Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1867
Title: Становлення ринкових відносин як чинник розвитку освіти
Authors: Бойко, Анжела Іванівна
Keywords: ринкові відносини;нові соціокультурні умови;освіта як процес;саморозвиток особистості;державотворення;філософія освіти;market relations;new social and cultural conditions;education;self-development of a person;creation of state;philosophy of education
Issue Date: 2011
Publisher: Гуманітарний вісник ЧДТУ. Серія: Філософські науки
Abstract: Розбудова українського суспільства ґрунтується на формуванні нових ринкових відносин. Внаслідок цього з’являються нові соціокультурні умови функціонування людини та суспільства, перетворюється система цінностей, змінюється нормативно-законодавча база, моральні чинники також зазнають трансформації. Одним з головних чинників перетворення суспільства є трансформація ставлення до особи, а також створення можливостей для самореалізації особистості. Трансформаційні процеси в Україні, загальноцивілізаційні тенденції розвитку висувають нові завдання, зокрема щодо розвитку людини в сучасних соціальних умовах життя, науково-методичного забезпечення освіти, психологічного обґрунтування і супроводу навчального процесу. Пріоритетами трансформації сучасної освіти має бути саморозвиток особистості, яка має творчі здібності самостійно і вільно мислити, а також впроваджувати свої знання та досвід в реальну практику сучасного державотворення
The development of Ukrainian society is founded on forming new market relations. As a result new social and cultural conditions of functioning of man and society appear, system of values changes, legislative base and moral factors are transformed too. One of the main factors of society transformation is transformation of relation to a person and creation of person's self-realization possibilities. Processes of transformation in Ukraine, tendencies of civilization to development put new tasks to human development in modern social life conditions, scientific and methodological support of education, psychological ground and accompaniment of educational process. Self-development of a person, which has creative capabilities of independent thought and can implement his knowledge and experience into the real practice of modern creation of state, should be the priority of transformation of modern education
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1867
Volume: 17
Issue: 1
First Page: 72
End Page: 77
Appears in Collections:Число 17. Вип. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зміст.pdf212.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Титул.pdf354.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Гум_вісник_Ч_17_Філософ_Вип.1-72-77.pdf317.25 kBБойкоView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.