Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1780
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorХоменко, Олена Михайлівна-
dc.contributor.authorІващенко, Іван Анатолійович-
dc.date.accessioned2021-01-02T07:24:45Z-
dc.date.available2021-01-02T07:24:45Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1780-
dc.description.abstractІващенко І.А. Аналіз стану та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Черкаської області Актуальність теми. Основними завданнями створених заповідних об’єктів є збереження у незайманому стані природних комплексів та їх компонентів. Усю сукупність об’єктів природи, що охороняються, прийнято називати природно-заповідним фондом. В Україні він об’єднує біосферні заповідники, державні природні заповідники, державні природні парки та заповідні урочища, заказники, регіональні ландшафтні парки, пам’ятки природи.Майже вся площа заповідників і значна частина площ інших заповідних категорій виконують консерваційну функцію, тобто забезпечують збереження біорізноманіття. Принциповим положенням заповідання є вимога організації єдиної системи природно-заповідних територій, як одного з напрямів глобального збереження природних ресурсів. Тому з метою охорони рослинності, ландшафтів, акваторій області і були створені природно-заповідні території Черкащини, відсоток яких складає 3,1 від площі всієї області. Але кожного року проводиться вивчення і дослідження інших територій для надання їм статусу заповідних. Виходячи з вищесказаного можна зазначити, що вибрана тема кваліфікаційної роботи магістра є досить актуальною. Мета роботи: проаналізувати стан та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Черкаської області; надати пропозиції щодо подальшого формування екологічної мережі Черкаської області. Об’єкт дослідження:природно-заповідний фонд Черкаської області. Предмет дослідження: аналітичні дані про стан, динаміку кількості та площ природно-заповідного фонду Черкаської області. Методи дослідження: теоретичний аналіз статистичних даних; аналітична обробка даних за допомогою ПК. Результати дослідження. В роботі проведено аналітичний аналіз природно-заповідного фонду України, охарактеризовано найбільші заповідники України, охарактеризовано природно-рослинні умови Черкаської області, клімат, ґрунти, надано характеристику основних об’єктів, проведено аналіз динаміки змін кількості, площ та якісного складу природно-заповідних об’єктів Черкаської області.Теоретично обґрунтовано ряд заходів щодо збільшення площі ПЗФ при формуванні екологічної мережі та виявленню природних комплексів та об'єктів, що характеризуються особливою природоохоронною, екологічною, науковою, естетичною, рекреаційною, історико-культурною та іншою цінністю. Наукова новизна: теоретично обґрунтовано та розробленоряд практичних пропозицій щодо подальшого формування екологічної мережі Черкаської області,а саме включення до регіональних екологічних коридорів більшості водних об'єктів ПЗФ, переважно тих, що знаходяться в межах річкових басейнів; виведення земель із господарського використання шляхом створення на них об’єктів ПЗФ з метою збереження цінних природних комплексів водно-болотних угідь. Теоретичне і практичне значення: за отриманими результатами дослідження можливо спрогнозувати стан формування екологічної мережі Черкаської області; запровадити заходи щодо збільшення та розширення площ природно-заповідного фонду; здійснювати пошук з метою заповідання територій з найменш зміненими природними комплексами та досліджувати флору і фауну перспективних напівприродних територій. Структура та обсяг роботи.Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (40 джерела), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 88 сторінок друкованого тексту, основна частина – 55 сторінок.uk_UA
dc.description.abstractIvashchenko I.A. Analysis of the state and prospects of development of the nature reserve fund of Cherkassy region Actuality of theme.The main tasks of the created protected objects are to preserve the natural complexes and their components intact. The whole set of protected natural objects is called a nature reserve fund.In Ukraine, it combines biosphere reserves, state nature reserves, state nature parks and protected tracts, reserves, regional landscape parks, natural monuments. Almost the entire area of reserves and a significant part of the area of other protected categories perform a conservation functionand provides preservation of biodiversity. The fundamental provision of the will is the requirement to organize a single system of nature reserves, as one of the areas of global conservation of natural resources. Therefore, in order to protect the vegetation, landscapes, waters of the region and were created nature reserves of Cherkassy region, the percentage of which is 3.1 of the area of the whole region. But every year other territories are studied and researched to give them the status of protected areas. Based on the above, it can be noted that the chosen topic of the master's qualification work is quite relevant. The purpose of the work:to analyze the state and prospects of development of the nature reserve fund of Cherkassy region; provide proposals for further formation of the ecological network of Cherkassy region. The object of study:nature reserve fund of Cherkassy region. The subject of research:analytical data on the state, dynamics of the number and area of nature reserves of Cherkassy region. Research methods: theoretical analysis of statistical data; analytical data processing using a PC. Results of the research.The analytical analysis of the nature reserve fund of Ukraine is carried out, the largest reserves of Ukraine are characterized, the natural and vegetation conditions of Cherkassy region, climateand soils are characterized, the characteristics of the main objects are given, the dynamics of changes in quantity, area and quality of nature reserves is analyzed of Cherkassy region. Theoretically substantiated a number of measures to increase the area of the NRF in the formation of the ecological network and the identification of natural complexes and objects characterized by special environmental, ecological, scientific, aesthetic, recreational, historical, cultural and other values. Scientific novelty: theoretically substantiated and developed a number of practical proposals for further formation of the ecological network of Cherkassy region, namely the inclusion in the regional ecological corridors of most water bodies of the NRF, mainly those located within river basins; withdrawal of lands from economic use by creating NRF facilities on them in order to preserve valuable natural complexes of wetlands. Theoretical and practical significance: according to the results of the study it is possible to predict the state of formation of the ecological network of Cherkassy region; introduce measures to increase and expand the area of the nature reserve fund; to search for bequeathed areas with the least modified natural complexes and to study the flora and fauna of promising semi-natural areas. Structure and scope of work. The master's qualification work consists of an introduction, annotation, two sections, conclusions, a list of references (40 sources), graphic documentation for the master's qualification work, appendices. The full volume of the work is 88 pages of printed text; the main part is 55 pages.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectпам’ятка природиuk_UA
dc.subjectпоказник заповідностіuk_UA
dc.subjectекологічна мережаuk_UA
dc.subjectприродно-заповідний фондuk_UA
dc.subjectзаповідникuk_UA
dc.subjectзаказникuk_UA
dc.subjectприродний паркuk_UA
dc.titleАналіз стану та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Черкаської області.uk_UA
dc.typeMaster Thesisuk_UA
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іващенко_КРМ.pdf
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.