Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1798
Title: Екологічні аспекти управління великогабаритними відходами муніципального господарства
Authors: Свояк, Наталія Іванівна
Темченко, Євгеній Сергійович
Keywords: Тверді побутові відходи;вторинна сировина;великогабаритні відходи;роздільне збирання;сміттєприймальні майданчики
Issue Date: Jan-2021
Abstract: Актуальність теми. 1.05.2019 р. введений в дію Закон України "Про житлово-комунальні послуги". Раніше відповідна послуга називалася "вивезення побутових відходів", а зараз цю назву змінено на "поводження з побутовими відходами". Ця переміна формулювання у тому числі пов’язана з наміром змінити ситуацію з наданням цієї послуги. Відповідно до Закону України "Про відходи", в поняття "поводження з відходами" включене не тільки їх вивезення на сміттєзвалище, а і дії, що спрямовані на упередження утворення твердих побутових відходів, їх збір, перевезення, сортування, зберігання, обробку, переробку, утилізацію, видалення, знешкодження та захоронення. Якщо раніше від "підрядників", які обслуговують жилі будинки, вимагалося лише звільнити прибудинкову територію від накопичених твердих побутових відходів, то тепер передбачається залучати до обслуговування житлових будинків компанії, які будуть забезпечувати і переробку або утилізацію. Мета роботи: провести екологічну оцінку поводження з великогабаритними відходами в місті Черкаси. Об’єкт дослідження: великогабаритні відходи. Предмет дослідження: аналітичні дані про стан поводження з твердими побутовими відходами в Черкаській області і місті Черкаси. Законодавча база поводження з твердими побутовими відходами. Результати соціологічного опитування. Методи дослідження: теоретичний аналіз статистичних даних з подальшим їх узагальненням та прогнозуванням; соціологічні опитування; розрахункові методики; спостереження. Результати дослідження. В роботі охарактеризовано питання сучасного стану роздільного збору твердих побутових відходів в області і місті Черкаси, недоліки існуючої системи поводження з великогабаритними відходами в місті Черкаси, визначено ставлення населення щодо обізнаності поводження з великогабаритними відходами – новорічними ялинками, запропоновано практичні рекомендації щодо покращення ситуації. Наукова новизна: На підставі аналізу результатів спостереження визначені особливості системи збору великогабаритних відходів у місті Черкаси та запропоновано раціональний підхід щодо поводження з таким типом відходів. Визначено недоліки існуючої системи збору таких видів відходів та акцентовано увагу на перспективу запровадження удосконаленої системи. Теоретичне і практичне значення:Отримані результати дослідження дозволяють оцінити стан роздільного збору відходів у різних частинах міста; запроваджувати заходи щодо покращення ситуації із використанням відходів в якості вторинної сировини. Визначено необхідність застосування організаційних заходів щодо покращення ситуації в сфері роздільного збирання відходів у містах. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (28 джерел), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 77 сторінок друкованого тексту, основна частина – 62 сторінки.
Actuality of theme. 1.05.2019 the Law of Ukraine "On Housing and Communal Services" was introduced. Previously, the service was called "household waste disposal", but now this name has been changed to "household waste management". This change in wording is also related to the intention to change the situation with the provision of this service. According to the Law of Ukraine "On Waste", the concept of "waste management" includes not only their removal to landfill, but also actions aimed at preventing the generation of solid waste, their collection, transportation, sorting, storage, treatment, recycling, disposal, removal, disposal and disposal. If previously the "contractors" who serviced residential buildings were only required to clear the adjacent territory of accumulated solid waste, now it is planned to involve companies in the maintenance of residential buildings, which will provide recycling or disposal. The purpose of work: to conduct an environmental assessment of large-scale waste management in the city of Cherkasy. The object of study: bulky waste. The subject of study: analytical data on the state of solid waste management in Cherkasy region and the city of Cherkasy. Legislative base for solid waste management. The results of the survey. Research Methods: theoretical analysis of statistical data with their subsequent generalization and forecasting; sociological polls; calculation methods; observation. Results of the research: В роботі охарактеризовано питання сучасного стану роздільного збору твердих побутових відходів в області і місті Черкаси, недоліки існуючої системи поводження з великогабаритними відходами в місті Черкаси, визначено ставлення населення щодо обізнаності поводження з великогабаритними відходами – новорічними ялинками, запропоновано практичні рекомендації щодо покращення ситуації Scientific novelty: Based on the analysis of the observation results, the peculiarities of the system of large-scale waste collection in the city of Cherkasy are determined and a rational approach to the management of this type of waste is proposed. The shortcomings of the existing system of collection of such types of waste are identified and attention is focused on the prospect of implementing an improved system. Theoretical and practical significance: The results of the study allow us to assess the state of separate waste collection in different parts of the city; implement measures to improve the situation with the use of waste as a secondary raw material. The need for organizational measures to improve the situation in the field of separate waste collection in cities has been identified Structure and volume of work. Master's qualification work consists of introduction, abstract, two sections, conclusions, list of references (28 sources), graphic documentation for master's qualification work, applications. Full volume – 77 pages of printed text, the main part – 62 pages.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1798
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР_Темченко_2021.pdf
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.