qualification work, appendices. The full volume of the work is 66 pages of printed text, the main part is 44 pages.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1759
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська робота Пидоренко.pdf
  Restricted Access
4.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.