Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2114
Title: Основні тренди глобалізації й урбанізації та урахування їх впливу в процесі управління розвитком регіонів України
Other Titles: The Main Trends of Globalization and Urbanization and Taking into Account their Impact in the Process of Managing the Development of Regions of Ukraine
Authors: Поліщук, А.С.
Keywords: регіон;глобалізація;урбанізація;агломерація;конкуренція міст;region;globalization;urbanization;agglomeration;competition of cities
Issue Date: 2020
Publisher: Бізнес Інформ
Abstract: Мета статті полягає в установленні тенденцій урбанізації та глобалізації для урахування їх впливу в процесі управління розвитком регіонів України. Визначено, що рівень урбанізації в Україні впродовж останніх 30 років є високим, водночас регіони країни значно диференціюються за рів- нем урбанізації. Найбільш урбанізованими є Донецький, Луганський Дніпропетровський, Харківський і Запорізький регіони. Єдиним регіоном Украї- ни, де має місце зменшення рівня урбанізації, є Закарпатський. Найбільш інтенсивними урбанізаційними процесами характеризуються три регі- они України – Тернопільський, Чернігівський та Хмельницький, де зростання рівня урбанізації майже в десять разів перевищило середній показник по країні за останні 30 років. У результаті дослідження виявлено основні урбанізаційні виклики, зокрема: поглиблення економічного розриву між містами та селами і між великими містами та містами обласного значення; економічний розвиток регіону визначає здатність до об’єднання та концентрації креативного капіталу; зростання нерівності та сегрегації населення; зростання кризи передмістя; необґрунтоване зростання цін на житло в містах до рівня, що є недоступним для більшості населення. До найсуттєвіших глобалізаційних викликів віднесено: посилення глобальної конкуренції, зростання регіональної диференціації та спеціалізації; деградацію реального сектора економіки; значне зростання спо- живання енергоносіїв; обмеження доступу значної частини населення до якісних товарів та послуг за прийнятними цінами; зміна природно- кліматичних умов для життєдіяльності людей, посилення екологічних проблем. Доведено необґрунтованість розповсюдженого твердження щодо неефективності агломерацій і надмірного поглинання ними ресурсів. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розвиток теоретичних засад і розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення прийняття управлінських рішень на рівні регіональних органів управління з урахуванням викликів глобалізації та урбанізації.
The article is aimed at determining trends in urbanization and globalization to take into account their influence in the process of managing the development of regions of Ukraine. It is defined that the level of urbanization in Ukraine over the past 30 years is high, while the regions of the country are significantly differentiated by the level of urbanization. The most urbanized are Donetsk, Luhansk, Dnipropetrovsk, Kharkiv and Zaporizhzhia regions. The only region of Ukraine where the level of urbanization is being reduced is Zakarpattya region. Three regions of Ukraine – Ternopil, Chernihiv and Khmelnytsky are characterized by the most intensive urbanization processes, where the growth of urbanization is now almost ten times higher than the national average over the past 30 years. The research identified the main urbanization challenges, in particular: deepening the economic gap between cities and villages and between large cities and cities of region significance; economic development of the region determines the ability to unite and concentrate the creative capital; increase in inequality and segregation of the population; growth of the suburb crisis; unreasonable increase in house prices in cities to a level that is inaccessible to the majority of the population. The most significant globalization challenges include: increased global competition, growing regional differentiation and specialization; degradation of the real sector of the economy; significant increase in energy consumption; restricting access of a large part of the population to high-quality goods and services at reasonable prices; change of natural and climatic conditions for people’s life, strengthening ecological problems. The unreasonability of the widespread statement on the ineffectiveness of agglomerations and excessive absorption of resources is proven. Prospects for further research in this direction are the development of theoretical principles and the development of practical recommendations for improving the adoption of managerial decisions at the level of regional governance bodies, taking into account the challenges of globalization and urbanization.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2114
ISSN: 2222-4459 (print)
2311-116X (online)
DOI: 10.32983/2222-4459-2020-12-133-141
Issue: 12
First Page: 133
End Page: 141
Appears in Collections:Наукові роботи студентів та аспірантів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
business-inform-2020-12_0-pages-133_141.pdf390.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.