Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2092
Title: Проблеми розвитку готельного господарства у місті Черкаси під час пандемії
Other Titles: Issues of hotel business development in Cherkasy during pandemia
Authors: Чепурда, Ганна Миколаївна
Івашина, Лілія Леонідівна
Keywords: готельний бізнес;заходи порятунку підприємств;економічна криза;економіка;прибуток;hotel business;measures to rescue enterprises;economic crisis;economy;profit
Issue Date: 2020
Publisher: Інновації та технології в сфері послуг і харчування
Abstract: У статті розглянуто та проаналізовано основні проблеми вітчизняного готельного бізнесу в умовах кризи. Основна мета – визначити й проаналізувати основні проблеми, з якими стикається готельний бізнес в Україні, та запропонувати можливі шляхи їх вирішення. Актуальним на сьогоднішній день для розвитку готельних підприємств є питання побудови роботи під час кризи і відновлення після неї. При проведенні наукового дослідження було використано інформативноаналітичні методи, методи порівняння, узагальнення, синтезу тощо. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали наукові публікації та праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економічних проблем туризму та готельно-ресторанного бізнесу. На основі проведених досліджень та аналізу діяльності підприємств готельного господарства під час кризи виділено головні питання відновлення нормальної діяльності готелів та готельних комплексів. Беручи до уваги економічну ситуацію, яка склалася в світі, та аналіз досліджень діяльності готельних господарств у кризовій ситуації, визначено та обґрунтовано необхідність підтримки готельного бізнесу. Стаття узагальнює міркування щодо питання важливості державного регулювання в сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу як сегмента економіки і термінове відновлення їх господарської діяльності. Доведено, що економіка Україні перебуває під тиском світової економічної кризи, що негативно впливає на більшість сфер життя, і вкрай важливо створити умови для налагодження фінансування всієї галузі гостинності. Зроблено висновок, що підтримка готельного бізнесу – досить важлива, навіть через те, що індустрія гостинності підтримує багато інших сфер діяльності. Подальші наукові дослідження функціонування сфери гостинності допоможуть прискорити вихід галузі з економічної кризи, а також вивести готельний бізнес на новий рівень розвитку. Результати дослідження можуть бути корисними для працівників сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу, науковців, викладачів і студентів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа».
The article considers and analyzes the main problems of domestic hotel business in a crisis. The main goal is to identify and analyze the main problems facing the hotel business in Ukraine, and to suggest possible ways to solve them. The issue of organizing work during the crisis and recovering after it is relevant today for the development of hotel enterprises. Informative-analytical methods, methods of comparison, generalization, synthesis, etc. have been used in the research. Scientific publications and works of domestic and foreign scientists on economic issues of tourism and hotel and restaurant business have become the theoretical and methodological basis of the study. The main issues of restoring the normal analysis of hotel industry enterprises during the crisis. Taking into account the current economic situation in the world, and the analysis of research on the activities of hotels in a crisis situation, the need to support the hotel business is identified and justified. This article summarizes the issue of the state regulation importance in the field of tourism and hotel and restaurant business as a segment of the economy and urgent resumption of their economic activities. It is proved that Ukraine’s economy is under pressure from the global economic crisis, which negatively affects the most areas of life and it is extremely important to create conditions for financing the entire hospitality industry. It is concluded that the support of the hotel business is crucial even for the reason that the hospitality industry supports many other spheres of activities. Further research of the hospitality industry functioning will help to accelerate the industry's recovery from the economic crisis, as well as to bring the hotel business to a new level of development. The results of the study can be useful for employees in the field of tourism and hotel and restaurant business, scientists, teachers and students majoring in "Tourism" and "Hotel and restaurant business"
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2092
ISSN: 2708-4949
DOI: 10.24025/2708-4949.2.2020.213033
Issue: 2
First Page: 5
End Page: 12
Appears in Collections:№2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdfЧепурда209.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf77.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf92.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.