Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/181
Title: Побудова динамічних макромоделей ділянок довгих ліній із мікропроводу
Other Titles: Построение динамических макромоделей участков длинных линий из микропровода
Building dynamic macromodel plots with long lines of microwire
Authors: Протасов, Сергій Юрійович
Keywords: динамічна макромодель;мікропровід;довга лінія;перехідна характеристика;передатна функція
Issue Date: 2015
Publisher: Молодий вчений
Abstract: Стаття присвячена побудові макромоделей ділянок довгих ліній із мікропроводу, які відносяться до складних динамічних об’єктів з розпо-діленими параметрами. Відповідно до натурного експерименту за схемою ви-пробувань, одержано вихідні дані про перехідний процес в RC-лінії. За експериментально отриманою перехідною характеристикою побудовані динамічні макромоделі у вигляді передатної дробово-раціональної функції та інтегрального рівняння. Актуальність методу макромоделювання в даній роботі підтверджують результати обчислювальних експериментів, які свідчать про ефективність отриманих макромоделей. Таким чином, даний підхід дозволяє розширити можливості сучасних комп’ютерних засобів проведення наукових та інженерних розрахунків в задачах аналізу і синтезу ділянок довгих ліній та електричних ланцюгів.
Статья посвящена построению макромоделей участков длинных линий с микропровода, которые относятся к сложным динамическим объектам с расделенными параметрами. Согласно натурного эксперимента за схемой испытаний, получено выходные данные о переходном процессе в RC-линии. По экспериментально полученной переходной характеристикой построены динамические макромодели в виде дробно-рациональной передаточной функции и интегрального уравнения. Актуальность метода макромодели-рования в данной работе подтверждают результаты вычислительных экспериментов, которые свидетельствуют об эффективности полученных макромоделей. Таким образом, данный подход позволяет расширить возможности современных компьютерных средств проведения научных и инженерных расчетов в задачах анализа и синтеза участков длинных линий и электрических цепей.
Article is devoted to building macromodels plots with long lines of microwire. According to the experiment scheme tests obtained baseline data on the transition process in the RC-line. For transient characteristics obtained experimentally based dynamic macromodel as fractional rational transfer functions and integral equations. Urgency macromodelling method in this study confirms the results of computational experiments that demonstrate the effectiveness of macromodels obtained. Thus, this approach allows us to expand the capabilities of modern computer tools of scientific and engineering calculations in problems of analysis and synthesis areas of long lines and electrical circuits.
URI: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/3/42.pdf
http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/181
ISSN: 2304-5809 (Print)
2313-2167 (Online)
Volume: 3
Issue: 18
First Page: 192
End Page: 195
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-3_18_2015.pdf3.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.