Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2145
Название: Оцінка небезпеки вживання питної води з децентралізованих джерел водопостачання для здоров’я населення Черкаської області
Авторы: Загоруйко, Неллі Вікторівна
Школа, Богдан Ігорович
Ключевые слова: нітрати;децентралізовані джерела водопостачання;отруєння;метгемоглобінемія;коефіціент небезпеки
Дата публикации: апр-2021
Краткий осмотр (реферат): Актуальність теми. Основною проблемою, що виникає при споживанні води з децентралізованих джерел водопостачання є відсутність інформації про її якість. Приблизно 30% таких джерел водопостачання містять підвищений вміст нітратів. Тому дослідження ризиків вживання питної води громадських колодязів та присадибних свердловин джерел водопостачання для здоров’я населення Черкаської області є актуальним Мета роботи: оцінити ступінь забрудненості питної води нітратними сполуками в нецентралізованих джерелах в різних районах Черкаської області та визначити ризик споживання такої води для населення області. Об’єкт дослідження: питна вода з децентралізованих джерел водопостачання в Черкаській області. Предмет дослідження: рівень нітратного забруднення питної води в різних районах Черкащини та захворюваність на анемію серед дітей молодшого віку Методи дослідження: літературні джерела, статистичні довідники ти звіти, лабораторні дослідження проб питної води з колодязів, аналітична обробка даних за допомогою комп’ютера. Результати дослідження. Водні джерела нецентралізованого водопостачання зазнають значного антропогеного тиску, що призводить до поширення в сільській місцевості нітратного забруднення питної води. До 25% обстежених джерел децентралізованого водопостачання Черкащини забруднені нітратами (вміст нітратів перевищує 45 мг/дм3), а в деяких криницях ГДК нітратів у воді перевищено в 2-4 рази. Найбільш забрудненою на сьогодні є вода громадських криниць в Корсунь-Шевченківському районі, Уманському, Жашківському, Тальнівському районах. Дослідження поширеності анемій серед дітей показало слабку лінійну залежність між вживанням води з підвищеним вмістом нітратів та розвитком малокрів’я серед дошкільнят. Найбільшого ризику розвитку метгемоглобінемії зазнають грудні діти. Наукова новизна: обраховано індекс небезпеки від сумарного надходження до організму людини підвищеного вмісту нітратів у складі харчових продуктів та питній води з централізованих та нецентралізованих джерел водопостачання для населення в Черкаській області. В обох випадках він менше 1,отже ризик отруєння нітратами є невеликим. Теоретичне і практичне значення: визначені рівень та поширеність нітратного забруднення питної води з децентралізованих джерел водопостачання в Черкаській області дозволить санітарно-гігієнічним службам розробити найбільш дієві заходи по профілактиці хронічного отруєння населення регіону субтоксичними дозами цих сполук та покращити зацікавленість місцевої влади у фінансуванні будівництва централізованих сільських водогонів в проблемних об’єднаних територіальних громадах області. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (32 джерела), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 72 сторінки друкованого тексту, основна частина – 40 сторінок.
Actuality of theme. The main problem that arises when consuming water from decentralized water supply sources is the lack of information about its quality. Approximately 30% of such water sources contain high levels of nitrates. Therefore, the study of the risks using of drinking water from local common and private wells for the health of the population of Cherkasy region is relevant The purpose of the work: to assess the degree of contamination of drinking water with nitrate compounds in decentralized sources in different districts of Cherkasy region and to determine the risk of consumption of such water for the population of the region. The object of study: drinking water from decentralized water supply sources in Cherkasy region. The subject of research: level of nitrate pollution of drinking water in different districts of Cherkasy region and incidence of anemia among young children. Research methods: literature sources, statistical reference books and reports was studied. Own research laboratory tests of drinking water samples from wells on was used and analytical data processing using a PC. Results of the research. Water sources of decentralized water supply are subject to significant anthropogenic pressure, which leads to the spread of nitrate pollution of drinking water in rural areas. Up to 25% of the surveyed sources of decentralized water supply in Cherkasy region are contaminated with nitrates (nitrate content exceeds 45 mg / dm3), and in some wells the maximum concentration limit of nitrates in water is exceeded 2-4 times. The water of public wells in Korsun-Shevchenkivskyi, Umanskyi, Zhashkivskyi and Talnivskyi districts is the most polluted today. A study of the prevalence of anemia in children showed a weak linear relationship between the consumption of water with high nitrate content and the development of anemia in preschool children. Infants are at greatest risk for developing methemoglobinemia. Scientific novelty: The index of danger from the total intake of high levels of nitrates in food and drinking water from centralized and decentralized sources of water supply for the population in Cherkasy region was calculated. In both cases it is less than 1, so the risk of nitrate poisoning is small. Theoretical and practical significance: The level and prevalence of nitrate pollution of drinking water from decentralized water supply sources in Cherkasy region will allow sanitary services to develop the most effective measures to prevent chronic poisoning of the population with subtoxic doses of these compounds and improve local government interest in financing the construction of centralized local rural water supply. Structure and scope of work. The master's qualification work consists of introduction, annotation, two chapters, conclusion, list of references (32 sources), graphic documentation, applications. The full amount of work is 72 pages of printed text, the main part is 40 pages.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2145
Располагается в коллекциях:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Школа.pdf
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть    Запрос копии


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.