Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1761
Title: Методи регенерації мембран у сфері очищення стічної води
Other Titles: Membrane regeneration methods in wastewater treatment
Authors: Дзігора, Ю.В.
Столяренко, Геннадій Степанович
Keywords: мембранний біореактор;очищення мембран;методи очищення мембран;фоулінг;замулення мембран;membrane bioreactor;membrane purification;methods of membrane purification;fouling;membrane fouling
Issue Date: 2020
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки
Abstract: Мембранні технології набули значного поширення впродовж останніх років і мають всі шанси з часом замінити класичну систему очищення стічної води, яка вже не задовольняє потреб сучасного світу. Метод мембранного розділення за умови комбінування з попереднім біологічним очищенням характеризується високим ступенем очищення, стійкістю системи незалежно від флуктуацій навантаження, а також низьким впливом на довкілля. Серед усіх позитивних сторін все ж є кілька недоліків, серед яких основними є висока вартість і замулюваність мембран. Ці проблеми взаємопов’язані, тому, якщо вирішити проблему із замулюванням мембран, то висока вартість з часом окупиться. Завдяки сотням наукових досліджень у цьому напрямі вдалося мінімізувати негативний вплив мембранного фоулінгу (від англ. fouling – замулення, обростання) та закупорення/замулення мембрани, що впродовж довгого часу були основними лімітуючими факторами для широкого впровадження мембранних технологій. Для зниження лімітуючого впливу замулення на роботу мембрани можна регулювати ряд показників, включаючи гідродинамічний режим роботи, особливості експлуатації та очищення мембрани, якості та концентрації вихідної води, а також, звісно, характеристик і матеріалу самих мембран. Незважаючи на те, що методи для мінімізації фоулінгу розроблялися в різних напрямах, при розробці правильного підходу можливе їх комбінування із значно кращим ефектом, наприклад, комбіноване очищення мембрани, що включає зворотне промивання, релаксацію та хімічне періодичне очищення. Впродовж останнього десятиліття мембранні технологій набули значного поширення, а їх впровадження у вже існуючі очисні споруди продовжує зростати в різних країнах світу, включаючи Швецію, Китай, Сінгапур, США, Корею та ін. За умови ефективного інгібування обростання мембрани такі системи мають потенціал стати основними спорудами для очищення стічної води. Систематизовано основні методи очищення мембран – від класичних до останніх розробок сьогодення.
Membrane technologies have become widespread in recent years and have a big chance of eventually replacing the classic wastewater treatment system that no longer meets the needs of the modern world. The method of membrane separation, combined with previous biological treatment, is characterized by a high degree of purification, stability of the system irrespective of load fluctuations, and low environmental impact. However, there are several disadvantages among all the positives, the main ones being the high cost and the membrane fouling. These problems are interrelated, so if you solve the problem of membrane fouling, then the high cost will pay off over time. Hundreds of scientific studies in this field have succeeded in minimizing the negative effects of membrane fouling and clogging/sludging, which have long been the main limiting factors for widespread introduction of membrane technologies. To reduce the limiting effect of fouling on the membrane, a number of indicators can be adjusted, including hydrodynamic mode, peculiarities of membrane operation and purification, quality of feeding water and concentration of impurities, and characteristics and material of the membranes. Although the techniques for minimizing fowling have been developed in different directions, when developing the right approach, they can be combined with a much better effect, for example, combined membrane purification, including backwashing, relaxation, and chemical periodic treatment. In the last decade, membrane technologies have become widespread, and their introduction into existing wastewater treatment plants continues to grow in various countries all over the world, including Sweden, China, Singapore, the United States, Korea, and others. Provided effective inhibition of membrane fouling, such systems have the potential to become the main wastewater treatment plants. In the review article the basic methods of membranes purification – from classical to the recent developments – are systematized
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1761
ISSN: 2306-4412
2708-6070 (online)
DOI: 10.24025/2306-4412.2.2020.196814
Issue: 2
First Page: 97
End Page: 104
Appears in Collections:№2/2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdfДзігора624.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf363.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf336.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.