Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1789
Title: Розроблення стратегій підвищення прибутковості підприємницької діяльності (на матеріалах ТОВ «Сервіс-Авто-2005», м. Черкаси)
Authors: Одінцов, Олег Михайлович
Семеняка, Владислав Віталійович
Keywords: стратегія підприємства;основні фонди;прибутковість;капітал;ЕФЕКТИВНІСТЬ;СТИМУЛ
Issue Date: Dec-2020
Abstract: АНОТАЦІЯ на кваліфікаційну роботу магістра на тему: РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЙ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ТОВ «СЕРВІС-АВТО-2005» М. ЧЕРКАСИ) Студента групи ЕПм-019 Семеняка Владислава Віталійовича (шифр групи) (прізвище, ім’я, по батькові факультету економіки та управління денної форми навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Магістерська дипломна робота містить 87 сторінок, 19 таблиць, 5 рисунків, список використаних джерел з 40 найменувань, 8 додатків. Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи оцінки конкурентоспроможності підприємств, а також інструментарій формування конкурентних стратегій та їх розвитку. Об'єктом дослідження виступає ТОВ «Сервіс-Авто-2005» і його конкурентна стратегія. Метою дослідження є розробка конкурентної стратегії компанії ТОВ «Сервіс-Авто-2005», плану заходів щодо реалізації конкурентної стратегії підприємства та економічне обґрунтування ефективності її реалізації. Для досягнення мети дослідження були поставлені і вирішені наступні завдання: - розкрити сутність конкурентної стратегії, визначити види конкурентних стратегій, вказати фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на її формування - вивчити сучасні підходи до аналізу, і оцінці стратегії організації; - привести методи аналізу стратегії конкурентної стратегії організації і описати методику їх застосування; - описати етапи реалізації стратегії підприємства; - провести аналіз конкурентної стратегії ТОВ «Сервіс-Авто-2005»; - розробити конкурентну стратегію з метою підвищення конкурентного становища компанії ТОВ «Сервіс-Авто-2005»; - запропонувати план заходів щодо реалізації конкурентної стратегії підприємства і дати економічне обґрунтування ефективності її реалізації. Теоретико-методичною основою дослідження послужили наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців з економіки, що зачіпають проблеми конкурентоспроможності та стратегічного управління на мікрорівні. Інструментарно-методичний апарат дослідження включає загальнонаукові методи пізнання, системний, порівняльний та економіко-статистичний методи аналізу. В ході дослідження застосовувалися методи експертних оцінок. Інформаційну і емпіричну базу дослідження склали матеріали монографічних досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів; бухгалтерська звітність, електронні ресурси Internet. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2020 Рік захисту кваліфікаційної роботи 2020 Підпис студента ____________________ \ SUMMARY for a master's qualification work at the subject “Development of strategies to increase the profitability at the entrepreneurial activity (as exemplified LLC “Service-Auto - 2005”, Cherkasy)” Student of the group EPM – 019 Semeniaka Vladyslav Faculty of the Economics and Management, full-time education Specialty 076 Entrepreneurship, trade and stock exchange activities Qualification work consists of: 87 pages, 19 tables, 5 drawings, list of references of the 40 names, 8 applications. The subject of research is theoretical and methodological bases for assessing the competitiveness of the enterprises, as well as tools for the formation of the competitive strategies and their development. The object of the study is LLC “Service-Auto – 2005” and its competitive strategy. The purpose of the qualification work is development of the competitive strategy of the company LLC "Service-Auto-2005", the action plan for the implementation of the competitive strategy of the enterprise, and economic justification of the effectiveness of its implementation. The tasks of the work are: - to reveal the essence of competitive strategy, to define types of competitive strategies, to specify the factors of the external and internal environment influencing its formation; - to study modern approaches to the analysis, and estimation of the strategy at the organization; - to give methods the analysis of the strategy of competitive strategy the organization and describe the method of their application; - to describe the stages of the implementation the support strategy; - to analyze the competitive strategy of LLC "Service-Auto-2005”; - to offer a plan the measures for the implementation of the competitive strategy at the enterprise and to give an economic justification for the effectiveness of its implementation. The instrumental and methodical apparatus of the research includes general scientific methods of cognition, systemic, comparative, and economic-statistical methods of the analysis. Expert assessment methods were used during the study. The information and empirical basis of the study consisted of the materials the monographic studies of domestic and foreign authors; accounting, electronic resources Internet. Year of completion of a master's qualification work – 2020 Year of the protection of the master's qualification work – 2020 Signature __________ Data ______________
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1789
Appears in Collections:076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДИПЛОМ.docx
  Restricted Access
354.42 kBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.