Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1779
Title: Екологічні аспекти впровадження програми енергозбереження в Черкаській області
Authors: Загоруйко, Неллі ВІкторівна
Клименко, Владислав Вікторович
Keywords: енерговтрати;паливо;енергозберігання;відновлювальна енергетика;програма
Issue Date: 2020
Abstract: Клименко В.В. Екологічні аспекти впровадження програми енергозбереження в Черкаській області Актуальність теми. Енергетика є особливо чутливою сферою економіки, вартість енергоносіїв безпосередньо закладається в загальну собівартість продукції, а самі постачання повинні здійснюватися на безперебійній основі. Саме тому факт обмеженості енергетичних ресурсів інколи постає причиною економічної нестабільності, а шляхи енергозбереження та залучення відновлювальних джерел енергії основною проблемою розвитку паливно-енергетичного комплексу країн. В Україні крім підприємств з енергоємним виробництвом значні втрати енергоносіїв та витраченої енергії спостерігаються на об’єктах житлово-комунального господарства. Історично склалося, що в переважній більшості міст України присутнє централізоване теплопостачання, яке через зношеність призводить до значних втрат тепла, а відповідно, і енергоносіїв. Тому пошук шляхів енергозбереження є актуальним для нашої країни. Мета роботи: Дослідження ефективності реалізації Програми з підвищення енергоефективності та енергозбереження в Черкаській області на прикладі м. Черкаси. Об’єкт дослідження: Житлово-комунальне господарство та промислові підприємства м. Черкаси та Черкаської області. Предмет дослідження: Показники енергоспоживання та обсяги витрат об’єктів ЖКГ м. Черкаси до і після реалізації Програми з підвищення енергоефективності та енергозбереження. Методи дослідження: Дослідження літературних джерел, статистичних довідників ти звітів, власні дослідження енергоспоживання комунальними закладами м. Черкаси та аналітична обробка даних за допомогою комп’ютера. Результати дослідження. В Черкаській області промислова та комунальна енергетика перебувають в кризовому стані. Всі об’єкти енергоспоживання мають понад 70% морального та технічного зношення обладнання та будівель, а економічна криза підприємств та комунальних господарств через брак коштів унеможливлює заміну основних фондів на сучасні, з урахуванням принципів енергозбереження. Зростання ціни на енергоносії призвело до швидкого зростання заборгованості серед споживачів ПЕР. Проблему енергозбереження можна розв'язати шляхом впровадження новітніх енергозберігаючих технологій виробництва. Серед пріоритетних видів відновлювальних джерел енергії для Черкаської області в сільській місцевості можна вважати впровадження біоенергетики. Відновлення існуючих малих ГЕС та будівництво нових вважаємо безперспективним в умовах поступового втрачання водності малими та середніми річками Черкаської області Для реалізації потенціалу відновлювальних джерел енергії в Україні потрібно за досвідом європейських країн створити умови для стимулювання інвестиційної активності у цій сфері, залучаючи як власні, так і іноземні інвестиції. Наукова новизна: В роботі вперше проаналізований економічний ефект від запровадження енергозберігаючих заходів згідно Програми підвищення енергоефективності та енергозбереження в м. Черкаси та визначена недоцільність розвитку малої гідроенергетики в Черкаській області внаслідок поступової втрати водності середніми та малими річками. Пріоритет в енергозаощаджуючих заходах керівництво міста вбачає у модернізації теплозахисту житлових та комунальних споруд. Будівництво міні-СЕС на окремих житлових комплексах є дороговартісним, а тому поки що неперспективним. Теоретичне і практичне значення: Доведено, що підвищення енергоефективності неможливе без попередньої санації житлових та комунальних будівель. Визначено, що підвищення ціни на природний газ призводить до змін в структурі спожитих паливно-енергетичних ресурсів із збільшенням частки твердого палива, зокрема, кам’яного вугілля та деревного палива. Заміна ламп освітлення на енергозберігаючі дає швидкий економічний ефект. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (33 джерел), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 80 сторінок друкованого тексту, основна частина – 40 сторінок.
implementation in Cherkasy region Actuality of theme. Energy isndustry is a particularly sensitive area of the economycs of the countries, the cost of energy is directly embedded in the total cost of production, and supplies of the energy raw themselves must be carried out on an uninterrupted basis.That is why the fact of limited energy resources is sometimes the cause of economic instability, and ways to save energy and attract renewable energy sources are the main problem in the development of the fuel and energy complex of countries. In Ukraine, in addition to enterprises with energy-intensive production, significant losses of energy and energy consumption are observed at housing and communal services. Historically, in the vast majority of Ukrainian cities there is central heating, which due to technical obsolescence leads to significant losses of heat and, consequently, energy. Therefore, the search for ways to save energy is relevant for our country. The purpose of the work: to study of the efficiency of implementation of the Program for energy efficiency and energy saving in Cherkasy region on the example of Cherkasy. The object of study: Housing and communal services and industrial enterprises of Cherkasy and Cherkasy region. The subject of research: Indicators of energy consumption and costs of housing and communal services in Cherkasy before and after the implementation of the Program to improve energy efficiency and energy saving. Research methods: literature sources, statistical reference books and reports was studied. Own research of energy consumption by communal establishments of Cherkasy was used and analytical data processing using a PC. Results of the research. In Cherkasy region, industrial and communal energy industries are in crisis. All consumers of the energy have more than 70% of the moral and technical obsolescence of equipment and buildings, and the economic crisis of the city enterprises and utilities due to lack of funds makes it impossible to replace fixed assets of the enterprises with modern ones, taking into account the principles of energy conservation. Rising energy prices have led to a rapid increase in debts among energy consumers. The problem of energy saving can be solved by introducing the latest energy-saving production technologies. Among the priority types of renewable energy sources for Cherkasy region in rural areas can be considered the introduction of bioenergy. Reconstruction of existing small hydropower plants and construction of new ones is considered hopeless in the conditions of gradual loss of water by small and medium rivers of Cherkasy region. In order to realize the potential of renewable energy sources in Ukraine, it is necessary, according to the experience of European countries, to create conditions for stimulating investment activity in this area, attracting both national and foreign investments. Scientific novelty: There has been the economic effect of the introduction of energy saving measures under the Program of energy efficiency and energy saving in Cherkasy analyzed and the inexpediency of small hydropower development in Cherkasy region due to the gradual loss of water by medium and small rivers is identified.The city authorities see the priority in energy saving measures in the modernization of thermal protection of residential and communal buildings. Construction of mini- solar power plants on individual residential complexes is expensive and therefore unpromising. Theoretical and practical significance: It was proved that energy efficiency improvement is impossible without prior rehabilitation of residential and communal buildings. It is determined that the increase in the price of natural gas leads to changes in the structure of consumed fuel and energy resources with an increase in the share of solid fuels, in particular, coal and wood fuel. Replacing light bulbs with energy-saving ones gives a quick economic effect. Structure and scope of work. The master's qualification work consists of introduction, annotation, two chapters, conclusion, list of references (33 sources), graphic documentation, applications. The full amount of work is 88 pages of printed text, the main part is 47 pages.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1779
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робота_Клименко.pdf
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.