Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2321
Title: Мовні засоби в науковій творчості В. Бондарчука
Authors: Дядюра, Галина Миколаївна
Колесник, Дарина Михайлівна
Keywords: індивідуальний стиль;ідіостиль;мовна особистість;мовна картина світу;світобачення науковця;мовні засоби;науковий текст;individual style;idiostyle;language personality;language picture of the world;worldview of a scientist;language means;scientific text
Issue Date: 2020
Publisher: Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
Abstract: У статті висвітлено питання індивідуального стилю творців наукових праць, зокрема природознавців. Проаналізовано поняття індивідуального стилю як репрезентацію авторської картини світу. Доведено, що питання вивчення ідіостилю в сучасних наукових розвідках тісно пов’язане з такими поняттями, як мовна особистість, мовна картина світу, світобачення науковця. Екстралінгвальними передумовами появи ідіостилю науковця є сама особистість, творчий характер діяльності, активність у пошуку мовних засобів для точного висловлення думки. Узагальнено розуміння індивідуального авторського стилю в науковому тексті. Окреслено причини й шляхи творення стилю відомого природознавця В. Бондарчука виокремленням індивідуальних рис як визначального фактора наукового стилю автора. Зазначено, що індивідуальний стиль є продуктом мовної творчості науковців. Неповторність творчої манери дослідника визначається домінантою його індивідуального стилю, яку детермінують особистість автора твору, його уподобання щодо добору тих чи тих засобів, вміння з дотриманням логіки і з наміром максимально точно описати ту чи ту реалію, дефінувати те чи те поняття, узагальнити те чи те положення, висловити свої думки. У процесі аналізу індивідуального стилю науковця В. Бондарчука, репрезентованого в природничих наукових текстах, виявлено, що дослідник залучав до наукового викладу численні приклади як спеціальних термінів, утворених на основі образного переосмислення загальновживаних слів, так й індивідуальні образні засоби, що сприяло досягненню пізнавально-комунікативних цілей, які ставив перед собою автор наукового тексту. У викладі думок помітно емоційне ставлення автора до зображуваних явищ. Простежено, що найбільш уживаними мовними засобами в науковій творчості дослідника є метафори та порівняння. Оригінальність і неповторність авторського стилю полягає у вмінні автора донести до читача доступно й легко тлумачення складних понять, що свідчить про делікатність інтелігентної людини, яка поступово піднімає читача до свого рівня.
The article highlights the issues of individual style of creators of scientific works, in particular naturalists. The concept of individual style as a representation of the author’s picture of the world is analyzed. It is proved that the question of studying idiosyncrasy in modern scientific research is closely related to such concepts as the language personality, the language picture of the world, and the scientist’s worldview. Extralinguistic prerequisites for the appearance of the scientist’s idiostyle are the personality itself, the creative nature of the activity, and the activity in searching for language tools for the exact expression of thoughts. The article summarizes the understanding of individual author’s style in a scientific text. The author defines the reasons and ways of creating the idiostyle of a well-known natural expert V. Bondarchuk, highlighting individual features as a determining factor of the author’s scientific style. It is noted that individual style is a product of language creativity of scientists. The uniqueness of the researcher’s creative manner is determined by the dominant of his individual style, which is determined by the author’s personality, his preferences in the selection of certain means, ability to describe certain realia consistently and as accurately as possible, generalize ideas, express his opinions. In the course of the analysis of the individual style of the scientist V. Bondarchuk based on the material of natural scientific texts, it was revealed that the researcher attracted numerous examples of special terms formed on the basis of imaginative reinterpretation of commonly used words, as well as individual figurative means, which contributed to the achievement of cognitive and communicative goals set by the author of the scientific work. The author’s emotional attitude to the depicted phenomena is noticeable in the presentation of opinions. It is observed that metaphors and similes are the prevailing linguistic means in the scientific work of the researcher. The originality and uniqueness of the author’s style consists in the author’s ability to convey interpretation of complex concepts in an accessible and easy manner, which indicates the delicacy of an intelligent person who gradually raises the reader to his level.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2321
ISSN: 2312-6353
DOI: 10.24919/2663-6042.13.2020.214328
Issue: 13
First Page: 42
End Page: 46
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мовні засоби.pdf347.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.