Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2368
Title: Стан і тренди аграрного сектору: національний та світовий вимір
Other Titles: Состояние и тренды аграрного сектора: национальное и мировое измерение
State and trends of the agricultural sector: national and global dimension
Authors: Хорошун, Юлія Вікторівна
Keywords: аграрний сектор;національна економіка;тренди розвитку;індикатори Світового банку;сільське господарство;аграрный сектор;национальная экономика;тренды развития;индикаторы Всемирного банка;сельское хозяйство;agricultural sector;national economy;development trends;World Bank indicators;agriculture
Issue Date: 2020
Publisher: Економiка i органiзацiя управлiння
Abstract: Визначено стан та тренди розвитку аграрного сектору української економіки у контексті світових тенденцій. Дослідження спирається на результати аналізу окремих індикаторів розділу «Сільське господарство і розвиток сільських територій» бази даних Світового банку за період 1991-2019 років. Проаналізовано рівень та динаміку значень таких індикаторів: питома вага валової доданої вартості аграрного сектору в обсязі валового внутрішнього продукту країни; питома частка зайнятих у аграрному секторі від загального числа зайнятих в економіці; обсяг земель сільськогосподарського призначення у відсотках до загальної площі земель держави; обсяг лісовкритих земель у відсотках до загальної площі земель; частка розораних земель (ріллі) у відсотках до загальної площі земель; кількість гектарів розораних земель (ріллі) у розрахунку на одну особу населення країни; кількість одиниць сільськогосподарської техніки (тракторів), що припадає на 100 квадратних кілометрів ріллі; кількість витрачених кілограмів добрив на один гектар ріллі; врожайність зернових (кілограмів з одного гектару); індекси виробництва продукції тваринництва, рослинництва та продукції харчування; питома частка сільського населення від загальної чисельності населення країни; питома частка обсягу сільськогосподарської сировини у загальному обсязі експорту товарів та у загальному обсязі товарного імпорту. Відібрані для аналізу індикатори поділено на декілька груп: індикатори для визначення місця, ролі та масштабів аграрного сектору в економіці країни; індикатори для характеристики наявних земельних ресурсів аграрного сектору; індикатори для відображення рівня розвитку застосовуваних технологій; індикатори для визначення результативності діяльності і динаміки розвитку агросектору. Для порівняльного аналізу індикаторів стану та розвитку аграрного сектору економіки України використані середньосвітові значення відповідних індикаторів, індикаторів окремих країн Європейського Союзу (Німеччина, Франція, Польща, Болгарія), а також деяких країн – колишніх республік СРСР (Білорусь, Грузія і Казахстан). Динаміка індикаторів аграрного сектору в Україні в основному лежить в руслі світових трендів. Специфікою українського аграрного сектору в період 2016-2019 років, в порівнянні з іншими країнами, є: значна частка валової доданої вартості сектору в обсязі валового внутрішнього продукту країни (9,01%); доволі значна частка робітників з числа зайнятих в економіці (14,48%); розміри часток сільгоспугідь та ріллі у загальній площі земель – практично найбільші в Європі та світі (71,67% і 56,58%, відповідно).
Определены состояние и тренды развития аграрного сектора украинской экономики в контексте мировых тенденций. Исследование опирается на результаты анализа отдельных индикаторов раздела «Сельское хозяйство и развитие сельских территорий» базы данных Всемирного банка за период 1991- 2019 годы. Проанализированы уровень и динамика значений индикаторов: удельный вес валовой добавленной стоимости аграрного сектора в объеме валового внутреннего продукта страны; удельный вес занятых в аграрном секторе от общего числа занятых в экономике; объем земель сельскохозяйственного назначения в процентах к общей площади земель государства; объем покрытых лесом земель в процентах к общей площади земель; доля распаханных земель (пашни) в процентах к общей площади земель; количество гектаров распаханных земель (пашни) в расчете на душу населения страны; количество единиц сельскохозяйственной техники (тракторов), приходящаяся на 100 квадратных километров пашни; количество потраченных килограммов удобрений на гектар пашни; урожайность зерновых (килограммов с одного гектара) индексы производства продукции животноводства, растениеводства и продукции питания; удельный вес сельского населения в общей численности населения страны; удельный вес объема сельскохозяйственного сырья в общем объеме экспорта товаров и в общем объеме товарного импорта. Отобранные для анализа индикаторы разделены на несколько групп: предназначенные для определения места, роли и масштабов аграрного сектора в экономике страны; используемые для характеристики имеющихся земельных ресурсов аграрного сектора; предназначенные для отображения уровня развития применяемых технологий; используемые для отображения результативности деятельности и динамики развития агросектора. Для сравнительного анализа индикаторов состояния и развития аграрного сектора экономики Украины использованы среднемировые значения соответствующих индикаторов, индикаторов отдельных стран Европейского Союза (Германия, Франция, Польша, Болгария), а также некоторых стран - бывших республик СССР (Беларусь, Грузия и Казахстан). Динамика индикаторов аграрного сектора Украины в основном лежит в русле мировых трендов. Спецификой украинского аграрного сектора в период 2016- 2019 годов, по сравнению с другими странами, является: значительная часть валовой добавленной стоимости сектора в объеме валового внутреннего продукта страны (9,01%); довольно значительная часть занятых от числа занятых в экономике (14,48%); показатели доли сельхозугодий и доли пашни от общей площади земель- практически самые высокие в Европе и мире (71,67% и 56,58% соответственно).
The state and trends of development of the agricultural sector of the Ukrainian economy in the context of world trends are determined. The study is based on the results of the analysis of individual indicators in the section "Agriculture and Rural Development" of the World Bank database for the period 1991-2019. The level and dynamics of the values of the following indicators are analyzed: the share of gross value added of the agricultural sector in the volume of gross domestic product of the country; specific share of employment in the agricultural sector of the total number of employees in the economy; the volume of agricultural land as a percentage of the total land area of the state; the volume of forested land as a percentage of the total land area; the share of plowed land (arable land) as a percentage of the total land area; the number of hectares of plowed land (arable land) per capita; the number of units of agricultural machinery (tractors) per 100 square kilometers of arable land; the number of kilograms of fertilizer consumed per hectare of arable land; grain yield (kilograms per hectare); indices of livestock, crop and food production; the share of the rural population in the total population; specific share of agricultural raw materials in total exports of goods and in total imports of goods. The indicators selected for analysis are divided into several groups: indicators for determining the place, role and scale of the agricultural sector in the country's economy; indicators for characterization of available land resources of the agricultural sector; indicators to reflect the level of development of applied technologies; indicators to reflect the performance and dynamics of the agricultural sector. For comparative analysis of indicators of the state and development of the agricultural sector of Ukraine's economy, the world average values of relevant indicators, indicators of individual European Union countries (Germany, France, Poland, Bulgaria) and some countries - former Soviet republics (Belarus, Georgia and Kazakhstan) were used. The dynamics of indicators of the agricultural sector in Ukraine is mainly in line with global trends. The specifics of the Ukrainian agricultural sector, compared to other countries in the period 2016-2019, are: a significant share of gross value added of the sector in the gross domestic product of the country (9.01%); quite a significant share of employees among those employed in the economy (14.48%); the share of agricultural land and the share of arable land in the total land area are almost the largest in Europe and the world (71.67% and 56.58%, respectively).
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2368
DOI: 10.31558/2307-2318.2020.4.15
Issue: 4(40)
First Page: 153
End Page: 166
Appears in Collections:Наукові роботи студентів та аспірантів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10198-Текст статті-20284-1-10-20210609.pdf893.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.