Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2095
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСидоренко, Ірина Олексіївна-
dc.date.accessioned2021-03-31T08:21:33Z-
dc.date.available2021-03-31T08:21:33Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2708-4949-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2095-
dc.description.abstractЦя стаття узагальнює науково-практичні аспекти та контраргументи в межах наукової дискусії щодо моделювання процесу стратегічного управління конкурентоспроможністю у сфері міжнародного та вітчизняного туризму. Систематизація літературних джерел та науково-методичних підходів до вирішення проблеми засвідчила, що розробка механізмів та моделей у системі стратегічного управління міжнародним та внутрішнім туризмом у контексті соціальноорієнтованої економіки України є не тільки перспективним, але й нагальним питанням. Періодом дослідження обрано роки 2017–2019. Об’єктом дослідження є процес моделювання стратегічного управління конкурентоспроможністю у сфері міжнародного та внутрішнього туризму України в умовах глобалізації. У статті визначено основні складові процесу моделювання стратегічного управління конкурентоспроможністю у сфері міжнародного і вітчизняного туризму; здійснено оцінку привабливості туристичної сфери України; розроблено стратегічні напрями розбудови вищої освіти у сфері туризму України, а також розвитку діяльності підприємств у відповідь на зміни у конкурентному середовищі; аргументовано пріоритетні елементи організаційно-економічного механізму управління у сфері туризму. Дослідження емпірично підтверджує і теоретично доводить, що моделювання процесу стратегічного управління розвитком вітчизняного туризму України, з боку провладних структур, є одним із нагальних питань реформування і розбудови національної економіки.uk_UA
dc.description.abstractThis article summarizes scientific and practical aspects and counterarguments in scientific discussion on modeling the process of strategic management by competitiveness in the field of international and domestic tourism. Systematization of literature sources and scientific and methodological approaches to solving the problem has shown that the development of mechanisms and models in the system of strategic management by international and domestic tourism in the context of a socially-oriented economy of Ukraine is not only a promising, but also an urgent issue. The research period is 2017–2019. The object of the research is the process of modeling strategic management by competitiveness in the field of international and domestic tourism in the context of globalization. The article identifies the key components of the process of simulation of strategic management competitiveness in the field of international and domestic tourism; assesses the attractiveness of the tourism sphere of Ukraine; developes strategic directions of higher education development in the sphere of tourism of Ukraine and development activities of enterprises in response to changes in the competitive environment; argues the priority elements of organizational and economic mechanism of management in sphere of tourism. The study empirically confirms and theoretically proves that modeling of the process of strategic management by the development of domestic tourism in Ukraine, on the part of pro-government structures, is one of the topical issues of reforming and developing the national economyuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІнновації та технології в сфері послуг і харчуванняuk_UA
dc.subjectпроцесuk_UA
dc.subjectмоделювання процесу стратегічного управлінняuk_UA
dc.subjectорганізаційно-економічний механізмuk_UA
dc.subjectтенденціїuk_UA
dc.subjectстратегічні напрямиuk_UA
dc.subjectprocessuk_UA
dc.subjectmodeling of strategic management processuk_UA
dc.subjectorganizational and economic mechanismuk_UA
dc.subjecttrendsuk_UA
dc.subjectstrategic directionsuk_UA
dc.titleМоделювання процесу управління конкурентоспроможністю у сфері міжнародного і вітчизняного туризму Україниuk_UA
dc.title.alternativeModeling the process of managing competitiveness in the field of international and domestic tourism in Ukraineuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.citation.issue2uk_UA
dc.citation.spage35uk_UA
dc.citation.epage46uk_UA
dc.identifier.doi10.24025/2708-4949.2.2020.213036-
Appears in Collections:№2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdfСидоренко514.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf77.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf92.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.