Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2222
Title: Вдосконалення технології очищення стічних вод фарбувально-оздоблювального виробництва шляхом впровадження процесів кавітації й електроактивації та можливості повторного використання стічних вод
Other Titles: Improvement of the technology of wastewater treatment of dyeing and finishing production by the implementation of cavitation and electroactivation processes and the possibility of wastewater us
Authors: Коваль, Мирослава Григорівна
Фоміна, Наталія Максимівна
Столяренко, Геннадій Степанович
Keywords: фарбувально-оздоблювальне виробництво;стічні води;фільтрація;кавітація;коагуляція;флотація;електроактивація;очищення;технологія водооборотних циклів;dyeing and finishing production;sewage;filtration;cavitation;coagulation;flotation and electroactivation;purification;technology of water-cycles
Issue Date: 2019
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки
Abstract: Проблема очищення стічних вод з вмістом органічних барвників нині є актуальною. Діючі фарбувально-оздоблювальні текстильні виробництва не є ефективними і високорентабельними. У стічні води потрапляє велика кількість невикористаних барвників, які завдають значної шкоди екологічній системі водного регіону. Саме тому актуальною є проблема повторного використання стічних вод у технологічних процесах текстильного виробництва (фарбування тканини) та глибокого очищення стічних вод цього виробництва. У статті представлені результати аналізу стічних вод фарбувально-оздоблювального текстильного виробництва після усереднення і розбавлення, а також виробничих стічних вод безпосередньо після процесу фарбування тканини (на виході фарбувальної установки). На основі одержаних результатів запропоновано технологію очищення виробничих стічних вод фарбувально-оздоблювального виробництва, що містять органічні барвники, із застосуванням процесів фільтрації, коагуляції і флокуляції в кавітаторі, флотації та електроактивації для розробки ефективної технології водооборотних циклів і повторного використання промислових стічних вод у технологічних процесах текстильного виробництва. Результати досліджень стічних вод отримані на дослідній установці каскадного типу, стадії якої були розташовані над усереднювачем-відстійником діючих очисних споруд підприємства. Аналіз стічних вод на виході фарбувальної установки дозволяє прогнозувати створення перспективної технології з перетворення промислових стічних вод у стан, придатний для повторного використання в технологічному циклі фарбування тканин. Реалізувавши таку технологію на практиці, можна вирішити завдання мінімізації витрат на дорогі барвники, досягти зниження собівартості текстильної продукції при збереженні її якості, а також зменшення екологічної небезпеки відходів виробництва у вигляді стічних вод.
The problem of sewage treatment with the content of organic dyes is urgent now. Existing dyeing and finishing textile industries are not efficient and highly profitable. Wastewater enters a large number of unused dyes, which cause significant damage to the ecological system of the water region. That is why the problem of reuse of wastewater in technological processes of textile production (dyeing of fabric) and deep purification of wastewater of this production is urgent. The article presents the results of the analysis of sewage dyeing and finishing textile production after averaging and dilution, as well as production sewage immediately after the fabric dyeing process (at the outlet of the dyeing plant). Based on the obtained results, the technology of wastewater treatment of dyeing and finishing production containing organic dyes is proposed, using the processes of filtration, coagulation and flocculation in the cavitator, flotation and electroactivation for the development of effective technology of water cycle and reuse of industrial processes textile production. The results of sewage research are obtained at the cascade type pilot plant, the stages of which have been located above the sump of the existing sewage treatment plant. The analysis of sewage at the outlet of the dyeing plant allows to predict the creation of promising technology for the conversion of industrial wastewater into a state suitable for reuse in the technological cycle of dyeing fabrics. Having implemented such technology in practice, the problem of minimizing the cost of expensive dyes, reducing the cost of textile products while maintaining its quality, as well as reducing the environmental hazard of waste in the form of wastewater is solved
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2222
ISSN: 2306-4412
2306-4455
DOI: 10.24025/2306-4412.3.2019.178701
Issue: 3
First Page: 145
End Page: 153
Appears in Collections:№3/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdfКоваль323.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf380.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf337.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.