Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1882
Title: Інформаційно-аналітична система підтримки освітньої діяльності структурних підрозділів закладів вищої освіти
Other Titles: Information and analytical system for educational activities support of structural divisions of higher education institutions
Authors: Триус, Юрій Васильович
Заспа, Григорій Олександрович
Кожем'якін, Олексій Сергійович
Аширова, Альона Вікторівна
Keywords: цифрова трансформація;вища освіта;веб-орієнтована інформаційна система;моделювання;проєктування;системний підхід;digital transformation;higher education;web-oriented information system;modeling;design;system approach
Issue Date: 2020
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки
Abstract: Стаття присвячена проблемам розробки і впровадження інформаційних систем підтримки освітньої діяльності закладів вищої освіти в умовах цифрової трансформації. На основі аналізу вітчизняного і закордонного досвіду визначено технічні та функціональні вимоги до таких систем, обґрунтовано необхідність комплексного використання системного, процесного і проєктного підходів при їх проєктуванні, створенні і впровадженні. Метою дослідження є автоматизація опрацювання інформації, що стосується організації освітнього процесу навчальними підрозділами університету, уніфікація процесів електронного документообігу в університеті, забезпечення його статистичної звітності і підтримка прийняття управлінських рішень на основі аналізу даних про успішність здобувачів вищої освіти за рахунок розробки веб-орієнтованої інформаційно-аналітичної системи в рамках концентричної інформаційної технології. У роботі запропоновано модель наповнення бази даних системи інформацією для формування вихідної документації про освітню діяльність студентів, зокрема додатків до диплому європейського зразка. Також змодельовано і спроєктовано бізнес-процеси, що відбуваються в освітньому середовищі університету. На основі цілеспрямованого і комплексного використання сучасних підходів і технологій проєктування та програмування створено базові модулі веб-орієнтованої інформаційно-аналітичної системи підтримки освітньої діяльності закладу вищої освіти, які впроваджено у діяльність структурних підрозділів Черкаського державного технологічного університету.
The article is devoted to the problems of development and implementation of information systems to support educational activities of higher education institutions in the context of digital transformation. It is shown that the current scientific and practical problem for higher education institutions consists in the creation of web-based information-analytical systems to support educational activities of structural units of higher education institutions as integrated systems able to solve a wide range of information processing and decision-making problems and interact with them in real time. Based on the analysis of domestic and foreign experience, technical and functional requirements for such systems are determined, the need for integrated use of system, process and design approaches in their design, creation and implementation is substantiated. The research goal is the automation of information processing related to the organization of the educational process by university educational units, unification of electronic document management processes at the university, ensuring its statistical reporting and support of management decisions based on students performance data analysis by developing web-oriented information-analytical system within the framework of concentric information technology. The paper proposes a model of filling the system database with information for the formation of initial documentation on student educational activities, in particular European standard diploma supplements. The business processes taking place in the university educational environment are also modeled and designed. The key stages of information-analytical system of educational activities of higher education institutions structural divisions and its basic modules support creation, such as: modeling, designing and development, and also features of their implementation by university itself with involvement of IT companies professionals as moderators, are considered. On the basis of purposeful and complex use of modern approaches and design and programming technologies the basic modules of the web-oriented information-analytical system for educational activities support of higher education institution which are introduced in the activities of structural divisions of Cherkasy State Technological University are created
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1882
ISSN: 2708-6070 (online)
2306-4412 (Print)
DOI: 10.24025/2306-4412.4.2020.219482
Issue: 4
First Page: 27
End Page: 38
Appears in Collections:№4/2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-2_титул 4-2020.pdf242.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
3-4_Зм_ст 4-2020 укр.pdf127.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
27-38_Триус.pdf879.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
171_Зм_ст 4-2020 анг.pdf109.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.